Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Obvestilo javnosti, zlasti članom Planinskega društva Žirovnica
Jani Pogačar

 

Moja moralna dolžnost je, da javnost obvestim o hudih nepravilnostih, ki se v zadnjem času dogajajo v upravnih in izvršilnih organih društva.

Osnovni princip na katerem temelji delovanje društva je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združevanje, ki vključuje v svoje članstvo občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju planinske dejavnosti ali pa so kako drugače povezani s tem področjem. Več kot očitno pa je, da se osnovni namen ignorira in huje krši, zlasti zaradi postopkov, ki temeljijo na samovolji in hujših kršitvah že z ustavo zagotovljenih pravic, zlasti 2. člena, ki med drugim določa, da je Slovenija pravna in socialna država, 5. člena Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. 14. člena (enakost pred zakonom) V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. 15. člena(uresničevanje in omejevanje pravic) Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledice njihove kršitve. Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. 25. člena (pravica do pravnega sredstva). Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.

Podana je tudi kršitev javnosti dela zlasti v njenem četrtem členu statuta, ki zagotavlja javnost dela in dajanje točnih informacij o delu društva za kar je odgovoren predsednik društva. Ter si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva; se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva. Pravice in dolžnosti članov so, da spoštujejo pravila in druge akte ter sklepe organov društva, da varujejo ugled društva

Vsekakor je Izvršni odbor, ki je izvršilni organ občega zbora samovoljno prevzel funkcijo občnega zbora s tem, da je sprejel sklep o razrešitvi gospodarja PD Žirovnica, čeprav gre ta pristojnost smiselno samo občemu zboru, kot do določa 22. člen statuta društva, ki voli in razrešuje med drugim tudi člane organov društva. Dejstvo je, da se je razrešeni gospodar zoper odpravek sklepa smiselno s priporočeno pošiljko poslal ugovor oz. pritožbo z navedbami zakaj šteje sklep kot nezakonit in kot tak ničen.

Očitno je, da Izvršni odbor prevzema samovoljo v odločanju o stvareh, ki ne izhajajo iz njegove funkcije in odreka pravico razrešenemu gospodarju do z ustavo zajamčene pravice do pravnega sredstva, saj vse do danes o ugovoru ni bilo odločeno. Pritožnik je preveril na pošti, da je bil ugovor vročen in sprejet. Gospodar je s svojim prostovoljnim in brezplačnim delom aktivno sodeloval pri obnovi Doma pri izviru Završnice s svojo gradbeno mehanizacijo in sicer več kot 350 strojnih ur, požrtvovalno skrbel za objekt vse vikende in skrbel za nabavo gradbenega materiala. Dejstvo je, da je bil razrešen iz neutemeljenih lahko bi trdili zgolj »političnih«razlogov, ki niso v ničemer povezani z osnovnim namenom delovanja društva.

Očitno si tako aktiven in požrtvovalen član društva, ki je nesebično žrtvoval svoj čas in materialna sredstva za namen društva ni zaslužil poštenega in zakonitega postopka razrešitve. Dejstvo je, da 80 strojnih ur razrešenega gospodarja ne odtehta obrazloženega postopka, sklepa in odločanja o pravnem sredstvu.

Tudi društvo, kot oseba zasebnega prava je dolžna delovati v skladu s pravnim redom Republike Slovenije, torej zakonito in v skladu z ustavo !!!

O odnosu zlasti Izvršnega odbora in predsednika društva do svojih aktivnih članov pa vrednostno oceno prepuščamo bralcem samim.

Jani Pogačar

 

Obvestilo javnosti, predvsem članom PD Žirovnica: Jani Pogačar in Viktor Rakovec >>>


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.