Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Nekoliko drugače
Izidor Jekovec

Pri prebiranju člankov različnih avtorjev,ki se pojavljajo pod skupnim imenom NOVI VAL, je bilo v različnih povezavah nekajkrat komentirano in ocenjevano delo občinskega sveta in svetnikov. Bralec bi lahko povzel, da je delo sveta nedemokratično in v škodo občanov in da je demokracija, resnica in poštenost samo na strani enega svetnika in Novega vala, ki tudi edini resnično poroča s sej občinskega sveta. Na žalost avtorjev moram takemu pisanju oporekati, pri tem pa ne bi rad v nasprotju z nekaterimi ostale učil kaj je to demokracija. Če je delo občinskega sveta in svetnikov zanič bodo to znali najbolje oceniti občani na naslednjih volitvah. Toliko demokracije in toliko zaupanja pa moramo imeti do svojih občanov prav vsi. Vsiljevanje samo enega »pravega« mišljenja pa mislim, da ne potrebujemo. Pozdravljam vsako delo in prispevek posameznika ali skupine za dobrobit kraja, ne podpiram pa stališča, če moji predlogi niso sprejeti je vse ostalo zanič oziroma samo moji so dobri in pravi za vse. V nadaljevanju pa bi želel podati svoje mnenje o nekaterih trditvah, ki so že bile zapisane.

Gospod Milan Pagon je v članku Aktualni dogodki zapisal, da je opozicija (SDS) brez moči pri odločanju in to pdkrepil s primerom obravnave letnega poročila podjetja JEKO-IN (vodovod) na 5. seji občinskega sveta. Zapisal je: svetnik g. Igor Čarni je predlagal podražitev vodarine zaradi večjih investicij v vodovodno omrežje. Ko je svetnik SDS(opozicija) ugotovil, da je to vlaganje le investicija v novo omrežje za konjeniški klub Žirovnica je bilo županu postavljeno pismeno vprašanje, kdo je naročil to investicijo in kdo jo bo plačal. Odgovora še ni?

Milo rečeno smešna in nepoštena trditev. Pri obravnavi letnega poročila za področje vodovoda sem jaz postavil vprašanje,kaj pomeni postavka obnova vodovoda na Bregu v vrednosti 2.446 tisoč sit in pri obnovi in novogradnjah obnova 220m vodovoda v Žirovnici in izdelava 600m vodovoda v Zabreznici. Na seji je bil dan tudi odgovor, ki so ga morali slišati vsi prisotni (tudi avtor), če so seveda poslušali ali niso spali. Na postavki Breg so bila sredstva porabljena za nabavo cevi za planirano zamenjavo v letošnjem letu, obnove in novogradnje v Žirovnici in Zabreznici pa so financirali zasebniki in Konjeniški klub in zato takšna postavka niti ne sodi v letno poročilo oziroma bi morala biti ustrezno obrazložena.

Zakaj in s kakšnimi nameni pa je potem na naslednji 6. seji svetnik g.Konte ponovno to ugotovil mi ni znano oziroma ne želim ugibati, ker bi lahko zapisal kaj nekorektnega. Poznano mi pa je, da je bil podan tudi že pisni odgovor s strani župana, katerega bi moral avtor zaradi demokratičnosti, poštenosti, objektivnosti in še česa moral objaviti.

V članku Novi val 6 avtor g.Bešter med drugim sprašuje župana ali je nesporno združljivo, da je direktor firme, ki opravlja prevoz otrok v šolo in je še član nadzornega odbora Ragor istočasno član občinskega sveta. Ker sem ta oseba jaz Jekovec Izidor, želim odgovoriti avtorju tudi osebno. Osebno sem prepričan, da to ni sporno in da moja funkcija v službi ni ovira za delo v občinskem svetu, mogoče kdaj celo v korist. Kako opravljam to delo in če ga slabo pa pustite, da ocenijo ljudje na tisti način, ki ga vedno zagovarjate in je vedno demokratičen in pošten. To pa so volitve in občani so z izvolitvijo ocenili moje preteklo delo, sedanje pa bodo zopet na naslednjih volitvah. Vsak polnoleten občan je imel možnost kandidirati in biti izvoljen v Občinski svet. Priložnost je bila dana in zakaj je niste izkoristili.

Član nadzornega odbora Ragor (Razvojna agencija zgornje Gorenjske ) pa sem postal tako, da me je v ta organ imenoval Občinski svet kot predstavnika Občine Žirovnica. Poleg te pa sem še član nekaj komisij in odborov, vendar menim, da jih je nesmiselno naštevati.

Gospod Čop Aleš je v svojem prispevku o vsebini pogodbe za dobavo plina zapisal brez utemeljitve, da je koncesijska pogodba med Občino in koncesionarjem za dobavo plina katastrofalna za občane in da je brez upoštevanja njegovih pripomb nesprejemljiva za občane in da občinski svetniki moramo podpreti pripombe, ki so v korist in pravno varnost vseh prebivalcev. Sprašujem se zakaj se edino te pripombe prave, ali jih ni mogoče še več in še več drugačnih.

Strinjam se za avtorjem, da je trenutna pogodba s Plinstalim čudna in ni sprejemljiva in kot taka tudi ni bila usklajena med Občino in Plinstalim. Dolžnost koncesionarja bi bila, da pred pošiljanjem pogodb končnim uporabnikom le to uskladi z Občino, ki mora zagovarjati interese občanov v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo. Pri tem bi si vsakdo žele drugačne pogoje. Ne morem verjeti, da so le novi predlagani členi najboljši in edini, ki pomenijo zaščito za občana. Sam ocenjujem da so celo nekateri predlogi neizvedljivi in nesmiselni. Redna vzdrževalna dela se že lahko napovejo 5 dni pred izvedbo, pri izrednih delih kot posledica nenadnih okvar ali česa podobnega pa je ta rok nesmiselen. Ali bo uporabnik zaradi tega, ker se morajo dela najaviti 5 dni prej ostal brez plina in s tem recimo ogrevanja. Posebno je opredeljena v predlaganem novem členu odpoved zaradi morebitnega dražjega sistema ogrevanja s plinom v primerjavi s kurilnim oljem. Zakaj v »korist občanom« ne bi to naredili še takrat ko bo ugodna tudi cena premoga in drv in še kaj bi se mogoče našlo. Zavedati se moramo, da so želje eno, realnost pa nekoliko drugačna. Pogodba mora omogočiti odpoved obema strankama pogodbenega razmerja, uporabnik pa se bo sam odločil ali in kdaj bo to uporabil.

Glede spremembe koncesijske pogodbe pa samo toliko,da meni do danes niso znane nobene konkretne pripombe razen pavšalnih trditev da je zanič in ni varovalk za morebitno nekontrolirano dvigovanje cen, čeprav vse cene potrjuje občinski svet. Ta se lahko odloči, da cene sprejem ali zavrne, pravica občana pa je da sam oceni ali bo pri drugačni ceni še uporabnik ali ne.

Prepričan sem, da se bodo člani občinskega sveta in sam osebno vedno zavzemal za dobrobit kraja in da se upošteva pri pripravi dokumentov, ki jih sprejema občinski svet čim več pripomb in želja občanov, žal pa vse ni možno vedno sprejeti tako. Tako morate razumeti tudi vi in ne izhajati s stališča, da so samo vaše dobre in prave. Cilj vseh nas bi moral biti, da zagotovimo pogoje za čim bolj lepo zdravo in verjetno tudi poceni življenje.

Ne prepričujte drugih, da je samo vaša resnica prava, saj resnica vedno najde pravo pot in ne zastopajte stališč, da kdor ni z vami je potem proti vam. Takih primerov je bilo v zgodovini in žal tudi danes vse preveč.

Občinski svetnik Jekovec Izidor


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.