Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

36. seja občinskega sveta
30. septeber 2002

Na seji so bili prisotni naslednji svetniki: Dolar Miran, Čarni Igor, Dubravac Milan, Dolar Anton, Gregorič Darko, Sodja Valentin, Prešeren Branko, Jekovec Izidor, Sitar Branko, Zupan Majda.

Še pred potrditvijo dnevnega reda je župan čestital Igorju Čarniju, ki je letos praznoval 50 let in mu ob tem izročil tudi darilo. Svetniki so mu pod vodstvom Antona Dolarja zapeli tudi Vse najboljše.

Svetniki so najprej brez pripomb potrdili zapisnik s prejšnje seje. Pravtako so v 2. obravnavi potrdili Predlog odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in brez pripomb tudi Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest. Predlog odloka o plačilu nadomestila za stavbna zemljišča, ki je bil v prvi obravnavi pa ni bil tako hitro potrjen. Monika Kusterle, je razložila, da se odlok bistveno ne razlikuje od starega iz občine Jesenice. Večji spremembi sta samo razdelitev naselij na dve območji (območje naselij in območje razpršene gradnje), odlok pa vključuje tudi igrišče za Golf in proizvodnjo električne energije. Župan je povedal, da bi sprejetje odloka občini v naslednjem letu prineslo okoli 10 milijonov tolarjev. Na vprašanje Gregoriča, če se bo za fizične osebe kaj spremenilo, je uprava odgovorila da ne. Zanimal še kako je s preverjanjem nepravilnih prijavin dobil odgovor, da se ob pojavu suma opravijo ogledi. Bernarda Resman je še dodala, da okoli 60 lastnikov ni hotelo dati podatkov, ki so jih nato pridobili iz geodetskih evidenc, davčne uprave in katastra. Jekovec je protestiral, da je obravnava prehitra in zahteval obrazložitev zakaj je Golf dobil 600 točk, elektrarna pa kar 1800. Bernarda Resman je pojasnila, da včasih tega ni bilo, sedaj pa zakon omogoča točkovanje za komercialna športna zemljišča. Točke za elektrarne pa so določili po moči elektrarne. Sitar Branko je izrazil nezadovoljstvo, da se mora nadomestilo plačevati tudi za HE Završnica, ki je naša dediščina in pa da je 80 točk premalo za počitniške hišice, če jih je za industrijo 150. S tem se daje prednost vikendašem pred industrijo, kjer bi ljudje lahko delali. Dolar Miran je poudaril, da je elektrarna moteč faktor v okolju, če deluje ali pa ne. Zahteval je tudi, da mora biti v odločbi napisano točkovanje oziroma postopek izračuna, s čimer se je strinjala tudi občinska uprava. Razprava se je obrnila na Golf. Na izjavo Branka Prešerna, da je Golf premalo točkovan, je Bernarda Resman povedala, da Golf prinese okoli 12 milijonov, kar je toliko kot vse fizične osebe skupaj. Ko je Milan Dubravac vprašal, če dobimo od Golfa več na m2 kot občina Radovljica je Resmanova odgovorila, da nima točnih podatkov. Dolar Miran je dejal, da nadomestilo ni previsoko, saj ima blejska občina od Golfa večjo korist kot naša. Predlagal je, da bi se nadomestilo Golfa porabilo za ureditev poti, ki pelje čez igrišče. Dolar Anton je dodal, da mora to pot do prehoda čez železnico po pogodbi urejati Golf, pravtako pa morajo skrbeti tudi za ograjo za živino. Sitar je povedal, da bo glasoval proti odloku, ker se bodo stvari spreminjale. Pritrdil mu je tudi Jekovec, tako da so bili ob glasovanju za sprejem odloka s pripombami štirje za in šest proti. Šest svetnikov je tudi potrdilo, da se predlog vrne v prvo obravnavo. Pri poročilu o izvajanju proračuna je Sitar spomnil na obnovo opornega zidu pri spomeniku talcem in nabavo ozvočenja za vežice. Lužnikova mu je odgovorila, da bo ozvočenje nared do konca leta. Glede opornega zidu mu je Resnamova odgovorila, da je bilo prvo leto za to namenjeno 300.000 SIT, naslednje leto je bila ocena del okoli 2,5 milijona, na koncu pa so prišli do številke 12 milijonov plus obnova spomenikov. Zaradi vrednosti del se je projekt ustavil. Na vprašanje Valentina Sodje o dokončanju varne poti v šolo in ograditvi območja šole mu je Lužnikova odgovorila, da je zaenkrat prioriteta obnova šole, pot pa bodo dokončali takoj zatem. Župan je povedal, da želi sosed Žemlja zgraditi igrišče za in-line hokej, ki bi verjetno segal na šolsko zemljišče, zato naj se zaenkrat nebi ograjevalo. To sporočilo je zbudilo ostra nasprotovanja. Sitar je dejal, da se zemljišča okoli šole ne sme razprodajati, ko ga že tako ni veliko. Spomnil je, da je treba najprej urediti prakirišča pred šolo in igrišča za njo. Poročilo o izvrševanju proračuna je bilo soglasno sprejeto. Pri pravilniku o dodelljevanju sredstev za razvoj malega gospodarstva so se svetniki največ zadržali pri definiciji podjetja v težavah. Dodali so še, da morajo upravičenci za pridobitev sredstev predložiti dokaz o registraciji. Pravilnik so skupaj s pripombami sprejeli. Za financiranje volilne kampanje je Občina predlagala povračilo v najvišji možni meri. Svetniki so potrdili, da se za vsak glas za svetnika povrne 60 SIT, za župana 40 SIT in v drugem krogu dodatno 20 SIT. Svetniki so tudi potrdili tudi nabavo noveg kompaktorja na odlagališču na Mali Mežakli. Pod pobudami in vprašanji je Milan Dubravac dobil odgovor, zaradi neprejetja katerega je pred meseci zapustil sejo. Sitar je spomnil, da ob proslavi v Vrbi ni bilo državne in občinske zastave. Župan mu je pojasnil, da mora za to poskrbeti organizator, v tem primeru Ministrstvo za kulturo. Sitar je še predlagal, da se ob koncu mandata organizira "sindikalni" izlet svetnikov, kateraga stroške bi kril vsak sam. Župan je dejal, da bo stroške krila Občina, predlagal pa je tudi, da Jekovec pripravi turo. Dolar Miran je imel še pripombo na zastave pred Občino, vendar so mu pojasnili, da so še skoraj nove. Seja se je s tem končala, svetnike pa je Čarni povabil k Trebušniku.

 

Vaša mnenja o sejah lahko napišete v Žirovniški forum.

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.