Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Leopold POGAČAR
Občinski svetnik

Breg 31.10.2003

Spoštovana kolegica in kolegi svetniki !

V zvezi izgradnje pločnika, avtobusnih postajališč, cone umirjanja prometa pred O.Š. Žirovnica ( moja pobuda iz meseca februarja), ureditev križišča v Žirovnici – (zdi se mi, da pobuda Konteta) in še kaj bi se našlo, mi je milo rečeno prekipelo, ko sem prebral zadnje Novice izpod Stola - št. 16, oktober 2003 v delu, kjer župan g. Pfajfar piše o izgradnji pločnika.

Zadosti mi je ležernosti s strani občine, predvsem pa njihovega zavajanja nas svetnikov in javnosti. Zato sem se odločil, da se na Vas obrnem s pismom, še pred redno novembrsko sejo.

Dal sem se podučiti, zbral nekaj materiala, nekaj tega področja pa tudi sovpada z delom, ki ga sicer opravljam in prišel do ugotovitev, ki vam jih podajam v nadaljevanju.

Večno izgovarjanje, da gre za državno cesto, da občina ni pristojna in podobno, ni ustrezno niti korektno. Glej primer dopisa, ki ga je Ministrstvo za promet napisalo v zvezi problematike pločnikov na določenem območju občine Radovljica

(skeniran del dopisa)

in če v nadaljevanju citiram še omenjene člene iz Zakona o javnih cestah:

»32. člen
(sofinanciranje dodatnih del pri graditvi državne ceste)

(1) Graditev prometnih površin, objektov in naprav iz prvega odstavka 44. člena tega zakona, ki so potrebne na, ob ali nad voziščem državne ceste skozi naselje zaradi varnega odvijanja prometa in
urejanja prometnega režima v naselju, financira občina.

(2) Če je graditev določenih prometnih površin, objektov in naprav iz prejšnjega odstavka nujna zaradi povečanja pretočnosti in varnosti prometa po državni cesti skozi naselje, zagotovi za ta namen potrebna sredstva Republika Slovenija. Sofinanciranje teh prometnih površin, objektov in naprav, ki jih po izgradnji upravlja občina, se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta minister, pristojen za
promet in občina.

(3) Če je zaradi narave proizvodne ali storitvene dejavnosti gospodarske družbe ali podjetnika posameznika ob državni cesti treba to cesto zgraditi, rekonstruirati ali obnavljati z boljšimi elementi in v večjem obsegu, kot to zahtevata povprečen obseg in struktura cestnega prometa, lahko gospodarska družba ali podjetnik posameznik sofinancira ta dela v obsegu stroškov dodatno potrebnih del na državni cesti. V tem primeru nista zavezana za plačevanje povračila za čezmerno uporabo ceste. Sofinanciranje se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta minister, pristojen za promet, in zainteresirana gospodarska družba ali podjetnik posameznik

44. člen
(obveznosti občin)

(1) Občine vzdržujejo naslednje prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja:
- odstavne pasove, parkirišča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju;
- podhode in nadhode za pešce ali kolesarje v naselju;
- javno razsvetljavo, semaforje in drugo prometno signalizacijo v naselju;
- kolesarske steze in pločnike. »

konec citata

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev si upam trditi, da bi se dalo urediti cono umirjanja prometa pred O.Š., da bi se dalo urediti križišče ob vstopu v Žirovnico, da bi projekt pločnika že moral biti v zaključni fazi in da je pogojevanje celovitosti projekta pločnik, s posameznimi projekti neutemeljen, kot primer pa ponovno navajam cestne ovire v sklopu cone umirjanja prometa, saj ta posega v samo cesto in ne v obcestno telo, tako, da bi se ga dalo speljati, brez škode za pločnik, ki bo grajen ob cesti (vozišču).

Seveda pa morajo biti hitrostne ovire projektirane tako, da niso »samo ovira« za voznike, marveč, da resnično umirijo promet in s tem izboljšajo varnost otrok, ki jih mora avtobus žal še vedno zložiti kar na cesti.

Dokument z naslovom Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki ga je izdal minister za promet in je v skladu z določili 7. člena Zakona o javnih cestah obvezen za tovrstne ukrepe, sem že letos spomladi dostavil občini (konkretno ga. Lužnik) z namenom seznanitve in lažje odločitve ter nadzora nad projektantom, ki bi izdelal projekt.

V zvezi s tem prosim vse člane odborov, da v skladu s pristojnostmi posameznih odborov obravnavate tudi to problematiko in da predsednikom predlagate uvrstitev te problematike na dnevni red, ter seveda zavzamete stališče.

Obenem vas obveščam, da bomo svetniki Neodvisne liste (NL) za Žirovnico vložili amandma pri sprejemanju proračuna občine Žirovnica za leto 2004 s ciljem, da se zagotovijo sredstva za projekt in izvedbo v prvi polovici leta 2004.

Kot informacijo vam posredujem še podatek, da je podoben projekt v Radovljici pred O.Š stal:
- projekt 180.000 sit
- izvedba del 3 hitrostnih ovir 1.800.000 sit.

Seveda sem bil v dilemi ali naj se na tak način obrnem na vas, vendar nisem videl ničesar slabega v tem, niti kaj takega, kar bi bilo v nasprotju s predpisi dela občinskega sveta ali splošnimi normami.

Na koncu bi se vam opravičil za čas, ki vam ga jemljem s tem pisanjem in vas prosim, da pismo resnično razumete kot dobronamerno, da podprete amandma, seveda pa ima vsak legitimno pravico do svojega mnenja in nič ni narobe, če ga ne delite z menoj.

S spoštovanjem !

Leopold POGAČAR

e-mail: leopold.pogacar@g-kabel.si

Poslano:
1 x vsem članom občinskega sveta


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.