Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

O vsebini pogodbe, ki jo je Plinstal predložil v podpis občanom Žirovnice
Aleš Čop

Vaščani Žirovnice, Brega in Most, ki smo v maju izrazili željo za priključitev na bodoče plinovodno omrežje, smo v preteklem tednu od Plinstala po pošti prejeli v podpis pogodbo o izvedbi hišnega priključka in dobavi plina. Pogodba se v prvem odstavku sklicuje tudi na koncesijsko pogodbo, ki sta jo leta 2001 podpisala Občina Žirovnica (župan g.Pfajfar) in Plinstal. Občina je šele 3.7. 2003 po zapletih javno objavila besedilo te pogodbe na svoji spletni strani. Kdor jo bo prebral, bo takoj ugotovil, da so pogoji, ki sta jih dogovorili Občina Žirovnica in Plinstal glede maloprodajne cene plina, katastrofalni za odjemalce – občane, ki se bomo priključili na omrežje.

Tudi pri prvem pregledu pogodbe ''Plinstal – občan'' smo Žirovničani takoj ugotovili, da pogodba izrazito izpostavlja pravice dobavitelja plina, zapostavlja pa pravice nas, odjemalcev oz. potrošnikov. Ker nam je Plinstal predpisal izredno kratek časovni rok (4.7.) za podpis pogodbe, sem že naslednji dan (1.7.) poslal predlog Plinstalu za dopolnitev in popravke pogodbe. Po nadaljnem posvetovanju z ostalimi občani sem Plinstalu 4.7. poslal še dopolnjen predlog sprememb pogodbe.

Da bi bili tudi ostali občani seznanjeni z ugotovljeno problematiko, v spodnjih vrsticah podajam omenjeni predlog. Upam, da bo koristil vsem, tudi ostalim vasem v občini, kjer bodo plinovodno omrežje dobili kasneje.

PREDLOG POPRAVKOV IN ANEKSA K POGODBI ''PLINSTAL – OBČAN'', poslan Plinstalu 3.7.2003

Na vsebino pogodbe imam pripombe, ki so povezane s problematiko varovanja odjemalcev plina kot potrošnikov. Mnenja sem, da je pogodba v nasprotju z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, 14/2003), saj ne zagotavlja ravnotežja v pogodbenih pravicah in je v nekaterih delih znatno drugačna od tistega, kar smo občani pričakovali. Poleg ekološkega vidika za odločitev za ogrevanje s plinom je za vsakega uporabnika pomembna tudi ekonomska računica. Zato predlagam, da v 2.členu dodamo 2.odstavek, k pogodbi pa sklenemo aneks z naslednjo vsebino:

2.člen
doda se 2.odstavek:
Služnost vzdrževanja cevovoda velja izključno za traso cevovoda v širini 1 m. O vseh vzdrževalnih delih, ki zahtevajo prekopavanje in podobna dela na zemljiščih odjemalca, bo dobavitelj pisno obvestil odjemalca vsaj 5 dni pred nameravanim posegom.

ANEKS

MOŽNOST USTAVITVE DOBAVE PLINA

V primeru, da bo maloprodajna cena plina, ki je definirana v koncesijski pogodbi med Občino Žirovnica in Plinstalom d.d., preračunana v ceno energije (SIT/kWh), presegla ceno energije (SIT/kWh), ki bi jo odjemalec plačeval pri uporabi energenta kurilno olje, lahko odjemalec od dobavitelja zahteva ustavitev dobave plina.

Odjemalec je dolžan pisno javiti dobavitelju zahtevo za ustavitev dobave vsaj 15 dni pred želenim datumom ustavitve. V tem primeru je dobavitelj dolžan na želeni datum ustaviti dobavo plina in odčitati plinomer v osmih dneh od dneva ustavitve dobave.

Odjemalec zaradi ustavitve dobave plina nima do dobavitelja nikakršnih finančnih obveznosti, razen poravnave obračuna plina, ki ga je dotlej porabil, skladno z 9.členom te pogodbe.

Enaki časovni in finančni pogoji veljajo za ustavitev dobave plina zaradi drugih razlogov, če ustavitev zahteva odjemalec.

V nobenem od zgoraj navedenih primerov odjemalec po ustavitvi dobave ni dolžan plačevati ne fiksnih ne kakršnihkoli drugih stroškov dobavitelju.

PONOVNI VKLOP

Dobavitelj je dolžan na zahtevo odjemalca ponovno dobavljati plin. Ponovni začetek (vklop) dobavljanja plina je brezplačen. Dobavitelj ima v tem primeru pravico zaračunati odjemalcu fiksne stroške, kot so definirani v 4.členu te pogodbe, in sicer za vmesno obdobje med ustavitvijo dobave in ponovnim začetkom dobave plina.

MOŽNOST ODSTOPA OD POGODBE

Odjemalec ima možnost odstopiti od predmetne pogodbe. Odjemalec zaradi odstopa od pogodbe nima do dobavitelja nikakršnih finančnih obveznosti, razen poravnave obračuna plina, ki ga je dotlej porabil, skladno z 9.členom te pogodbe.

Od izbruha znane problematike bazne postaje Mobitela v Žirovnici dalje se tudi jaz udeležujem sej občinskega sveta v Čopovi hiši, ki so odprte za javnost. Dejstvo je, da občani tam lahko iz prve roke slišimo informacije, ki neposredno zadevajo življenje v naših vaseh, torej vse nas. Tako sta bili na aprilski in na junijski seji obravnavani poročili Plinstala o plinovodnem omrežju, ki ju je predstavil njegov tehnični direktor g.Hrastar. Odziv župana, občinske uprave in svetnikov je bil zelo različen. V zvezi s problematiko plina bi se za prizadevno zavzemanje za ustrezno zaščito občanov rad zahvalil svetnikoma Dušanu Kontetu in Francu Legatu. G.Konte je že na majski seji izpostavil problematiko vsebine koncesijske pogodbe med Občino in Plinstalom in zahteval pisna pojasnila, kakšne varovalke ima občinska uprava proti možnemu monopolnemu dvigovanju cen koncesionarja. Po neprepričljivem odgovoru župana je nato na junijski seji zahteval revizijo koncesijske pogodbe, vnos ustreznih določil v pogodbo, ki jo bodo podpisali občani, in posebno obravnavo te problematike na prvi naslednji seji občinskega sveta.

G.Legat pa je občinski upravi posredoval in priporočil zgoraj omenjena predloga popravkov in aneksa k pogodbi. Rezultat tega je bilo očitno tudi obvestilo na spletni strani Občine dne 3.7., da naj občani ne podpisujejo pogodb, ki jih je po pošti poslal Plinstal.

Upam, da bomo s skupnimi močmi prišli do take vsebine pogodbe, ki bo sprejemljiva tudi za nas, občane. Očitno se namreč veliko občanov (do vložitve tega predloga pa tudi občinska uprava ne) ne zaveda finančnih posledic podpisa take pogodbe.

Želim tudi, da bi občinski svetniki in občinska uprava razumeli pozitiven namen teh prizadevanj in podprli predloge, ki so v korist in pravno varnost vseh prebivalcev vasi pod Stolom.

Aleš Čop, Smokuč -Žirovnica


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.