Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Predlogi in pobude s 3. tematskega večera o idejnemu projektu izgradnje pločnika v občini Žirovnica
Dušan Konte

Z željo, da bi pri projektu izgradnje pločnika v občini Žirovnica prisluhnili različnim željam, predlogom in pomislekom naših občanov, je Občinski odbor Socialdemokratske stranke Slovenije dne 29.5.2003 v gostilni Osvald na Selu organiziral že 3.tematski večer.

Namen tematskih večerov je vključitev širše lokalne skupnosti v oblikovanje predlogov, izmenjavo idej in s tem v posredno soodločanje o različnih pomembnih zadevah, ki se tičejo naših občanov. Prepričani smo, da tudi z organizacijo tematskih večerov krepimo zavest ljudi pod Stolom, da občino potrebujejo, da v njej lahko tudi oni dajejo predloge, o njej soodločajo (ne samo na volitvah) in s tem prispevamo delček k resnični lokalni samoupravi. Hkrati so tematski večeri ena redkih priložnosti za prosto izmenjavo mnenj o odprti problematiki med predstavniki občine, svetniki in občani.

Iz razprave, ki so se je poleg članov SDS in občanov udeležili tudi župan in več svetnikov različnih strank, povzemamo naslednje predloge in pobude z našim komentarjem:

1) Varna avtobusna postaja pred šolo: to postajo bi morali zgraditi čimprej in to ob cesti pred šolo, ne pa oddaljeno od nje, kot naj bi predlagal ravnatelj. Dano je bilo več predlogov: od ureditve običajnih postaj na obeh straneh ceste do obračališča za avtobuse in parkirnega prostora, pomaknjenega s ceste proti šoli. Glede na različnost predlogov se je nujno pospešeno lotiti iskanja optimalne rešitve za to lokacijo. OO SDS je pri tem pripravljen aktivno sodelovati.

2) Tudi obnovljeni zdravstveni dom in lekarna potrebujeta varno avtobusno postajo, ki naj jima bo čim bližje: tja bodo hodili ljudje, ki potrebujejo zdravniško in farmacevtsko pomoč – bolniki in starejši občani.

3) Ureditev glavnega križišča z magistralno cesto v Mostah, razširitev prehoda čez železniško progo in pločnika v vasi Moste: te lokacije v idejnem projektu pločnika sploh niso obdelane, očitno zato ne, ker jih naročnik (Občina) ni vključil. OO SDS bo v kratkem vložil pobudo, podprto s podpisi zainteresiranih občanov, da se te lokacije vključijo v projekt.

4) Vključitev izgradnje pločnika v naselju Breg: tudi cesta skozi Breg je iz nam neznanih razlogov izpadla iz projekta pločnik. Kdo je sprejel tako odločitev?

5) Izgradnja pločnika naj bo končana po srednjeročnem planu do konca leta 2006: ugotavljamo, da se zaradi različnih interesov izvedba projekta premika v časovno nedoločeno prihodnost, naše ceste pa zaradi vedno večje gostote prometa postajajo vse nevarnejše. Zato pozivamo vse organe občine in stranke, zastopane v občinskem svetu, da projekt podprejo kot prednostni, saj gre za osnovno varnost naših občanov in ne za luksus.

6) Izgradnja pločnika naj se prične od šole v obe smeri: otroci so tudi v demokratični državi naše največje bogastvo. Tudi zato je nujno bistveno večje angažiranje občinske uprave, da bi čimprej pridobili vsa potrebna dovoljenja, našli optimalne strokovne rešitve in pričeli z gradnjo na tem odseku.

7) Zaradi specifičnosti terena – trase ceste bodo nekatere rešitve za pločnik, cestišče in postajališča, morale delno odstopati od standardov in se prilagoditi terenu: mnenje svetnika g.Pogačarja, ki poklicno dela na tem področju, je nedvomno treba upoštevati, hkrati pa dobro preučiti možne strokovne rešitve za ta ''ozka grla'', da se ne bi zaradi takih mest pričetek gradnje še dodatno zavlekel.

8) Na določenih odsekih bo potrebno premakniti os ceste: rešitve, ki so nakazane v idejnem projektu za posamezne kritične lokacije, je možno bistveno izboljšati oz. jih izpeljati drugače. Nekaj predlogov so podali prisotni na tematskem večeru.

9) V sooblikovanje pobud in predlogov vključiti tudi vse vaške odbore in jih zaprositi za mnenje o idejnem projektu za del, ki posega v območje posameznega naselja: vaški odbori so sestavljeni iz ljudi, ki so dobili zaupanje na zborih občanov. Nedvomno so to ljudje, ki so pripravljeni sodelovati in dobro poznajo svojo vas, zato je po našem mnenju nujno pridobiti tudi njihova stališča in pripombe na idejni projekt.

10) Na najbolj kritičnih odsekih (predvsem pred šolo in cerkvijo), kjer je največ pešcev, je možnih več sodobnih načinov za zagotovitev njihove varnosti: na takih odsekih bo po našem mnenju potrebno izvesti dodatne rešitve. Predlagamo, da poleg hitrostnih ovir preučimo predvsem možnost postavitve semaforjev za pešce ali drugih zares varnih rešitev.

OO SDS bo predlagal županu in občinskemu svetu tudi prerazporeditev sredstev iz drugih postavk proračuna, da bi se pospešeno lotili izgradnje pločnika kot ene najbolj kritičnih zadev v naši občini.

Upamo, da bodo pristojni občinski organi navedene pobude obravnavali in jih upoštevali. Kot smo že navedli, je OO SDS pri tem pripravljen aktivno sodelovati.

Občinski odbor SDS Žirovnica
Dušan Konte


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.