Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

37. seja občinskega sveta
24. oktober 2002

Na seji so bili prisotni naslednji svetniki: Resman Jože, Gregorič Darko, Sodja Valentin, Dubravac Milan, Dolar Miran, Čarni Igor, Jekovec Izidor, Bernard Roman, kasneje se jim je pridružil še Dolar Anton.

Po pregledu zapisnika in obvestilu o popravku odloka o kategorizaciji cest, ki so ga obravnavali na prejšnji seji, je Jekovec predstavil spremembo odloka o oskrbi s pitno vodo, ki ga je bilo potrebno spremeniti zaradi uvedbe števnine. Spremembo so vsi potrdili. Pod drugo točko je bila na vrsti obravnava predloga o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki so ga svetniki na prejšnji seji zavrnili in vrnili v prvo obravnavo. Občinska uprava je pripombe s prejšnje seje upoštevala, spremembe pa je predstavila Bernarda Resman. Čarnija je vprašal, kako se lahko točkuje električne vode, Gregoriča pa je zanimalo, če se bodo dajatve seštevale. Resmanova je razložila, da nadomestil ne bo potrebno plačevati, ko se bodo za elektrarno uvedle koncesijske dajatve. Bernard je predlagal, da je treba plačevati nadomestilo za zasedeno površino na občinskem zemljišču, Resmanova in župan pa sta mu razložila, da je to že zajeto v odloku. Nato so odlok v prvi obravnavi potrdili.

Pod četrto točko so bila na vrsti izhodišča za proračun za leto 2003. Predstavila ga je Petra Žvan in obenem povedala, da se bo morala občina drugo leto zadolžiti za 20 milijonov tolarjev. Sodja je zanimalo, kaj je s sredstvi v višini 5 milijonov tolarjev, ki so bila obljubljena za obnovo telovadnice. Župan je dejal, da telovadnice do počitnic ne bodo zapirali, če pa jo bo potrebno zaradi neuporabnosti zapreti, bo pa treba takrat o tem razmisliti. Sodja je dejal, da se je z izvajalcem že dogovarjal, da se dela opravijo letos, plačilo pa naslednje leto, sedaj pa to ni mogoče. Dolar Miran je grajal dogovarjanje med Občino in šolo, ki da je neustrezno. Telovadnico bi morali obnoviti. Župan je svetnikom rekel, da naj povejo, kje vzeti denar. Župan: "Šola je zaenkrat košara brez dna." Jekovec je dejal, da se pripomba Sodje zabeleži, proračun pa bo tako ali tako obravnaval novi občinski svet. Sodja je dejal, da bi tisto, kar je šola pripravila za izhodišča moralo uskladiti pred izdelavo izhodišč za proračun. S tem je sprožil razpravo o obnovi šole. Najprej je Čarni vprašal od kod povečanje za 15 milijonov, če je projekt naredila strokovna oseba. Resmanova je razložila, da je do povečanja prišlo med drugim tudi zaradi zahtev požarnega elaborata, ki ga je šola morala narediti pred začetkom del. Nekateri stroški kot npr. zamenjava inštalacij (3 milijone tolarjev) pa so se pokazali po začetku del. Sodja je dejal, da neposrednih krivcev ni in da pomanjkljivosti, ki so se pojavile izvirajo že od prej. Čarni je rekel, da je projektant s tem ko je navajal napačne podatke zavajal investitorja. V razpravo se je vključil tudi Resman, ko je vprašal, kaj je inšpektor delal 20 let, ko šola ni imela požarnega elaborata. Dejal je tudi, da je res, da se s temi sredstvi ne bo naredilo več ampak se bo pridobilo na kvaliteti. Izhodišča za proračun so soglasno podprli.

Seji so se pridružili predstavniki Jeko-ina, kjer je računovodkinja razložila, da je zaradi nepovišanja cen izpadel prihodek v višini 45 milijonov tolarjev. Ob takih cenah naj bi sektor Vodovod do konca leta imel 15 milijonov izgube, od tega kar 11 milijonov v občini Žirovnica. Resmanova je povedala, da je vodovodni sistem amortiziran. Vzrok za izgubo naj bi bil v ceni vode, izguba pa naj bi se pokrila iz proračuna. Župan je še dejal, da bi v različnih občinah morale biti različne cene. Gregoriča je zanimalo, kako se lahko izguba pokriva na tak način, če pa je to skupno podjetje občin Jesenice in Žirovnica. Resmanova je razložila, da je vodovod premoženje občine Žirovnica in da Jeko-in z njim samo upravlja. Pri vodovodu je izguba višja od amortizacije.Dolar Antona je zanimalo, če je izguba nastala zaradi novega vodenja stroškov po občinah. Resmanova mu je odgovorila, da ne. Dolar Miran je rekel, da je obremenitev občanov s stroški za vodo premajhna. Bernard je pripomnil, da občani že sedaj v trgovini kupujejo vodo po 100 SIT in več. Jekovec je dejal, da bi morali narediti rebalans proračuna, če bi hoteli izgubo pokriti letos. Župan je rekel, da se bo izguba pokrila iz proračuna, po tem, ko ugotovljena upravičenost izgube, letos pa to verjetno ne bo izvedljivo. Svetniki so sprejeli ključe delitve stroškov po občinah nato pa preskočili na osmo točko. Računovodkinja Jeko-ina je predstavila povišanje cen za kanalizacijo, pokopališke storitve in vzdrževanje javnih površin. Pokopališke storitve naj bi se podražile za do 33 odstotkov, ker prejšnja podražitev ni bila sprejeta. Spremenjene cene so svetniki brez večjih pripomb sprejeli. Ob predlogu za višino števnine je odbor za prostor predlagal, da se sklep potrdi in se dopolni z veljavnostjo cen za 5 let z višanjem življenskih stroškov. Svetniki so tak predlog tudi potrdili.

Dolar Miran je izkoristil prisotnost direktorice Jeko-ina in ji povedal, da urejanje zelenic okoli Prešernovega spomenika ni ustrezno. Najbolje bi bilo, če bi jih urejal kdo od vaščanov. Dolar Anton je še pripomnil, da ni nihče zadolžen za pobiranje smeti okoli spomenika in parkirišča. Čarni je predlagal, da se zadolži cestarje.

Svetniki so se pred kratkim odmorom zadržali se pri predlogu pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Petra Žvan je predstavila predlog in povedala, da je bila večina letošnjih sredstev namenjena ohranitvi klavnice na Jesenicah. Predlog so svetniki soglasno potrdili.

Po petminutnem odmoru so svetniki opravili volitve v državni svet, kjer so za elektorja izvolili Milana Dubravaca, za kandidata za Državni svet pa so predlagali Romana Bernarda. Oba je predlagala Neodvisna lista za Žirovnico. Svetniki so potrdili tudi naslednje predloge za priznanja Občine Žirovnica v letu 2002:

ČASTNI OBČAN OBČINE ŽIROVNICA
Jalen Ciril, Rodine 18 Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka, OO Žirovnica
PLAKETA OBČINE ŽIROVNICA
Franc Legat, Zabreznica 36 Predlagatelji: Smučarsko skakalni klub Stol Žirovnica, Kulturno društvo France Prešeren Žirovnica-Breznica, Združena lista socialnih demokratov OO Žirovnica, Sitar Peter, Moste 11i s popdoro organizacije Združenja borcev Žirovnica
Amalija Možina Predlagatelji: Andreja Žemlja Vrba 24m Kulturno društvo Dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica, Slovenska ljudska stranka, OO Žirovnica
NAGRADA OBČINE ŽIROVNICA
Janez Rozman, Smokuč 86 Predlagatelj: Liberalna demokracija Slovenije, OO Žirovnica

Pred koncem seje je župan je podal svoje poročilo o delu v preteklih štirih letih, svetniki pa so se še seznanili o plinifikaciji občine Žirovnica in zavrnitvijo pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o financiranju občin.

Vaša mnenja o sejah lahko napišete v Žirovniški forum.

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.