Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

3. redna seja občinskega sveta - 2.del
Moste, 30. januar 2003

 

Nadaljevanje seje so svetniki začeli z obravnavo predloga odloka o financiranju političnih strank. Resmanova je razložila odlok in povedala, da je skrajšani postopek zaradi sprejemanja proračuna. Stranke bi glede na volilni rezultat v letu 2002 dobile 1.247.760,00 SIT. Sredstva naj bi se s tem odlokom povečala za 100%. Jekovca je zanimalo, zakaj 100% povišanje. Župan je razložil, da se mu je zdelo prav, da se sredstva povečajo, zneski pa naj ne bi bili pretirano visoki. Bernarda je še dodala, da po starem zakonu povišanje ni bilo možno in da je od tod takšno povišanje. Pogačar je obrazložil svoj glas proti, ker naj bi bil to nov odlok. 11 svetnikov ZA, 3 PROTI

Svetniki so na hitro sprejeli še spremembo odloka o javnem redu in miru in se nato lotili prve obravnave odloka o proračunu Občine Žirovnica.

Resman je kot predsednik statutarne komisije povedal, da je komisija imela več pripomb, predvsem na neobrazložene postavke iz katerih se ne ve točno, kdo se financira. Predlagal je, da se oblikuje sistem za dolgoročne naložbe. Izvajalci bi morali predložiti program, da bi bilo financiranje stimulativno. Posebej naj bi bil tudi obravnavan sistem zadolževanja. Pri razvojnih nalogah bi bilo treba po njegovem opredeliti nosilce in ugooviti, če so sposobni naloge izvesti. Nekaj manjših pripomb je v imenu odbora za gospodarstvo podala Tomanova. Jekovec je kot predsednik odbora za negospodarstvo predlagal povečanje sredstev za kulturo in sicer v višini 500.000 SIT, povečanje sredstev na tekočih investicijah na vodovodu in športu. Predlagal je tudi, da naj se Turistično informacijski center razširi na kompleks skupaj z drugimi dejavnostmi, ki so z njim povezane. Predsednik odbora za okolje Gregorič je predlagal, da se poveča vrednost na vodovodnem omrežju za 5 milijonov in sicer za zamenjavo salonitnih cevi. Pripombo je imel tudi pri financiranju nabave gasilskega avtomobila, kjer je rekel, da bodo morali gasilci iskati tudi druge možnosti. Župan je glede ureditve Vrbe dejal, da ni še nič odločeno, o telovadnici pa je dejal, da več od idejnega projekta zaenkrat ne bo možno. Dubravaca je vprašal, če bo za 14 milijonov dovolj za opremljen gasilski avto. Ta mu je odvrnil, da bodo sredstva zadostovala. Na vprašanje Gregoriča, če ne bodo sredstva prenizka, je Dubravac še enkrat zatrdil, da financiranje zadostuje.

Župan je svetnikom dal vedeti, da če kdo predlaga kje povišanje, naj še zraven pove postavko za znižanje. Legat je podprl povečanje sredstev za kulturo, spet pa je sprožil vprašanje o financiranju gledališča Tone Čufar in muzeja Jesenice. Predlagal je odprtje turistične pisarne in še vprašal, če je čebellnjak končan. Koselj je predlagal povečanje proračunske postavke za vzdrževanje športnih objektov za 18 milijonov. Predložila naj bi se tudi strokovna analiza o stanju športnih objektov v občini. Sodja je predlagal, da se v asfaltiranje vključi tudi dvorišče pred šolskim blokom. Imel je še nekaj vprašanj v zvezi s čopovo hišo, stroški prevoza otrok, varno hišo, načrtu razvojnih programov, pločniku in postajališčih. Pogačar je predlagal, da se naredi program vzdrževanja cest, za gledališče pa je dejal, da mora izvajati pogodbene obveznosti, drugače pa je treba znižati postavko. Konteta so zanimali neprodani prostori v Planiki in financiranje Markovega semenja in Žirovniških dnevov. Čarnija je zanimalo kako je s 15 milijoni zaureditev občinske stavbe. Hribar je pripomnil, da je sredstva za pospeševanje drobnega gospodarstva treba nameniti samo za domače. Na te pripombe in vprašanja svetnikov je župan na koncu podal odgovore. O javnih zavodih je dejal, da je financiranje urejeno z delitveno bilanco, zato se ga ne more enostransko prekiniti. Povedal je, da je sodelovanje z gledališčem ustrezno, da pa bi kulturno društvo moralo izkoristiti podane možnosti. Za muzej je še dodal, da se pripravlja seminar, kjer bo ministrstvo pojasnilo organizacijo muzejev. Povedal je, da se za letošnje in naslednja leta pripravljajo komunalni programi. Za čebelarje je povedal, da so končali. Asfaltiranje parkirišča bo moralo počakati. Za večno temo pločnik je povedal, da se bo v primeru soglasja, letos začelo z odkupom zemljišč. Za šolo je še opozoril, da so sredstva namenjena še za letos, na to pa naj bi bil na tem področju mrk. Žvanova je pojasnila financiranje čopove hiše in stroške prevoza otrok. Pri turističnih prireditvah je opozorila, da so postavke povečane zaradi Apimondije. O ureditvi občinske stavbe je župan namignil, da bi se mogoče ob primerni ceni raje odločili za odkup prostorov v stavbi Elektra Žirovnica. Če bi taka možnost bila, bi jo bilo po njegovih besedah treba preveriti.

Na Gregoričevo vprašanje glede višine sredstev za ureditev ceste do plemenilne postaje je Lužnikova razložila ta bo to izvedeno za potrebe Apimondije in da bodo dela minimalna. Sodja je zanimalo v kateri postavki so sredstva za dokončanje ograje okoli šole. Župan je odvrnil, da bodo preverili. Odlok o proračunu je župan dal na glasovanje, svetniki pa so ga soglasno potrdili.

Sledilo je nekaj krajših točk. Podaljšanje pogodbe za odlaganje smeti za občine Radovljica, Bled in Bohinj so svetniki potrdili, imenovali so novega/starega podžupana Izidorja Jekovca in imenovali predstavnico v Centru za socialno delo na Jesenicah Ireno Pirc.

Pri pobudah in vprašanjih je Konte dal pobudo za ureditev križišča v Žirovnici. Pogačar je protestiral, ker župan na sejo ni uvrstil predloga vaškega odbora Breg. Gregorič je dejal, da se je v zadnjem času največ vložilo v  Smokuč in Breg. Koselj je bil z odgovorom na pobudo delno zadovoljen. Predlagal je, da je treba pogledati, kako se da napolniti prihodhovna stran proračuna. Spomnil je tudi na večni problem, da obiskovalci hiš ne pustijo nič denarja v naših krajih, zato je predlagal, da je treba na prava mesta dati ljudi in jih spodbuditi. Konte je dal pobudo za postavitev protihrupne zaščite v Mostah. Jekovec je povedal, da bo o vrednotenju programa športa posebna seja in da bodo do 10. februarja sprejemali pripombe. Brgant je predlagal ustanovitev odbora za ureditev vodovoda Smokuč-Breznica. Sodja je zanimala smiselnost pogojev za delovanje gledališča Tone Čufar in muzeja . Podal je še predlog za imenovanje komisije o izgradnji telovadnice in pregledu ostalih športnih objektov. Klinar je opozoril, da predsednik nadzornega sveta ni dobil vabila za sejo, za predloge vaških odborov pa je predlagal, naj jih obravnavajo pristojni odbori.

Seja je bila zaključena ob 22.09.

<<< 1. del

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.