Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Občinski odbor Žirovnica

Odmev na pločnik kdaj in kako – 2.del

Še nekaj odgovorov na prispevek podžupana o referendumu, pločniku, kanalizaciji, obvoznici Vrbe in prodaji Planike

O PLOČNIKU
Podžupan g.Izidor Jekovec se je v zadnjem članku »Pločnik kdaj in kako?!« poglobil tudi v številke, ki naj bi predstavljale obseg investicije v pločnik. V zadnjih mesecih se izračuni, ki jih dobivamo od občinske uprave, spreminjajo kot aprilsko vreme. Prave številke bo (vsaj upamo lahko) pokazal projekt, ki bo predvidel tudi različne variante. Nadalje nam podžupan očita, da nismo posredovali nobenih konkretnih rešitev. Te njegove izjave seveda niso politično higienične, saj smo v preteklem letu posredovali več predlogov: predloge rešitev izvedbe posameznih tehničnih problemov na celotni trasi, predlog za posebno komisijo za projekt pločnik, predloge prerazporeditve finančnih sredstev v proračunih za naslednja štiri leta, predloge vključitve nekaterih odsekov, ki niso bili vključeni v idejnem projektu. Če bomo imeli dostop in vpogled v dokumentacijo projekta, bomo podali še druge predloge s konkretnimi rešitvami. Te možnosti doslej – do obravnave prvih dveh dokumentov na seji občinskega sveta v marcu (dokument identifikacije projekta in lokacijski načrt za prvo fazo) nismo imeli.

O KANALIZACIJI
Podžupan nadalje razpreda o finančnih sredstvih, ki bi jih Občina (po njegovem) v najboljšem primeru od leta 2006 dalje lahko namenjala za pločnik. Podžupan govori o 100 milijonih letno in hkrati ne pozabi povedati, da bodo pri takem finančnem tempu zastale ostale investicije.
Po drugi strani je zamolčal, da so njegova Neodvisna lista in druge pozicijske stranke v okviru proračuna za leto 2004 sprejele tudi načrt razvojnih programov, ki predvideva za kanalizacijo in centralno čistilno napravo skupaj naslednja sredstva:
- leta 2004: 78 milijonov SIT
- leta 2005: 143 milijonov SIT
- leta 2006: 144 milijonov SIT
- leta 2007: 287 milijonov SIT
- in po letu 2007 še 850 milijonov SIT skupnih sredstev.

Od tega naj bi bilo iz občinskega proračuna denarja za 944 milijonov, ostalo pa sofinanciranje (koncesionar, občani, drugi viri). V načrtu razvojnih programov je sedaj predvideno dokončanje celotnega kanalizacijskega sistema najkasneje v letu 2010 in 2011 v Doslovčah in na Rodinah, v ostalih vaseh pa že prej. To pomeni povprečno letno obremenjevanje samo proračuna v letih 2004 do 2011 za 118 milijonov (če traja projekt do l.2011) oz.135 milijonov SIT (če traja projekt do leta 2010). Vsakoletni izdatki seveda ne bodo tako enakomerno porazdeljeni.
Te številke, ki so povzete po uradno sprejetem načrtu razvojnih programov v okviru letošnjega proračuna, predstavljajo prednostno izpeljavo ogromnega projekta kanalizacije in centralne čistilne naprave. Proti tako pripravljenem proračunu smo glasovali samo štirje svetniki SDS, NSi in ZLSD.

Vodilni občinski politiki seveda še niso seznanili ljudi s tem, kako veliki bodo zneski, ki naj bi jih za obvezni kanalizacijski priključek prispevali občani za del, ki naj bi ga sofinancirali iz lastnih žepov. Zneski gotovo ne bodo majhni, za mnoge občane bodo zanesljivo preveliki. Če pa se bo Občina odločila za način izgradnje, ki ga bo sofinanciral izvajalec – koncesionar, pa bo to za občane na srednji in dolgi rok verjetno še dražje. Zadnja možnost je zadolževanje občine, ki je prav tako drago in ga na koncu spet plačamo vsi davkoplačevalci.

O SMISELNOSTI REFERENDUMA
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da v primeru, da bo obveljala sedanja odločitev, bo predvidenega denarja za fizično izvedbo (izgradnjo) za ostale projekte do leta 2010 v večjem delu nedvomno zmanjkalo. Občinska oblast si bo umila roke s tem, ko bo naročila izdelavo projektov in morda uspela pridobiti dokumentacijo in vsa dovoljenja za pločnik. Za to, da se z izgradnjo pločnika ne bo pričelo, bo verjetno hitro našla mnogo razlogov – od »nerazumevajočih« občanov – mejašev ceste, do vseh ostalih »grdih račkov«, ki razmišljamo drugače kot uradna občinska politika.

Zato trdimo, da referendum še zdaleč ni nesmiseln, ampak je nujno potreben. Po statutu občine se na svetovalnem referendumu ugotavlja volja ljudi, če gre za vprašanje posebnega pomena. Ne dvomimo o tem, da gre za ključno vprašanje, kaj občani potrebujejo prej in kaj kasneje, zato je referendum nedvomno najbolj demokratična rešitev v danem primeru. Neposredno odločanje – volitve in referendum so praznik demokracije. Možnost uporabe referenduma pomeni možnost poprave nepremišljenih ali napačnih potez oblasti tako na državnem kot na lokalnem nivoju. Seveda ga pozicijski politiki običajno skušajo prikazati kot nesmisel in tratenje denarja. Podobna zgodba je na državnem nivoju, kjer so volivci na referendumih potrdili prav vse referendumske pobude (z izjemo tistega o železnicah), ki so jih predlagali opozicija in ostala nevladna združenja. Tega se župan, podžupan in ostali somišljeniki očitno dobro zavedajo in bojijo, zato skušajo z neresnicami diskreditirati tako občinski odbor SDS kot samo referendumsko pobudo.

O OBVOZNICI VRBE
Podžupan v svojem članku tudi zanimivo opisuje kako je obvoznica v Vrbi »že planirana, a šele po letu 2007«. Neformalna občinska »koalicija« je v okviru proračuna sprejela načrt razvojnih programov, ki za obvoznico v Vrbi v letih 2004 do 2007 predvideva »žepnino« v višini 2 milijona SIT. S tem denarjem naj bi izdelali le posnetek Vrbe z okolico in prometno študijo. vse ostalo naj bi počakalo na precej nedoločeno »obdobje po letu 2007«. Precej žalostna popotnica za vaščane Vrbe, ali ne?
Prepričani smo, da se da z zavzetim delom močno pospešiti sprejetje nove strategije prostorskega razvoja občine, nadalje pa tudi lokacijski načrt in izvedbeni projekt za gradnjo obvoznice ter ostale dokumente, potrebne za začetek gradnje. Pri tem je nujno najbolj upoštevati prav voljo vaščanov Vrbe. Vaški odbor Vrba je pri tem brez dvoma pripravljen aktivno sodelovati tako kot doslej. Vsi ostali občani pa gotovo čutimo tudi neke vrste dolžnost do Vrbe, saj prav mi iz ostalih vasi cesto skozi Vrbo največ uporabljamo kot najkrajši dovoz na glavno cesto.

O PRODAJI PLANIKE
Ob mnogih protislovjih v podžupanovem članku se je potrebno ustaviti še ob enem: prodaji Planike. Res je, da je SDS dala predlog občinskemu svetu, da sprejme sklep o ustavitvi prodaje Planike. Da o tem sklepu (še) ni bilo potrebno odločati na občinskem svetu, je glavna zasluga prav dveh svetnikov Neodvisne liste. G.podžupan se je še posebej burno odzval na moje vprašanje, zakaj so na zahtevo svetnika Neodvisne liste obravnavo našega predloga umaknili z dnevnega reda seje. Ko sta mi župan in direktorica občinske uprave želela razložiti, kako moramo dopolniti predlog, je podžupan vzrojil in skoraj »odredil«, da se o tej točki tisti dan ne bomo več pogovarjali. Kasneje sem pobrskal malo nazaj po starih Novicah izpod Stola. Prav zanimivo: v številki, ki je izšla po zadnjih volitvah decembra 2002, sem zasledil obljubo podžupana, ki je kot stari in novoizvoljeni svetnik obljubil, da se bo zavzemal za dokončanje obveznosti iz prejšnjega mandata. Na prvo mesto je pri tem postavil (citiram) »dokončno odprodajo stavbe Planike«. Zakaj se podžupan tako zavzema za prodajo Planike, (ne) vemo.
Nadalje podžupan podaja svoje stališče o tem, ali naj bi društva lahko prišla na način, kot smo ga predlagali, do svojih prostorov. To njegovo stališče je prav neverjetno: s tem, ko bi društva dobila te prostore, bi (kot se je izrazil) »ustvarili novega proračunskega porabnika« (z vzdrževanjem prostorov). Potemtakem je torej bolje, da imajo različne društvene skupine vaje in srečanja po domovih in garažah, saj to »občino nič ne stane«?

V občinskem odboru SDS razmišljamo drugače, zato bomo še naprej resno in zavzeto delali, dajali pobude in predloge rešitev za različne probleme, hkrati pa podpirali dobre pobude ne glede na to, kdo jih bo posredoval.

Dušan Konte


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.