Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

4. redna seja občinskega sveta
Žirovnica, 27. februar 2003

 

V četrtek, 27. februarja je v prostorih Čopove hiše na 4. redni seji zasedal Občinski svet občine Žirovnica. Razen Izidorja Jekovca so bili prisotni vsi svetniki in svetnica. Najpomembnejša točka dnevnega reda je bilo seveda sprejemanje proračuna. Svetniki so za leto 2003 potrdili sprejem proračuna v višini 475.768.000,00 SIT. Predvideni primankljaj v višini 45.134.000,00 SIT bo občina pokrila s sredstvi iz preteklih let in z zadolževanjem. Sprejeli so tudi Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Žirovnica. Pobudo za pravilnik je na 1. izredni seji dal Jože Resman, z njim pa naj bi rešili težave pri delitvi sredstev za šport. Če sodimo po objavah na našem spletišču, so najbolj najbolj aktivni športniki v naši občini skakalci, sledita jim Trim-tim in nogometaši. Naslednji za sprejem je bil na vrsti Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica. Z njim so svetniki določili višino sejnin za člane tistih organov občine, za katere se do sedaj niso izplačevale. Ob tem je eden od svetnikov postavil vprašanje o višini sejnin občinskih svetnikov, ker da v javnosti krožijo napačni podatki. Direktorica občinske uprave in župan sta potrdila, da so sejnine absolutno med najnižjimi. Zaskrbljenost je upravičena, saj so se letos sredstva za delovanja občinskega sveta povečala za 17%, medtem, ko so npr. sredstva za domači gasilski društvi realno nižja. Potrditev cen socialno varstvenih storitev je minila skoraj brez razprave, pravtako tudi sprejetje poročil organizatorjev volilne kampanje za volitve 10. novembra 2002. Pri soglasju k aktu o sistematizaciji delovnih mest v občinski knjižnici Jesenice se je znova odprlo vprašanje o matični knjižnici. Župan je dejal, da bi bilo to dražje in da bi morali zaposliti 3-4 nove ljudi. Obisk v knjižnici raste in naj bi se v lanskem letu povečal za 30%. Svetniki so z dvema glasovoma proti soglasje potrdili.

Ob potrditvi mandatov vaškim odborom, se je zapletlo pri vaškem odboru Žirovnica, v katerega so krajani izvolili Aleša Čopa, ki pa ima zaenkrat stalno bivališče v Smokuču. Ob tem je župan dejal, da Čop ne more biti potrjen v vaški odbor in da bo v naslednjih dneh sklican nov zbor. Mnenje statutarno-pravne komisije je podal Resman, ki je dejal, da v odloku prebivališče ni izrecno določeno, vendar pa se po zakonu uporablja stalno prebivališče. Gregorič je predlagal, da se Čopa potrdi, saj so ga ljudje izvolili. Tudi Konte je dejal, da bo problem v nekaj mesecih rešen. Čop ima namreč novo hišo v Žirovnici in se misli v nekaj mesecih tja vseliti. Župan je možnost potrditve odločno zavrnil, ker da to ni po določilih odloka in zakona. Prerekanje za in proti je končal Pogačar, ki je predlagal, da pravna služba zaprosi za mnenje Urad za lokalno samoupravo. Temu so pritrdili tudi drugi. Svetniki so potrdili vse člane vaških odborov razen Aleša Čopa. Tako so bili potrjeni naslednji člani vaških odborov:

BREG
- Sprinčnik Mirko
- Flerin Anton
- Junež Primož
MOSTE
- Pagon Milan
- Trojar Branko
- Varl Janez
SMOKUČ
- Jože Frelih ml.
- Frančišek Bulovec
- Viktor Rakovec
ŽIROVNICA
- Faletič Ivana
- Ferjan Silva
BREZNICA
- Pavel Jagič
- Jože Kokalj
- Brane Lužnik
RODINE
- Bogdan Sinobad
- Miro Peljhan
- Florjan Gašperin
VRBA
- Janko Vidic
- Anton Koselj
- Ivanka Tomšič
 
DOSLOVČE
- Pristov Poldi
- Bulovec Zvone
- Franci Mohorč
SELO
- Marko Pavlenč
- Janez Žemlja
- Tatjana Vidic
ZABREZNICA
- Dolar Filip
- Janežič Božidar
- Legat Anton
 

Župan je še povedal, da bo sestanke vaških odborov sklical v desetih dnevih.

Konte je pod točko Pobude in vprašanja dal pobudo o sprejetju pravilnika o piknikih v Završnici. Predstavil je tudi predlog rešitve problema izgradnje vodovoda Smokuč-Breznica, ki ga je pripravila SDS. Župan je predlog takoj odločno zavrnil in dejal, da tega sporazuma verjetno ne bo podpisal, ker bi predlagana lokacija vodohrama 50 metrov višje bistveno podražila gradnjo. Pogačar je dal pobudo za izgradnjo hitrostne ovire za predel prehoda pred osnovno šolo in obenem ponudil tudi svojo pomoč. Gregoriča je zanimalo, kako je s spletiščem Žirovnica.com, saj naj bi se do njega dalo priti z uradnega spletišča Občine Žirovnica in to naj bi nekateri razumeli kot da je Žirovnica.com del Občine Žirovnica. Moja poročila s sej naj bi zaradi podrobnosti izgledala kot zapisniki, zato ga je zmotila navedena izjava, ki jo je posredoval na 1. obravnavi proračuna kot predsednik odbora za okolje. Po razpravi med svetniki in upravo, sem zaprosil za besedo. Najprej sem razložil stvari o spletišču Žirovnica.com, ki so bile objavljene že v Novicah izpod Stola, preberete si jih pa lahko tudi na strani O spletišču. Prebral sem izjavo v zapisniku in tisto iz poročila na mojem spletišču. Ugotovilo se je, da sta izjavi smiselno enaki. Obenem sem svetnikom povedal, da me lahko na morebitne napake opozorijo, tako da jih bom popravil. Pozval sem jih tudi, da naj pošljejo kakšno objavo, ki jo bom rade volje dal na Žirovnica.com.

Za vse tiste, ki še vedno mislite, da je to zapisnik seje pa samo tole: Moje sožalje.

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.