Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Plinovodni priključki (odgovor Izidorju Jekovcu in nove pobude)
Aleš Čop

S svojim prispevkom sem želel pripomoči k splošni koristi občanov, ki bodo (bomo) podpisovali te pogodbe. Jasno je, da je moj predlog sprememb zgolj in samo predlog (ne pa ''edina resnica'', kot ga v svojem prispevku tolmači g.Jekovec) in da si vsi lahko samo želimo še drugih pripomb, kako preoblikovati sporne določbe v pogodbah, ki nam jih je v podpis poslal Plinstal. Da pa nekatera določila takó koncesijske pogodbe kot pogodbe Plinstal – odjemalec bistveno izpostavljajo pogodbene pravice dobavitelja plina, močno pa zapostavljajo pravice odjemalcev – občanov, je dejstvo. Gre predvsem za finančne obveznosti občanov, ki se bomo priklopili na plinovodno omrežje. Glede očitkov g. Jekovca, da nisem podal konkretnih pripomb: teh pripomb je kar nekaj in jih podrobno navajam kot sledi.

PROBLEMATIKA KONCESIJSKE POGODBE

Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica (UL RS, št.73/00) v 19.členu predpisuje, da ''prodajno ceno plina ... določa pristojni organ občine na predlog koncesionarja ... skladno s koncesijsko pogodbo.''
Kot se da razbrati iz vsebine koncesijske pogodbe, je prodajna cena plina dejansko določena in se spreminja le z inflacijo in nabavno ceno plina.

Problem pa je, ker odjemalci – občani ne bomo plačevali porabljenega plina po prodajni ceni (ki jo bo potrjevala Občina), ampak po maloprodajni ceni, ki bo od prodajne cene višja za: stroške investicije (izgradnje) v plinovodno omrežje, stroške upravljanja, dobiček koncesionarja in razne druge (nedoločene?) prispevke. Vsi ti stroški so podrobno opisani, ne pa tudi določeni, v členih 11 do 16 koncesijske pogodbe. Kot jaz razumem zgoraj omenjeni občinski odlok, koncesijsko pogodbo in pogodbo Plinstal – odjemalec, je na ta način oblikovanje pretežnega dela maloprodajne cene povsem v rokah koncesionarja. V nobenem od teh dokumentov namreč ne najdem določbe, ki bi predpisovala, da maloprodajno ceno vsakokrat potrdi Občina. Ker pa bo koncesionar investicijo moral čimprej poplačati, jo bomo posredno plačali potrošniki – bojim se, da ne samo plačali, ampak močno preplačali. Zato bi lahko razumeli navedbe o t.i. brezplačnih priključkih (ki jih poslušamo z vseh strani), brez da bi občanom pojasnili celotno finančno ozadje, dejansko kot zavajanje ljudi.

Bojazen, da bo maloprodajna cena plina od leta 2006 dalje še dodatno lahko močno narasla, pa potrjuje 17.člen koncesijske pogodbe. V tem členu je namreč navedeno, da v primeru, da če bosta število priključkov in porabljena količina plina leta 2006 manjša od predvidene, imata Plinstal in Občina možnost dodatnega zvišanja cen – zopet na račun priključenih odjemalcev. To bi pa lahko bilo tudi katastrofalno v finančnem smislu za občane, ki od pogodb v skladu s ponujeno pogodbo ne bi mogli odstopiti, kajne? To je tudi utemeljitev, ki jo pogreša g.Jekovec.

Iz vsega navedenega bi lahko zaključili, da Občina pravih varovalnih mehanizmov proti možnemu monopolnemu dvigovanju maloprodajnih cen koncesionarja nima. G.Jekovec, vesel bom ,če mi boste dokazali, da se motim ...

PROBLEMATIKA POGODBE PLINSTAL – ODJEMALEC

Ta problematika se delno navezuje na zgoraj omenjene člene koncesijske pogodbe. S podpisom take pogodbe občani dajemo bianco pooblastilo Plinstalu, da ''regulira'' maloprodajno ceno (torej znesek, ki ga bomo prejeli s položnico) v skladu s svojimi navedenimi zelo številnimi in raztegljivimi stroški. Tak način dogovora je skregan s tržno logiko, saj ne sili podjetja k stalnem izboljševanju in racionalizaciji dela, ampak mu omogoča monopolno obnašanje. To pa je dolgoročno tudi za podjetje škodljivo, saj zavira njegov razvoj.

Poleg tega je taka pogodba nedvomno v nasprotju z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št.14/03), ki predpisuje, da podjetje ne sme postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepošteni do potrošnika. Taki pogodbeni pogoji so po zakonu nični. Nepošteni pogodbeni pogoji so med drugim:
- če v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank ali
- če povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo potrošnika ali
- če povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna od tistega, kar je potrošnik upravičeno pričakoval

Nadalje zakon opredeljuje, da so med drugim določbe v pogodbenih pogojih nepoštene, če:
- cena ni določena ali ni dovolj določena
- podjetju omogoča, da ceno blaga ali storitev določi ali zviša ob dobavi, potrošniku pa ne daje možnosti odstopa od pogodbe

Lahko bi našteli tudi druga določila in dodatne ''konkretne pripombe'', ki jih pogreša avtor v svojem prispevku, pa bodi zaenkrat dovolj.

Glede na to, da bomo na koncu te pogodbe podpisovali občani, ki smo se za priključke prijavili, predlagam Občini, da čimprej organizira sestanek z zainteresiranimi občani. Na ta način bi si lahko hitro izmenjali predloge, pripombe in mnenja in poslali tako usklajen predlog Plinstalu. Nerazumljivo se mi namreč zdi, da nas občanov kot podpisnikov pogodbe doslej nihče sploh še ni vprašal za mnenje ...

Še tole v pojasnilo avtorju naslovnega prispevka: tlačenje v isti koš vseh prispevkov in avtorjev, ki se s svojimi predlogi in pripombami o družbenih zadevah oglasijo na Petrovih spletnih straneh, je milo rečeno smešno. Ne spomnim se, da bi bil kateri od mojih sicer ne ravno pogostih člankov na spletnih straneh objavljen v rubriki Novi val. To g.Jekovec gotovo dobro ve. Poleg tega nisem bil nikoli član nobene politične stranke ali liste. Mogoče prav zato lahko nekoliko lažje in neobremenjeno presojam, kje so razlike v razumevanju določenega problema. Spoštujem pa vse politike, ki si brez svojih računic prizadevajo za javno dobro, ne glede na ''barvo''. Zato moramo tudi ''navadni'' občani podpirati dobre pobude, ne glede na to, s katere strani prihajajo. Osebno mislim, da je biti politik častna služba, seveda če politik resnično sledi svojemu poslanstvu – skrbi za dobro te družbe. Razumem tudi, da obstajajo razlike pri različnih strankah oz.listah, mislim pa, da je bistveno, da Občina kot inštitucija in v tem primeru Občina in občani kot podpisniki pogodbe skupaj poiščemo ustreznejše rešitve.

Vnaprejšnje zavračanje dobronamernih predlogov, za kar se bojim, da gre v prispevku podžupana in svetnika g.Jekovca, in metanje polen pod noge, kot smo ga vaščani Žirovnice že doživljali z nekaterih strani pri problematiki bazne postaje, ne pelje nikamor. Tudi tam je bila zgodba podobna: opozarjali smo na napake, vendar tudi predlagali, dajali pobude, trdo delali, našli in skupaj izpeljali dobre rešitve. Primer še ni rešen, pa vendarle – ne kaže nam slabo.
V naši občini pa nekateri očitno nikakor ne prenesejo, če jim drugi gledajo pod prste pri zadevah, ki se tičejo vseh nas.

Moj namen je bil in ostaja izključno dobronameren. Predlagam tudi vsem, ki vam ni vseeno, kaj se dogaja v naši občini: oglasite se, povejte svoje mnenje, stališča in pripombe, če je to potrebno, vendar na koncu vedno PREDLAGAJTE, kako nastali položaj rešiti. Mislim, da je to prava pot tudi za uspešno občino, mogoče ne edina, vsekakor pa v pozitivnem duhu, kajne, Izidor. Na Petrovih spletnih straneh,v Novicah izpod Stola in še kje so možnosti za izmenjavo mnenj, pobud in pripomb.

Še tole bi pripomnil: mislim, da se zavedamo, da je resnica vedno samo ena. Ni tvoje ali moje ali resnice nekoga tretjega. Prisvajanje resnice ali razdeljevanje na več resnic pomeni namerno zamegljevanje dejstev. O tem, kaj je resnica, lahko beremo v Svetem pismu, tudi v šoli smo se učili o tem ... Lahko bi rekli, da je resnica nekaj, kar nas vse skupaj presega. Zato jo iščimo skupaj!

Pa lep pozdrav vsem!

Aleš Čop


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.