Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 
Obvestilo javnosti, predvsem članom PD Žirovnica
Jani Pogačar in Viktor Rakovec

Minilo bo skoraj pol leta, odkar sva razrešena s funkcij gospodarja, ter namestnika gospodarja PD Žirovnica. Vendar vse do danes kljub zahtevam po utemeljitvi razrešitve, vodstvo PD Žirovnica ni podalo niti ustnega niti pisnega pojasnila, zakaj sva razrešena iz zgoraj navedenih funkcij. To vsekakor kaže na dejstvo, da gospod predsednik PD Žirovnica, ter štirje člani in članica izvršnega odbora PD Žirovnica nimajo utemeljenih razlogov za najino razrešitev s funkcij. Vse do danes sva na zahtevana pojasnila dobila zgolj zapisnik 5. seje izvršnega odbora PD Žirovnica, v katerem se gospod predsednik PD Žirovnica Dušan Rajgelj sklicuje na razne puče, čenče ter gostilniška možačenja, ki se širijo za točilnimi pulti v vaseh pod Stolom. Vendar bi gospod predsednik PD Žirovnica moral pomesti najprej pred svojimi vrati, nato pa se lotiti konkretnih dejanj. Saj vendarle le ne živimo v kameni dobi, temveč v 21. stoletju, ko imamo za razne spore, nesoglasja, ugotovitve v Ustavi republike Slovenije zapisane splošne določbe v zakonih in aktih, kar predsednik PD Žirovnica dobro ve. Sklicuje se namreč v zapisniku 5. seje izvršnega odbora PD Žirovnica na 12. in 15. člen temeljnega akta statuta PD Žirovnica, ki govori o varovanju ugleda društva. Obenem pa pozablja na preostale člene temeljnega akta statuta PD Žirovnica, ki nam nalagajo in zapovedujejo pravice in dolžnosti članov PD Žirovnica. Statut je temeljni akt društva, brez katerega društvo ne more obstajati. Naštela bova nekatere člene, katere gospod predsednik PD Žirovnica ter nekateri člani v upravnih in izvršnih odborih ne upoštevajo oziroma jih ignorirajo:

5. člen: Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane obvešča društvo – s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva – preko društvenega glasila – preko sredstev javnega obveščanja širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

21. člen: Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov društva. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je pristojnih najmanj 10 članov.

V vabilu oziroma obvestilu o sklicu občnega zbora mora biti izrecno opozorilo na določbo prejšnjega odstavka.

31. člen: Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče ČR so: opomin, javni opomin, izključitev; zoper sklep, ki ga izda ČR ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ. ČR je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

39. člen: Javnost finančno materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov društva do vpogleda v finančno materialno dokumentacijo.

34. člen: Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili društva in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in IO.

To so samo nekateri členi, ki so bili kršeni s strani gospoda predsednika PD Žirovnica Dušana Rajgeljna in članov izvršnega odbora v sestavi: (Feldin Anže, Kajdiž Tončka, Kajdiž Drago, Madon Boris, Mrak Jernej). Poleg tega pa so v sestavi izvršnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča ožji sorodniki, kot so žena-mož, oče-sin, brat-brat. To pa je za pošteno in neodvisno odločanje krivično do ostalih 630 članov PD Žirovnica. Vodstvo PD Žirovnica goji tudi zaničujoč odnos do mnogih ljudi, ki so sodelovali pri uspešni obnovi Doma pri izviru Završnice, saj nikoli niso bili pohvaljeni ne v ustni ne v pisni obliki s strani predsednika društva. Zato se je delovnih akcij pri obnovi Doma pri izviru Završnice udeleževalo samo 1 % članov Planinskega društva Žirovnica. Nikoli ni predsednik društva omenjal problematike odpadnih voda Doma, saj te odtekajo v ponikovalnico. To pa je pereč problem, ker Dom stoji v visokogorju, poleg tega je v bližini izvir Završnice, iz katere se črpa pitna voda. Za prepoznavnost društva in občine je bilo narejeno zelo malo. Vsak, ki ima možnost dostopa na internet, se lahko prepriča o tem, če klikne na http://www.planinsko-drustvo-zirovnica.si, http://www.pzs.si/pzs/koce.nsf ; očitno predsednik za prepoznavnost društva na internetu nima zato usposobljenih ljudi. Za objavo kršitev vodstva PD Žirovnica v sredstvih javnega obveščanja sva se odločila na podlagi temeljnega akta statuta PD Žirovnica, saj nama daje zakonsko pravico do pritožbe na neodgovorna dejanja s strani predsednika in izvršnega odbora društva. Pa tudi zaradi moralne obveznosti do društva, saj gre za dobro društva. Društvo ni bilo ustanovljeno za 10 posameznikov, temveč za vse, ki želijo sodelovati pri razvoju planinskih dejavnosti in ohranjanju narave v naši občini. Do zadnjega dneva razrešitve sva nalogo, ki nama je bila zadana s strani občnega zbora PD Žirovnica, izpolnjevala vestno in odgovorno. Pred nikomur ne skrivava dejstev, saj imava vse podkrepljeno z dokazi. Vendar bi gospod predsednik PD Žirovnica Dušan Rajgelj najino delo, ki sva ga opravila skupaj z vsemi, ki so sodelovali pri uspešni obnovi Doma pri izviru Završnice najraje pomedel pod preprogo. Tako bi si zasluge obnove Doma delil s svojimi somišljeniki, pozabil pa na dejstva, požrtvovalno delo, denar, čas in energijo, na več kot 350 ur traktorskih prevozov, ki jih je opravil s svojo gradbeno mehanizacijo neutemeljeno razrešeni gospodar PD Žirovnica Jani Pogačar. Zdaj, ko je glavnina del pri obnovi Doma pri izviru Završnice v Zelenici opravljena, bi si nekateri radi delili zasluge na tuj račun. Novinarjem, ki opravljajo delo pri sredstvih javnega obveščanja, gospod predsednik ne želi dajati izjav v zvezi z najino razrešitvijo. Gospodu Stojanu Sajetu, novinarju Gorenjskega glasa ter ljubitelju narave in gora je po telefonu podal izjavo, da se ne udeležujeva sej izvršnega odbora, ter da bodo problematiko najine razrešitve obravnavali na zadnji seji pred sklicem občnega zbora. Zaradi tega ni bil objavljen članek o najini razrešitvi v Gorenjskem glasu. Toda od 5. seje so pretekle že 4. seje, vendar še vedno niso podali izjave, zakaj sva razrešena. Pa tudi v priporočeni pošiljki, ki je bila naslovljena na gospoda predsednika in izvršni odbor PD Žirovnica sva navedla, da dokler nama ne bodo obrazložena dejstva, zakaj sva razrešena s funkcij in upoštevana procesna pravila vročanja vabil na seje izvršnega odbora, tako glede načina, kot tudi časovnega roka, se ne bova udeleževala sej izvršnega odbora. Iz moralnih izhodišč meniva, da bi za uspešen razvoj in napredek PD Žirovnica, ki bo temeljil na povečanju števila članov PD Žirovnica, to moralo imeti predsednika, ki ne bo obremenjen s funkcijami in preteklostjo.

Vsem, ki ste prebrali ta članek se zahvaljujeva, ter Vas vabiva, da se v čim večjem številu udeležite občnega zbora PD Žirovnica, ki bo v petek, 28. februarja ob 19.00 uri v dvorani na Breznici.

Lep planinski pozdrav Jani Pogačar in Viktor Rakovec

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.