Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

SDS – Slovenska demokratska stranka
Občinski odbor Žirovnica
Moste 11d, 4274 Žirovnica

VABILO OBČANKAM IN OBČANOM ZA PODPORO ZAHTEVI ZA RAZPIS SVETOVALNEGA REFERENDUMA ZA POSPEŠITEV INVESTICIJE V PLOČNIK IN OBVOZNICO VASI VRBA

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Žirovnica!

Gotovo se tudi vi vsakodnevno soočate s problematiko prometne varnosti na glavnih cestah, ki so speljane skozi naše vasi. Mnogo besed in praznih obljub je bilo v preteklih letih že izrečenih z različnih strani o tem, da je celostna ureditev prometa in skrb za varnost na naših cestah prednostna naloga novoustanovljene občine Žirovnica. V ta sklop sodijo izgradnja pločnika in avtobusnih postajališč ob glavnih cestah skozi vse naše vasi, ureditev glavnega križišča v Mostah – Žirovnici, posebna ureditev varnega postajališča za avtobuse in parkirišča pred osnovno šolo v Zabreznici, ureditev prometa pred župnijsko cerkvijo, vežicama in pokopališčem itn. ter kot samostojen projekt izgradnja obvoznice pri vasi Vrba.

Po lanskoletnih lokalnih volitvah je tudi SDS dobila svojega predstavnika v občinskem svetu občine Žirovnica. S tem nam je bilo omogočeno, da lahko na podlagi ustreznih informacij sodelujemo pri oblikovanju boljših pogojev življenja za vse prebivalce te občine. Tako pred prvimi (leta 1998) kot pred drugimi (leta 2002) lokalnimi volitvami so se vse politične stranke skoraj enoglasno opredeljevale, da je izgradnja pločnika prednostna naloga nas vseh. Žal dejanja tistih, ki imajo v naši občini v rokah škarje in platno (politična večina), odsevajo povsem druge interese. Izgradnjo pločnika in izvedbo drugih zgoraj navedenih investicij pomikajo v prihodnost, naše ceste pa ostajajo nevarne tako ali še bolj kot doslej. Nihče od nas si ne želi biti niti v vlogi zbitega pešca niti v vlogi voznika, ki se mu to zgodi...

SDS je v letošnjem letu dala že več pobud, kako se resno lotiti projekta izgradnje pločnika. Organizirali smo odmeven tematski večer, dvakrat zahtevali posebno obravnavo na sejah občinskega sveta. S podporo 222 občank in občanov smo vložili pobudo za vključitev ureditve glavnega križišča v Mostah v projekt izgradnje pločnika. Nadalje smo zahtevali ustanovitev posebnega odbora pri občinskem svetu, ki bi pomagal in pospeševal delo občinske uprave pri investiciji v pločnik. V predlogu proračuna za razvojne programe od leta 2004 do 2007 smo predlagali, da se zares takoj začne intenzivno investirati v projekt pločnika in avtobusnih postajališč in sicer vsako leto po 40 milijonov SIT. Predlagali smo, da se potrebni denar za to investicijo prerazporedi iz ogromne investicije v kanalizacijo. Prav investicija v kanalizacijo, ki si jo je očitno kot prednostno nalogo zadala sedanja občinska oblast z županom na čelu, ponovno odmika izgradnjo pločnika v prihodnost. Zakaj si tako močno želijo takoj zgraditi kanalizacijo? Ali je eden od glavnih razlogov ta, da brez kanalizacije in čistilne naprave občina ne more zgraditi obrtno-industrijske cone pod vasjo Žirovnica?

Podpiramo čimprejšnjo ureditev odplak na posameznih lokacijah v občini (v Žirovnici pod magistralno cesto,na Selu pod vasjo itn.). Saniranje teh lokacij (podobno kot je urejeno že v Smokuču na polju) se da financirati iz takse za vodo, ki jo plačujemo vsi občani in bo samo v letu 2004 znašala skupaj 26 milijonov SIT. Ta denar, če želimo, da ostane doma, občina mora sproti vsako leto porabiti za gradnjo kanalizacije in čistilnih naprav. Ne strinjamo pa se, da gre občina v investicijo za kanalizacijo in centralno čistilno napravo, ocenjeno na 1,56 milijarde SIT, intenzivno že od leta 2004 dalje. V tem primeru bi se ustavile ali časovno bistveno zamaknile vse ostale investicije, predvsem seveda izgradnja pločnika, katere vrednost po zadnjih ocenah znaša okrog 200 milijonov SIT.

V letu 2003 je v občinskem proračunu namenjenih samo 8 milijonov SIT za investicijo v pločnik. Občina je za ta namen v prvem polletju porabila 500.000 SIT (za plačilo idejnega projekta). Ni nam znano, da bi od razgrnitve idejnega projekta dalje potekale kakšne intenzivne dejavnosti na tem projektu. Ponovne navedbe župana v novembrskih Novicah izpod Stola, da je glavni problem ta, da cesta skozi vasi ni občinska, ampak državna, in da zato ne moremo bistveno pospešiti izgradnje pločnika, so zavajajoče. Ob resnem pristopu odgovornih bi bila izgradnja pločnika lahko bistveno dlje. Tako kot mnogim občanom, se tudi nam poraja vprašanje: zakaj vodilni v naši občini nimajo pravega interesa za takojšnjo prometno ureditev naših cest?

Naši otroci, pa tudi vsi ostali, smo na naših nevarnih cestah vsak dan v smrtni nevarnosti. Ali se tega zares dovolj zavedamo?

Nadalje občinska oblast v letih 2004 do 2006 namerava vložiti 38 milijonov SIT v dozidavo oz. ureditev prostorov za občinske službe in organe. Hkrati se je pred tem brez pomislekov odpovedala in prodala večino obsežnih prostorov v Planiki. Kljub temu, da je v mansardi Planike še dovolj razpoložljivega prostora, ki se ga da urediti za bistveno manj denarja, želijo dozidati nove prostore na Breznici 3 ali se celo seliti v stavbo TVD Partizan v Žirovnici. Tudi številna društva in druge organizacije so brez svojih ali ustreznih prostorov – tudi zanje bi vsaj deloma lahko poiskali rešitev v mansardi stavbe Planike.
Znesek 38 milijonov predstavlja skoraj polovico sredstev, ki so po uradni oceni potrebna za izgradnjo obvoznice v Vrbi. Reševanje tega problema je kljub obljubam župana, ki jih je dal vaščanom Vrbe, pomaknjeno v časovno nedoločeno prihodnost (v predlogu proračuna zapisano: po letu 2007).

Glavno vprašanje v občini Žirovnica v zadnjem času je:

ali investirati najprej v pločnik in celostno prometno varnost
ALI
najprej v kanalizacijo, centralno čistilno napravo in dodatne nove občinske prostore?

Vseh investicij namreč istočasno ni možno izvesti.

V Slovenski demokratski stranki ne želimo, da bi o tako pomembni zadevi odločali interesi majhnih skupin. Zato smo v skladu s statutom občine Žirovnica dne 14.11.2003 s podporo 53 volivk in volivcev vložili pobudo za vložitev zahteve za razpis svetovalnega referenduma, ki nam ostaja edina pravna možnost za čimprejšnjo uresničitev ustrezne prometne varnosti na naših cestah. Svetovalni referendum pravno formalno sicer ni zavezujoč za občinske organe, je pa toliko bolj moralno in politično.

Skladno s statutom občine mora župan sedaj izdati akt, v katerem bo predpisal način dajanja podpore volivcev naši pobudi za referendum. Pobudo mora podpreti najmanj 5 odstotkov volivcev, to je približno 175 polnoletnih občanov. Skladno z zakonom o referendumu bo podporo potrebno dati s podpisom pred uradno osebo, to je verjetno (o tem odloča župan) na Občini (Breznica 3).

ZATO VLJUDNO VABIMO VSE OBČANKE IN OBČANE, DA PO OBJAVI NAČINA DAJANJA PODPORE ZA RAZPIS REFERENDUMA NAŠO POBUDO PODPRETE S SVOJIM PODPISOM. KDAJ IN KJE BO PODPORO MOŽNO IZREČI, VAS BOMO PRAVOČASNO OBVESTILI.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste že doslej podprli naša skupna prizadevanja za ustrezno prometno varnost z zbiranjem in s podpisom zgoraj omenjenih pobud. HKRATI VABIMO VSE LJUDI DOBRE VOLJE, DA SE NAM AKTIVNO PRIDRUŽITE PRI NAŠIH PRIZADEVANJIH ZA URESNIČITEV POBUDE ZA REFERENDUM.

Za varnost in življenja vseh nas gre!

Lep pozdrav!
Občinski odbor SDS ŽIROVNICA

predsednik: Dušan Konte


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.