Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Odgovor g. Alešu Čopu glede pogodbe o izvedbi hišnega priključka in dobavi plina
Občina Žirovnica

Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nam predlagate, da organiziramo sestanek z občani, ki so se prijavili na omrežje. Nerazumljivo se vam tudi zdi, da vas občanov kot podpisnikov pogodbe doslej nihče ni vprašal za mnenje. Vaše pripombe na predlagano pogodbo prebiramo na spletni strani Zirovnica.com. Že 14. maja je bila tudi na občinskem svetu dana zahteva za pravno in tehnično presojo vsebine pogodbe, ki jo bo sklenil Plinstal d.d. z zainteresiranimi občani za priključitev na plinovodno omrežje.

Občina je osnutek pogodbe o izvedbi hišnega priključka po več urgencah prejela v pregled 16. junija 2003. Občinska uprava in župan smo osnutek pogodbe pregledali in presojali glede na veljavne določbe:
- odloka o načinu opravljanja javne gospodarske službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica (Ur. list RS št.52/00),
- odloka o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica (Ur. list RS št. 73/00) in glede na
- ponujene pogoje izbranega koncesionarja, ki jih je dal v svoji ponudbi na javnem razpisu.

Proučili smo tudi vse predloge in pripombe, ki so nam bili posredovani ali so nam bile dosegljive na drug način.

V zgoraj navedenih dokumentih, ki so bili sprejeti na zakonit in demokratičen način, so podrobno opredeljene pravice in obveznosti koncesionarja, občanov in občine in so kot taki zavezujoči za vse udeležene v postopki plinifikacije. Ugotavljamo, da usklajena pogodba ni v nasprotju s temi dokumenti.

Navedene akte je v dvofaznih postopkih sprejel Občinski svet Občine Žirovnica, katerega člane so izvolili občani Občine Žirovnica prav z namenom, da v njihovem imenu odločajo o zadevah iz občinske pristojnosti, ki zadevajo vse ali pomemben del občanov. Pogodbo je podpisal župan, prav tako na demokratičen način neposredno izvoljen predstavnik občanov, ki jih zastopa na področju gospodarskih javnih služb v skladu z zakonom določenimi pristojnostmi občine in župana.

Pri presoji celotne vsebine pogodbe pa je potrebno izhajati iz osnovne predpostavke, ki je bila upoštevana v postopku oddaje koncesije, to pa je, da priklop na plin za občana ni obvezen, kar tako za občana kot za koncesionarja pa tudi za občino predstavlja določene rizike, ki jih je potrebno v čim večji možni meri zmanjšati, v določeni meri pa tudi sprejeti. Občina je v imenu občanov maksimalno zmanjšala rizike s sprejemom določb v sprejetih aktih, koncesionar pa jih je v določeni meri poskušal zmanjšati s ponujenimi pogoji v svoji ponudbi. Pri presoji je tudi potrebno upoštevati vse pogoje v paketu. Pri vsakem poslu ali dogovoru je namreč možno iz celote iztrgati nekaj elementov, ki bi bili za eno ali drugo stran lahko ugodnejši.

Menimo, da usklajevanje pogodbe z vsemi občani, kot predlagate, praktično ni izvedljivo in smiselno, še naprej pa smo odprti za vse predloge in pripombe, ki jih bomo kot zakoniti predstavniki občanov tudi prenesli koncesionarju, in jih v okviru sprejetih dokumentov tudi uveljavljali

Koncesijska pogodba je bila posredovana vsem zainteresiranim na spletnih straneh Občine Žirovnica Zirovnica.si. Žal je pri posredovanju prišlo do neljube napake, pogodba, ki je bila na spletni strani ni bila zadnja verzija podpisane pogodbe. Napako smo odpravili, tako, da je na spletni strani sedaj veljavna podpisana pogodba.

Na spletni strani Žirovnica.com navajate kot problem dejstvo, da občani ne bomo plačevali porabljenega plina po prodajni ceni ampak po maloprodajni ceni, ki bo od prodajne cene višja za: stroške investicije (izgradnje) v plinovodno omrežje, stroške upravljanja, dobiček koncesionarja in razne druge (nedoločene ) prispevke. Kako ste prišli do takega zaključka, nam ni znano, ker si takega načina oblikovanja cene ni možno razlagati na podlagi koncesijske pogodbe.

Določanje cene plina za uporabnika opredeljujejo členi 11. do 18. v poglavju III. koncesijske pogodbe. 11. člen natančno določa, da maloprodajna cena plina vsebuje izdatke za nabavo plina, vračanje vloženih sredstev, stroške upravljanja, prispevke in davke ter dobiček koncesionarja. Maloprodajna cena je kategorija, ki pomeni znesek, ki ga plača uporabnik, kar pomeni, da vsebuje vse elemente cene.

Členi 12. do 15. podrobneje opredeljujejo posamezne elemente cene. 16. člen opredeljuje način oblikovanja prodajne cene brez zakonsko določenih dajatev s formulo. Iz formule je jasno razvidno, da se ta izračuna kot seštevek nabavne cene plina pri transporterju plina in marže. Marža pokriva vse stroške koncesionarja (vračanje vloženih sredstev, stroške upravljanja in dobiček koncesionarja). K tej ceni se dodajo trošarina, davki in ostale dajatve, ki jih predpiše država in nanje niti koncesionar niti občina nimata vpliva in se v obdobju trajanja koncesije lahko spremenijo. Maloprodajna cena je prodajna cena s temi dajatvami. To pomeni, da je v pogodbi cena, ki jo vi imenujete v prispevku prodajna cena , dejansko nabavna cena plina (ki jo koncesionar plača dobavitelju plina), elementi cene, za katere trdite, da se prištevajo k prodajni ceni, pa so elementi cene, ki jih dejansko pokriva koncesionarjeva marža.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Žirovnica cene za opravljanje komunalnih storitev potrjuje Občinski svet. Cena, ki jo potrjuje Občinski svet je navedena prodajna cena brez zakonsko določenih dajatev. Pri določanju cene so pogoji iz koncesijske pogodbe zavezujoči tako za Občinski svet kot za koncesionarja.

Koncesijska pogodba določa formulo za izračun te cene, način valorizacije cene in natančno navaja tudi primere, v katerih se ta cena zniža ali se lahko poveča. Poveča se lahko v primeru, če se porabljena količina plina po preteku petih let od pričetka trajanje koncesije ne bo ujemala s količino, ki jo je predvidel koncesionar ob razpisu.

Vaše javne opredelitve v medijih, napačne razlage in interpretacije in tudi namigovanja na nepravilnosti in škodljivost pogodbe, citiram »Kdor jo bo prebral (namreč pogodbo), bo takoj ugotovil, da so pogoji, ki sta jih dogovorili Občina Žirovnica in Plinstal glede maloprodajne cene plina, katastrofalni za odjemalce – občane, ki se bomo priključili na omrežje.« povečujejo riziko, da bodo prodane količine plina manjše od predvidenih in od tistih, ki bi lahko bile. Iz vaših pisanj je namreč razvidno, da si določbe koncesijske pogodbe napačno razlagate in to razlago širite v javnost, preden jo preverite.

Zato vas ponovno prosimo, da v javnost posredujete preverjene ugotovitve, saj gre v tem primeru za javni po drugi strani pa tudi za poslovni interes koncesionarja in občine. Glede pripomb, ki jih imate, predlagamo, da jih posredujete koncesionarju direktno ali preko zakonitih predstavnikov občanov in da se vzdržite samozvanega zastopanja javnega interesa ali interesa potencialnih podpisnikov pogodbe.

Upamo, da se zavedate svoje odgovornosti za posledice, ki ste jih in jih povzročate s svojim javnimi napačnimi interpretacijami in zavajanjem potencialnih podpisnikov pogodbe. Zato pričakujemo, da boste javno demantirali svoje napačne razlage koncesijske pogodbe v istem mediju kot ste jih objavili.

Občane obveščamo, da vsa vprašanja v zvezi z delom občine lahko naslovijo na elektronski naslov obcina@zirovnica.si. Če bomo ocenili, da je odgovor zanimiv za širši krog občanov, bomo odgovor objavili tudi na spletni strani Občine Žirovnica Zirovnica.si, če pa je to vaša izrecna želja, nam to napišite.

Poslano:
- Aleš Čop
- spletna stran Občine Žirovnica Zirovnica.si
- spletna stran Zirovnica.com

Franc Pfajfar, inž. grad
ŽUPAN

 

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.