Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Poročilo predsednika KD o delovanju KD Dr. F. Prešeren
Primož Junež

 

V obdobje zadnjih štirih let, je bilo v KD največ pozornosti posvečeno urejanju raznih odnosov do ZKD, JSKD in Obč. Žirovnica. Ob vprašanju ali je ZKD našemu društvu potrebna, se je IO KD, po dolgotrajnih pogovorih z vsemi vpletenimi odločil, da KD ne bo član ZKD. Pri tem se je pokazalo, da KD v preteklosti ni poravnalo vseh finančnih obveznosti do ZKD, zato smo morali ta odnos rešiti in poravnati dolg. V nadaljevanju dogovarjanj o finančni participaciji JSKD OI Jesenice, smo spet naleteli na nekaj težav. Občina se je namreč sama dogovarjala z vodjo izpostave JSKD, ne da bi pri tem povprašala po mnenju vodstva KD ter naložila plačilo participacije KD. No pa vendar je tudi tu posijalo sonce in po pregovarjanjih z Občino, je le-ta v bodočem proračunu predvidela ta strošek do JSKD in ga tudi prevzela.

V letu 1999 se je KD trudilo, da bi se vsakoletno izdelal abonma prireditev KD, ki bi zagotovil še boljši obisk prireditev. Sama izdelava abonmaja je bila realizirana ter programsko tudi izvedena. Zataknilo pa se je v diskusijah glede članstva v KD, kar seveda pomeni, da naj bi člani plačevali tudi članarino. Glede na to, da je že predhodni predsednik g. J. Fabjan začel hojo po tej poti in jo poizkušal z orati in mu ni uspelo, tako se je zgodilo tudi tokrat. Ne razumem zakaj to lahko nemoteno teče v ostalih društvih, kot so gasilska, športna…itd. v našem KD oz. IO pa za ta projekt ni bilo posluha in razumevanja. Vsaj do danes…morda pravi čas še pride.

Kako je pa z dvorano v kateri se nahajamo tudi danes?! Res je, da je lepa in prijazna… domača. Pa vendar KD že od leta 1999 opozarja Občino, tako pisno kot ustno, da je dvorana potrebna temeljite sanacije ele. napeljave, stropa, svetlobnega parka, ozvočenja, odra, oboderskih prostorov… , v zvezi tega je bila tudi pisno predlagana izgradnja novega kulturnega hrama. A žal, v mandatu prejšnjega Obč. sveta, ni bilo niti enega pisnega odgovora na naše pisarjenje v zvezi z dvorano. Morda in upam, da bo v mandatu novega Ob. sveta, drugače. Kaže že na bolje. Seveda, moram pri govorjenju o dvorani seveda poudariti, da je last Rimo-katoliške cerkve in da sem nadvse hvaležen g. župniku J. Klunu za njegovo pomoč in razumevanje. Potrebno je še povedati, da v dvorani gostimo tudi TD, ki ima svoj prostor, ali pa bolje rečeno, skladišče, pod odrom. Tudi o rešitvi tega problema smo razpravljali ter problematiko predstavili županu, a ni bilo primernih prostorov za TD, za to jih še vedno veliko dušno gostimo.

Samo sodelovanje KD s pravnimi in zasebnimi subjekti lahko ocenim kot uspešno, čeprav bi se na določenih segmentih lahko le-to še izboljšalo. Tako mislim predvsem na koriščenju naših kulturnih programov, za katere lahko v večini trdim, da so, iz stališča kvalitete, na državnem nivoju. Vsi skupaj moramo gledati v dobro nas vseh, tako občine, kot posameznih društev in ostalih. Le tako lahko prikažemo našo odličnost. V neki meri, nad povprečjem, nam to uspeva, lahko pa smo še boljši in to skupaj!

IO KD je v preteklem mandatu uspešno reševal razne pobude, vprašanja in ne nazadnje tudi težave. Če bi rekel, da jih ni bilo, ne bi bilo pošteno in bi si zatiskal oči. Odprt pogovor in argumentirane kritike so bile in še vedno so dobrodošle. Tako je na dan prišlo vprašanje financiranja skupin znotraj KD. Mnenja o pravičnosti razdeljevanja le-teh so bila deljenja, ker so ene skupine bolj uspešne in delovne kot druge (moram povedati, da so vse skupine prejemale enak znesek, razen kvrartet – a več o tem gos. Mrakova.), zato je bilo v letu 2001 potrebno nekaj narediti. IO je sprejel sklep, da se pripravijo Kriteriji financiranja skupin KD. Sama izdelava le-teh ni bila lahka, kakor tudi samo usklajevanje, saj je trajalo celo leto. In tako so sedaj ti kriteriji izdelani, sprejeti in s sklepom IO potrjeni, tako da se z novim proračunskim letom 2003 dela v skladu z njimi.

KD, skupaj s skupinami, je organiziralo nekaj dobrodelnih prireditev. Najbolj odmevna, za katero je prispevek pripravila tudi TV Slo, je bil dobrodelni koncert Orkestra slovenske policije, na katerem so nastopili tudi zaposleni v MNZ, ki se ukvarjajo z različnih področjih ljubiteljske kulture. Tako smo v roke pred. Društva Sožitje Diane ŠIMBERA izročili 164.000 SIT, ki jih je namenila za delovanje Sklada za odrasle v duševnem razvoju. Iz tega mesta se zahvaljujem vsem, ki so na prireditvi nastopili oz. kakorkoli pomagali pri njeni realizaciji. Želim poudariti, da je pomembno obdržati in gojiti čut do soljudi in da jim tudi člani društva s svojim prispevkom pomagamo.

KD je aktivno sodelovalo tudi pri pripravi in sami izvedbi praznovanja 200 letnice rojstva Dr. F. Prešerena. Program, ki smo ga člani pripravili in izvajali po hišah, ki so vključene v pot kulturne dediščine, si je ogledalo veliko število obiskovalcev. Tako smo imeli priložnost, da smo se predstavili tudi takratnemu predsedniku R. Slovenije, g. Milanu KUČANU in njegovi soprogi. Naš takratni program je še vedno pripravljen in ga je možno izvesti kadarkoli.

Nekaj časa smo iskali rešitev, kako oživeti delovanje Gledališča Julke Dolžan. No, skupina je seveda delovala ob vsaki priložnosti, ko je bila povabljena k soorganizaciji posameznih prireditev. Prav tako so bile vsako letno, v času decembrskih praznikov, pripravljene otroške gledališke igre. Žal pa nekako ni bilo igralcev za odraslo predstavo. K sodelovanju smo povabili strokovnjaka na gledališkem področju, »profesionalca« kot bi lahko rekel. G. Niko Kranjc Kus je z veseljem sprejel naše povabilo in kmalu je že bila premiera odrasle gled. igre.

KD je po svojih finančnih zmožnostih skrbelo tudi za izobraževanje članov in vodji skupin, čeprav bi lahko še bolj, a žal iz finančnih okvirjev pač ne gre. Na tem področju želimo v prihodnje pridobiti več sredstev, saj se zavedamo, da je izobraževanje sredstvo za doseganje ciljev , to pomeni, da bodo naše skupine še bolj uspešne. KD se tudi razvija oz. pridobiva podmladek, kar iz vseh stališč več kot dobrodošlo, saj bomo le tako ohranili našo kulturo. Tako je OFS pridobila še eno mlajšo skupino, kakor tudi TSK. Lahko rečem, da je oživljanje rešilo ohranjanje, rojevajo pa se uspehi!

Več o delovanju posameznih skupin, bodo kasneje predstavile um. vodje le-teh.

Na podlagi sklepov IO so bili urejeni tudi odnosi med KD in Čeb. zvezo zgornje Gorenjske. Omenjeni so namreč začeli z obnovo Janševega čebelnjaka, katerega otvoritev bo junija letos. Tako je bil podpisan Dogovor o odkupu zemljišča pri Janševem čebelnjaku, v katerem je KD nastopalo kot uporabnik dvorane. Z omenjenim dogovorom je bilo dano soglasje o izdelavi in uporabi moških sanitarij ter priklopom na naše odvzemno mesto elektrike in vode – oboje z odštevalnim števcem v breme ČZZG. Nadalje je še vedno v pripravi pogodba med KD in ČZ o načinu plačevanja komunalnih storitev in električne energije in souporabi zemljišča v primeru koriščenja zasilnega izhoda KD.

Naj izpostavim še nekaj stvari, ki so povezane s samo dvorano

NUJNA VZDRŽEVALNA DELA:
Namestitev varovalne ograje pred plinsko cisterno,vhodna vrata je potrebno predelati, tako da se bodo odpirala na ven, pred vhodnimi vrati narediti poglobljen otiralnik,zamenjava trajanega in uničenega okna v hodniku pred kurilnico, odstranitev sufitnih korit oz. zamenjava z 2 halogenskima reflektorjema,zamenjava poškodovanih desk odra, zamenjava dotrajanih, poškodovanih »krnis« zadnjih zaves, zamenjava zadnjih in bočnih zaves s črnimi, z osnovno barvo zaščiti in pobarvati cevi radiatorja pred WC-ji.

DOLGOROČNE INVESTIVCIJE:
prestavitev prostora tehničnega mojstra na sredino balkona, podreti lesene stopnice, ki vodijo na balkon, izdelati betonske stopnice za na blakon,sanacija in zamenjava električne napeljave, sanacija strehe, ki pušča (predprostor teh. mojstra in skladišče kulis), sanacija stropa, ureditev prostorov na podstrešni.

V letu 2002 je prišlo tudi do zamenjave osebe, ki je zadolžena za čistočo dvorane. Tako je bila po javnem razpisu, objavljenem na Radiu Triglav, izbrana in s sklepom IO potrjena gos. Jana LEGAT iz Sela. Izdelana je bila konkretizacija nalog in potrebno je pohvaliti njeno prizadevnost in delo. Ob enem se moram zahvaliti za dolgoletno pomoč in delo na tem mestu gos. Mici LEGAT.

Ko sem že pri zahvalah, mi dovolite, da se zahvalim vsem s katerimi sem sodeloval med vodenjem KD.

Breznica, 14. marec 2003

Primož JUNEŽ

 

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.