Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

2. redna seja občinskega sveta
19.december 2002

 

Prisotni so bili vsi svetniki in svetnica. Čeprav sem zaradi drugih obveznosti na sejo zamudil dobrih 20 minut, so bili svetniki že pri peti točki dnevnega reda. V tem času so sprejeli tudi že dva odloka in sicer Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002 (rebalans proračuna). Z rebalansom so svetniki uredili proračun in pokrili izgubo, ki znaša dobrih 22 milijonov tolarjev.

V razpravi o Odloku o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in urejanja stavbnih zemljišč je Jekovec povedal, da ga moti splošna indeksacija, ki je na splošno preveč prisotna. Predlagal je, da se vzame 80% indeksacija. Klinar je dejal, je to samo orientacija za plačilo prispevkov, dejanska vrednost pa se oceni glede na razmere na terenu. Resmanova je pojasnila, da ta odlok uporablja davčna uprava za obračun davka na premoženje. V enem letu sprememba ne pomeni veliko, za daljše obdobje pa pomeni to zmanjševanje virov. Svetniki so obstali pred dilemo ali zvišati vrednost točke in izgubiti del virov ali pa zmanjšati obremenitev občanov. Župan je pojasnil, da pri prometu z nepremičninami velja trg in da ta odlok služi samo za ocenitev vrednosti premoženja. Kljub temu, da je bilo o spremembi več razlag ni nihče znal točno pojasniti, kaj bo prinesla. Svetniki Neodvisne liste za Žirovnico so vložili amandma, da se upošteva 80% indeksacija. Pri glasovanju je bilo 11 svetnikov za tak amandma, 2 pa sta glasovala proti. Rezultat glasovanja za odlok je bil enak, tako da so odlok sprejeli.

Pri naslednji točki o sklepu za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti predlagal, da se pri izračunu uporablja 80% indeksacija. Svetniki so najprej glasovali o predlogu, ga soglasno podprli, nato pa še o sklepu, kjer so bili ponovno vsi za. Brez razprave in soglasno so sprejeli tudi sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja in meril za odmero komunalnega prispevka. Pri predlogu sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks je Hribarja zanimalo, kaj to predstavlja pri plačilu mesečnih položnic. Župan mu je odvrnil, da je to samo plačilo za oglasne deske in reklamne table. Svetnike je motilo navajanje napačnih datumov, vendar so sklep kljub temu soglasno potrdili.

Pri predlogu o enkratnem prispevku za novorojence se je oglasil Brgant, ki ga je zanimalo, kako je lahko v časopisu (Novice izpod stola op. p.) prej objavljeno preden je obravnava. Krivdo so nekateri med drugim hoteli šaljivo pripisati tudi prehitrim poštarjem. Gregorič je predlagal, da se prispevek poviša na 30.000 SIT. Tomanova je pripomnila, da bi bilo dobro, da se sredstva nakažejo na bančni račun in ne na hranilno knjižico, ker je strošek knjižice kar 5.000 SIT. Povišanje prispevka in nakazovanje na bančni račun so svetniki soglasno potrdili, pravtako tudi sklep sam.

Svetniki so opravili tudi volitve nadzornega odbora za kateraga so bili predlagani naslednji kandidati: Miran Dolar, Janislav Gregorič, Zoran Madon in Liza Mekina. Komisija za volitve in imenovanja je predlagala tajno glasovanje. Na tajnem glasovanju so bili glasovi razdeljeni takole: 11 glasov Miran Dolar, 10 glasov Zoran Madon, 8 glasov Liza Mekina in 5 glasov Janislav Gregorič. V nadzorni odbor so bili tako izvoljeni prvi trije kandidati po številu glasov.

Pod točko vprašanja in pobude je najprej Gregorič dal pobudo, da Občina pomaga občanom pri urejanju zadev v zvezi z upravno enoto, pri katerih jim lahko pomaga. Župan je dejal, da se bo pripravil pregled zadev, pri katerih lahko občina pomaga. Pogačarja je zanimalo, kdaj se obravnavala pobuda vaškega odbora Breg s 15.10. in predlagal, da se jo uvrsti na dnevni red. Župan je rekel, da bodo pobudo dali na dnevni red, pojasnil, pa je tudi, da bodo v januarju sklicani zbori občanov. Konte je predlagal ureditev križišča v Žirovnici, ki je neprijazno do pešcev in oživitev turističnega društva. Župan je dejal, da so dobili predlog za ureditev pločnika, ki se začne pri prehodu čez progo, križišče pa v to ni vključeno. Potreben bo dogovor z državo.Koselj je predlagal, da se zadeve, ki jih občinski svet sprejema na predlog uprave v bodoče prej predebatirajo po strokovni plati. Predlagatelj bi se po njegovem mnenju moral najprej seznaniti z razmerami na terenu, prej pa se je treba pogovoriti, da ne bi poslabšali odnosov med gospodarskimi družbami in Občino. Vložil je tudi pobudo za sprejem kratkoročnega in dolgoročnega programa strategije razvoja občine Žirovnica. Kot razvoj je smatral v naslednjih desetih letih dobiti dohodke iz turizma in kulture, v kar pa je treba prej vlagati. Jekovec je dal pobudo, da se doda še kakšna miza, saj normalno delo ni mogoče. Ta pobuda je odraz tega, da so v novem mandatu svetniki na seji ponavadi zastopani v polnem številu, kar v prejšnjem ni bilo običajno. Legat je dejal, da naj bo ena od točk turizem, druga pa kmetijstvo, kjer še ni videl nobenega razvojnega programa. Župan je spomnil, da je treba ločiti kaj je razvoj in kaj je tisto, kar je treba vzdrževati. Predlagal je, da bi pobude svetniki dali v program dela za občinske svetnike. Čarni je povedal, da je prejšnji svet turizem večkrat obravnaval, vendar je to čisto privatna iniciativa. Resmanova je razpravo dopolnila, da je treba upoštevati predpise, kaj Občina mora delati in to je treba najprej narediti. Poudarila je, da je rešeno že kar nekaj točk iz projekta CRPOV in pojasnila, na kakšen način pridejo predlogi v dolgoročni program razvoja. Resman je pripomnil, da je treba graditi iz regionalizma nazaj v občino. Po njegovih besedah stolpnic ne bomo mogli graditi, lahko pa bi zgradili kaj drugega. Pojasnil je, da je infrastruktura zelo pomembna in da mora Občina za to poskrbeti. Župan je razpravo o razvoju zaključil z mislijo, da je treba v eni knjigi zbrati vse kar je zdaj v večih. Svetnike je povabil še k zadnji točki, ki ni bila na dnevnem redu in sicer: tekoče zadeve. Župan, uprava in svetniki so tako nazdravili novemu letu.

Na tej seji se je spet pokazalo, da novoizvoljeni svetniki niso spremljali dela občinskega sveta v prejšnjem mandatu, tako da so se nekatere stvari ponovno odpirale. Če ne prej, bi se morali vsaj po izvolitvi pozanimati o delu prejšnjega sveta, da jih ne bi bilo treba s tem seznanjati na sejah.

 

Mnenja o seji si lahko izmenjate v Žirovniškem forumu.


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.