Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Odbor vaščanov Žirovnica
Žirovnica 90/a
4274 Žirovnica

Datum: 2.3.2003

Zadeva: SPOROČILO ZA JAVNOST

Nasprotovanje vaščanov Žirovnice postavitvi bazne postaje mobilne telefonije podjetja Mobitel na stavbi železniške postaje Žirovnica


Kronologija

Dne 19. 12. 2002 je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (MOPE; podpisana mag.Sanja Traunšek, državna podsekretarka) izdalo Enotno dovoljenje, s katerim je dovolilo družbi Mobitel d.d. postavitev bazne postaje GSM in UMTS na podstrešju in strehi železniške postaje v Žirovnici in to kljub dvakratni zavrnitvi soglasja Občine Žirovnica in ostremu nasprotovanju krajanov vasi Žirovnica. Odbor vaščanov, ki je bil ustanovljen na sestanku vaščanov Žirovnice, župana in direktorice občinske uprave 24.1.03, se je izjemno zavzel za pravice svojih sokrajanov, ki so bile v postopku pridobivanja Enotnega dovoljenja večkrat kršene.

Strokovno ozadje

Problematika visokofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja (EMS) mobilne telefonije je vse bolj pereča in ljudje so vse bolj osveščeni o negativnih učinkih na zdravje. Gre za dve vrsti učinkov: za termične učinke, ki so merljivi in predpisani z zakonodajo – po prepričanju mnogih strokovnjakov z bistveno previsokimi mejnimi vrednostmi, ko gre za dolgotrajno izpostavljenost takemu sevanju, kot je to primer za predvideno bazno postajo v Žirovnici. Drug razlog za zaskrbljenost so t.i. netermični učinki. Slednji so povezani z vplivom različnih frekvenc, ki se uporabljajo pri mobilni telefoniji. Nekatere od teh frekvenc namreč povzročajo interferenco in resonanco s t.i. alfa in delta možganskim valovanjem. Alfa možgansko valovanje je osnovni možganski ritem pri budnem človeku, delta možgansko valovanje pa se pojavi v času globokega sna, torej ponoči. Teh netermičnih učinkov se ne da meriti neposredno. Tuji raziskovalci so z dolgotrajnimi poskusi že dokazali vpliv na delovanje možganov in živčnega sistema. Pogoste so psihične motnje, kot so utrujenost, glavobol, nespečnost, epileptični napadi pri otrocih, izpostavljenih sevanju baznih postaj. Majhni otroci so posebej izpostavljeni, saj je stopnja občutljivosti pri njih vsaj trikrat večja kot pri odraslih, tudi zaradi tankih lobanjskih kosti in nepopolno razvitega imunskega sistema. Glede rakotvornega potenciala je dokazana večja pojavnost možganskih tumorjev, to je pokazala tudi vseameriška nacionalna raziskava. Biološki testi so pokazali visoko stopnjo povečanja poškodovanih kromosomov. Genotoksično delovanje kaže povsem enako sliko kot pri radioaktivnem sevanju, torej lome kromosomov, pojav kroglastih kromosomov itn. in posledično odpira pot k rakavim obolenjem. Pojavnost navedenih poškodb je precej odvisna od imunskega sistema vsakega posameznika, ki je izpostavljen visokofrekvenčnemu elektromagnetnemu sevanju. Vse navedeno prav tako velja za bazne postaje mobilne telefonije in vse druge antenske instalacije radiodifuznih omrežij, ki vsekakor ne spadajo v človekovo bivalno okolje. (povzeto in prirejeno po svobodnem raziskovalcu A.Komatu, članek objavljen v Mladini 28.1.2002).

Ustava Republike Slovenije in preskusi na ljudeh

Kot eden od razlogov, zakaj nasprotujemo postavitvi bazne postaje sredi Žirovnice, je dejstvo, da bi tudi v primeru, če delovanje objekta ne bi presegalo "mejnih vrednosti", to delovanje za nas pomenilo že po ustavi prepovedano "opravljanje medicinskih in drugih znanstvenih poskusov na ljudeh brez njihove svobodne privolitve" (2. stavek 18. člena Ustave Republike Slovenije). Mejne vrednosti so namreč določene zgolj na osnovi toplotnega delovanja elektromagnetnega sevanja na tkivo. Bolj problematično pa je delovanje t.i. netermičnih vplivov, katerih vplive navajamo v zgornjem povzetku. Te vplive v svetu šele raziskujejo, podrobnejši rezultati raziskav pa naj bi bili znani šele po letu 2004 ali še kasneje. Prav zato je Svetovna zdravstvena organizacija, ko je sprejela zaščito pred toplotnimi učinki EMS, sprejela tudi priporočilo ALARA. To je angleška kratica (As Low As Reasonably Achievable), ki poslovenjena pomeni naslednje: izpostavljajmo se sevanjem tako malo, kolikor se da to še racionalno doseči.

Aarhuška konvencija in Slovenija

V žirovniškem primeru sta tako Mobitel kot MOPE praktično ignorirala stališča lokalne oblasti – Občine Žirovnica, krajani Žirovnice pa v postopek sploh niso bili vključeni ali z njim vsaj seznanjeni.
Pravico in dostopnost do informacij pa najbolje opredeljuje Aarhuška konvencija, ki jo je Slovenija podpisala skupaj s 35 državami in Evropsko skupnostjo 15. junija 1998 na četrti ministrski konferenci Okolje za Evropo v Aarhusu na Danskem. Konvencija se poleg ostalega osredotoča na vlogo civilne družbe - zagovornice zdravega življenjskega okolja. Zgodovinski pomen le-te je tudi v tem, da povzdigne deklarirane pravice civilne družbe z znamenite konference oz. svetovnega vrha leta 1992 v pravno obvezujočo normo mednarodnega okoljskega prava.
Glavni namen tega dogovora je, da se država zavezuje javnosti omogočiti
- vpogled v vladne dokumente, ki prinašajo okoljske informacije,
- sodelovanje pri sprejemanju odločitev na okoljskem področju, te postopke je naredila jasne in pregledne,
- vložitev pravnega sredstva (pritožbe, tožbe, itn.) proti oblastem ali zasebnim organizacijam, ko te ne izpolnjujejo svojih zakonskih obveznosti.
Koristi, ki jih prinaša konvencija javnosti, pa so:
- pravica do obveščenosti,
- pravica do sodelovanja v postopkih in sprejemanja odločitev,
- pravica do pravnega varstva.
To so tudi trije glavni stebri, iz katerih sestoji Aarhuška konvencija.

Konvencija govori tudi o »prizadeti javnosti«. To je namreč vsak prebivalec, ki je prizadet ali obstaja verjetnost, da ga bo neka dejavnost prizadela oziroma vsak, ki izkaže interes pri odločanju o neki okoljski zadevi (npr. o dovoljenju za neko specifično dejavnost, ki lahko pomembno vpliva na okolje). Za nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in zadovoljujejo zahteve, ki jih določa nacionalna zakonodaja, se smatra, da izkazujejo ta interes in so obravnavane kot »prizadeta javnost«.
Z zgodnjo obveščenostjo javnosti je mogoče preprečiti škodljive vplive na okolje. V začetni fazi, ko so odprte različne možnosti, je mogoče vplivati na odločitev na način, ki varuje interese vsakogar. Zgodnje obveščanje prav tako omogoča javnosti dovolj časa, da se učinkovito pripravi na sodelovanje.
Aarhuška konvencija je zato izjemnega pomena za vse državljane R Slovenije, ki je sicer njena podpisnica, ni je pa še ratificirala. Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je trenutno prednostna naloga sprejem Zakona o ratifikaciji Konvencije o dostopu do okoljskih informacij, udeležbi javnosti pri okoljskem odločanju in dostopu do pravice v okoljskih zadevah (vir: Aarhuška konvencija v Sloveniji; publikacijo je izdal Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo).

Kronologija - nadaljevanje

Mobitel je 17.1.03 že pričel s pripravljalnimi deli za montažo bazne postaje GSM in UMTS na podstrešju železniške postaje. V ponedeljek, 27.1.03 je Mobitelov izvajalec del nameraval montirati jekleno antensko konstrukcijo na poslopje železniške postaje. Ogorčeni vaščani so mu z zasedbo – blokado delovnega prostora to preprečili. Ta dan so stekle številne aktivnosti vaščanov pod vodstvom Odbora vaščanov, vključno z organiziranjem straž na železniški postaji za preprečitev montaže. Občina Žirovnica je 20.1.03 vložila tožbo za spodbijanje Enotnega dovoljenja in zahtevo za ustavitev del na Upravno sodišče v Ljubljani. Zahtevo občine za ustavitev del je sodišče obravnavalo v tednu dni in jo zavrnilo, vendar pri tem tudi ugotovilo, da Enotno dovoljenje še ni izvršljivo, ker še ni pravnomočno (niso še izčrpane vse pritožbene možnosti).

Zgovoren molk Ministrstva za okolje, prostor in energijo in Slovenskih železnic

Dne 25.1.03 je Odbor vaščanov poslal pisno zahtevo za razveljavitev Enotnega dovoljenja pristojnemu ministru Janezu Kopaču. Minil je že več kot mesec dni, vendar od ministrstva, še manj pa od ministra, nismo prejeli nobenega odgovora.

Dan kasneje, 26.1.03, je Odbor vaščanov poslal pismo z zahtevo po prekinitvi najemne pogodbe tudi predsedniku uprave Slovenskih železnic Blažu Miklavčiču. Tudi slednji doslej ni posredoval še nobenega odgovora.

Sprašujemo se, kaj pomeni molk ministra Kopača in z njim celotnega MOPE, kot tudi g.Miklavčiča in Slovenskih železnic? Ali gre za popolno ignoranco do prizadetih državljanov - prebivalcev Žirovnice, ali pa za v posameznih medijih že večkrat nakazane politično – gospodarske povezave, saj gre za najdonosnejšo gospodarsko panogo v Sloveniji?

Stopnjevanje pritiska javnosti

Dne 28.1.03 je Odbor vaščanov poslal odprto pismo direktorju Mobitela A.Majzlju, v vednost pa tudi mnogim ustanovam in medijem (podobno kot že prej pismo pristojnemu ministru Kopaču) z zahtevo, da takoj ustavi gradnjo bazne postaje sredi Žirovnice.

Zadeva je s tem in že prej s preprečitvijo montaže bazne postaje postala medijsko odmevna, saj so o njej poročali Radio Triglav, Gorenjski glas, Delo, Večer, Dnevnik in Radio Slovenija, medtem ko je POP TV izrecno zavrnila sodelovanje. Tudi TV Slovenija doslej še ni pokazala zanimanja.

Mobitel je z odgovorom pohitel takoj naslednji dan, vendar ni odgovoril niti na eno zahtevo odbora, pač pa posredoval le pavšalni odgovor, da spoštuje zakonodajo in dal za vaščane nesprejemljive predloge, kot je izvedba dodatnih meritev po montaži in ''poskusnem'' obratovanju bazne postaje.

Mobitel je, očitno tudi zaradi močnega in organiziranega odpora Žirovničanov, predlagal srečanje s predstavniki Občine Žirovnica in Odbora vaščanov Žirovnica. Na sestanku 10.2.03 smo izmenjali že znana nasprotujoča si stališča, dosegli pa smo dogovor, da žirovniška stran predlaga druge, tudi za vaščane sprejemljive lokacije. Po skupnem sestanku vaških odborov okoliških vasi je župan Franc Pfajfar 21.2.03 poslal Mobitelu dopis s predlaganimi lokacijami.


Reševanje problematike po pravni poti na Upravnem sodišču

Odbor vaščanov je nadaljeval s svojimi aktivnostmi. Podrobno smo proučili dokumentacijo, izdelano v postopku pridobivanja Enotnega dovoljenja, in naleteli na vrsto napak, med seboj nasprotujočih si podatkov in neupoštevanja pogojev v soglasjih različnih ustanov. Doslej smo v sodelovanju z domačimi strokovnjaki preko Občine Žirovnica vložili že pet dopolnitev tožbe na 15 straneh, podkrepljenimi s številnimi dokazi o kršitvah pri pridobivanju tega dovoljenja.
Argumenti, s katerimi spodbijamo Enotno dovoljenje, se nanašajo na najpomembnejše sestavne dele le-tega:
- Lokacijsko dokumentacijo (izdelal jo je Frinox Fratnik d.o.o., Tolmin, odgovorna oseba Milan Fratnik)
- Strokovno mnenje o sevalnih vplivih na okolje (izdelal ga je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana, odgovorna oseba dr.Peter Gajšek)
- Enotno dovoljenje – poglavje ''Obrazložitev'' (podpisana Sandi Rutar, podsekretar, in Nada Šušnjara, višja svetovalka, oba MOPE, Urad za prostor)

Kot smo v dopolnilih tožbi na Upravno sodišče navedli, gre za hude kršitve postopkov, različnih pogojev in predpisov ter pravic posameznikov, ki bi v primeru postavitve bazne postaje povzročile izjemno obremenitev za zdravje okoliških prebivalcev. V primeru nadaljnjega zaostrovanja zadeve bomo očitane kršitve tudi podrobno predstavili javnosti in medijem.

Pri tem naj poudarimo, da pregled nekaterih drugih sestavnih delov Enotnega dovoljenja sploh ni bil možen, saj MOPE ni posredovalo vseh soglasij in dovoljenj Občini Žirovnica.

Ne gre zanemariti tudi dejstva, da je odgovorna oseba, ki je podpisala Strokovno mnenje, dr.Peter Gajšek, med drugim tudi avtor Mobitelovih reklamnih brošur, ki govorijo o neškodljivosti elektromagnetnega sevanja mobilne telefonije. Že s tem je njegova nepristranskost postavljena pod velik vprašaj!

Enotna podpora lokalne politike in občanov občine Žirovnica

Tudi Občinski svet Občine Žirovnica je soglasno podprl prizadevanja našega odbora in vaščanov Žirovnice.

Z namenom osveščanja občanov smo 7.2.03 v Kulturnem domu na Breznici s pomočjo Zveze ekoloških društev Slovenije organizirali predavanje o škodljivih vplivih elektromagnetnega sevanja oddajnikov mobilne telefonije na človeka. Predaval je g.Lorenz iz Münchena, strokovnjak za analitiko in varstvo bivalnega okolja, predsednik Zveze ekoloških društev Slovenije g.Lipič pa je predstavil problematiko baznih postaj širom po Sloveniji.

Da bi ovrgli očitke Mobitela, navedene tudi v odgovoru na naše odprto pismo, da gradnji oddajnika sredi Žirovnice nasprotujejo samo nekateri krajani, smo zastavili široko akcijo zbiranja podpisov polnoletnih občanov za prepoved postavljanja oddajnikov mobilne telefonije v naseljih naše občine in njihovi bližini. Odziv je bil izjemen, saj smo v pičlih dveh tednih zbrali 1707 podpisov! S svojim podpisom in pismom podpore nas je iz daljnega Londona podprl tudi naš rojak, pevec Aleksander Mežek. Lahko rečemo, da gre za neke vrste spontani referendum, ki zavezuje tako lokalno kot državno oblast, da morata upoštevati voljo ljudi.

Pravno utemeljena zahteva za razveljavitev Enotnega dovoljenja poslana tudi na MOPE

Zaradi številnih kršitev v postopku pridobivanja Enotnega dovoljenja in neupoštevanja Zakona o upravnem postopku smo prizadeti vaščani Žirovnice 15.2.03 na MOPE vložili vlogo za obnovo postopka v zadevi izdaje Enotnega dovoljenja, saj smo bili kot mejaši, sosedje in lastniki nepremičnin, ki so v neposredni bližini železniške postaje Žirovnica, izločeni iz postopka.

Zahvala za podporo

Odbor vaščanov Žirovnica se zahvaljuje vsem, ki so nas s svojimi podpisi in različnimi oblikami pomoči podprli, še posebej pa vaščanom Žirovnice za izjemno požrtvovalnost v minulem mesecu! Zahvala gre tudi zgoraj navedenim medijem za nepristransko poročanje.

Odbor vaščanov Žirovnica
Aleš Čop, predsednik


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.