Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Pločnik kdaj in kako?!
Izidor Jekovec

Na zadnjem občinskem svetu smo svetniki upravičeno veliko časa posvetili problematiki izgradnje pločnika v naši občini. Sprejet je bil dokument identifikacije investicijskega projekta pločnik in avtobusna postajališča v Občini Žirovnica na relaciji Rodine -Žirovnica, dodatno pa je bila v program vnešena tudi obnova ceste in izgradnja pločnika v Mostah (križišče-trgovina Gregor). V tem dokumentu so poleg opisa sedanjega stanja opredeljeni tudi nadaljnji postopki in ocenjena vrednost investicije. V nadaljevanju seje pa smo naredili že konkretne korake, ko smo sprejeli program priprave lokacijskega načrta za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo regionalne ceste od Zabreznice do Žirovnice (do prehoda preko železnice). Na ta način bomo dobili v občini prve metre pločnika, istočasno pa obnovljena tudi cesta na omenjeni relaciji. Rok dokončanja investicije je leto 2006.

Je ta rok blizu, prepozen, nerealen, sprejemljiv, nesprejemljiv? To vprašanje pa si postavljam zaradi referendumske pobude, ko naj bi se na nareferendumu opredelili za naslednje: Ali ste za to, da Občina Žirovnica prednostno izvede investiciji v pločnik in obvoznico vasi Vrba, ustrezno časovno pa upočasni investicije v kanalizacijo, centralno čistilno napravo in nove prostore občinske uprave. V skladu s statutom naše Občine mora Občinski svet razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volilcev, razen če gre za vsebine proračuna in zaključnega računa. Po zadnjih informacijah,ki so nam bile posredovane o tem teče postopek na sodišču, ki lahko reši vprašanje izvedbe ali neizvedbe referenduma ne more pa rešiti vprašanja smiselnosti in potrebnosti takšnih pobud in še bolj vprašanja praktične uporabe. Odločiteve na referendumu zavezujejo občinski svet, ki pa prav gotovo ne more izpeljati referendumskega vprašanja že naslednje leto. Samo posredovanje idej je relativno enostavno in zelo hvaležno delo, vendar to še ne pomeni realizacijo. Kako in kdaj in na kakšen način nalogo izpeljati pa ni več naloga predlagatelja?!

Osebno sem mnenja, da mora vsakdo poleg ideje o problemu in parol, prispevati še predloge konkretnih rešitev, upoštevaje tudi razpoložljiva sredstva. Lahko govorimo in pišemo vse mogoče, vendar bomo lahko potrošili samo toliko kolikor imamo na razpolago sredstev.

Kaj torej v pobudi pomeni prednostno? Ali so to vlaganja samo v pločnik , najprej to ali izgradnja pločnka v celoti na celotni trasi (vključno z rušenjem objektov v Zabreznici in Smokuču), ali so možne alternative. Verjetno je vprašanj še več in odgovorov prav tako.

Kdaj bomo izpeljali investicijo? Po podatkih, ki so nam bili posredovani bo obveznost občine za traso pločnika Rodine -Žirovnica 290.000mio Sit. V to vrednost niso vključene morebitne odškodnine in stroški odkupov in prestavitev objektov ( 90.000mio sit), prav tako ne stroški projektov in ureditve križišča v Mostah, stroški morebitnega pločnika v Mostah, Bregu, Breznica- Vrba in stroškov povrnitve v obstoječe stanje pri gradnji pločnika (ograje...). Pri tem imamo vsako leto v proračunu za vse investicije v občini cca. 12.000 mio sit. Če vzamemo dobesedno prednost, ki izhaja iz referendumskega vprašanja in namenimo vsako leto 100.00mio sit, upoštevaje začetek gradnje leto 2006, to pomeni, da bomo relacijo Žirovnica Rodine (brez Zabreznice in Smokuča zaključili v letu 2009. Pri tem bodo vse ostale investicije praktično ustavljene. To je idealizirana a lahko tudi realna slika, seveda ob predpostavki, da bo država obnavljala sočasno cesto in ne bo večjih težav in zamud pri odkupu zemljišč, kar bi gradnjo le podražilo in podaljšalo. Nadaljnja obnova ceste v Mostah s pločnikom pa bi bila tako realizirana v letu 2010 in naslednje leto obvoznica Vrba. Pri tem bi želel poudariti, da je opisani razpored po letih le navidezen, saj sem želel prikazati samo časovno komponento izgradnje, glede na možnosti proračuna v primerjavi z besedo prednostno. Tudi če ti investiciji jemljemo prednostno, bo referendumska volja našla svoj cilj šele v letu 2011.

V občinskih programih je obvoznica Vrba že planirana, vendar šele po letu 2007. Kljub žalostnemu dejstvu, glede na sredstva in seveda tudi zaradi umestitve obvoznice v prostor (sprejetje novega prostorskega plana s sprejeto traso, soglasja in odkupi zemljišč) ta izgradnja ni možna prej. Z referendumom bomo potrdili že potrjeno.

Ob teh številkah in dejstvih bo verjetno odgovor, da gre za življenje in varnost. Res je, vendar ponovno poudarjam, da lahko potrošimo samo toliko kot imamo, vse ostalo pa je poceni nabiranje točk, brez priznanja dejanskega stanja, kljub temu, da življenj ne merimo s sredstvi proračuna. Potreb v Občini je veliko, še več želja, vse pa omejujejo sredstva. Menim, da se je potrebno gradnje lotiti po fazah in da bo potrebno za odseke v Zabreznici in Smokuču poiskati alternativne možnosti, istočasno pa del proračuna namenjati tudi za druge potrebe.

O delnem nesmiselnem referendumskemu vprašanju so verjetno razpravljali tudi pobudnik, ko naj bi naknadno umaknili vprašanje graditve občinskih prostorov, saj teh sredstev v proračunu ni predvidenih. Prav tako pobudnik (občinski odbor SDS) prihaja v nasprotje s samim seboj, ko istočasno predlaga v potrditev Občinskemu svetu odlog oziroma sklep o ustavitve prodaje Planike. Tam naj bi se po njihovem predlogu uredili prostori za potrebe občinskih organov, društev in političnih strank. Takšna pobuda, ki je v nasprotju z referendumom je vejetno napaka in ne zavajanje podpisnikov referenumske pobude.

Prostori Planike so bili odkupljeni za namene zagotavljanja prostorov za potrebe obrtnikov in podjetnikov v naši občini. Tak namen naj tudi ostane, saj bomo s prodajo dobili srestva za realizacijo programov iz proračuna in ne da bomo ustvarili novega proračunskega porabnika. Veliko boljše bi bilo, če prostore Občina brezplačno prenese na zainteresirana društva, seveda pa je veliko vprašanje ali so ta prostore kasneje sposobna ohranjat in vzdrževat. Pobuda in interes je na strani društev, politične stranke pa prostore že danes lahko odkupijo za svoje potrebe. Občina naj pomaga,vendar naj istočasno posluje kot dober gospodar.

Glede na povedano imamo dela brez zapletov dovolj glede na srestva proračuna tja do leta 2010 in še dlje. Lepi obeti za prihodnost in kje so še uresničitve drugih potreb in želja (kolesarska steza, Završnica, gradnja stanovanj, večnamenska dvorana...). Ob vsem tem pa bomo morali graditi še kanalizacijsko omrežje, ki naj bi bilo zaključeno po državnih navodilih do leta 2015.

Ideje, želje da, vendar ne na pamet, saj lahko porabimo samo toliko kot imamo. Če bomo naredili nekaj, denarja ne bo za drugo. Dostikrat je bilo tudi povedano da bi pločnik lahko začeli graditi že v prejšnem mandatu. Res je, vendar ne bi realizirali gradnje vrtca, adaptacije šole, zdravstvenega doma in lekarne, zamenjali in obnovili vodovodno in električno omrežje na Bregu in še kaj. Da kljub temu, da se zavedam nujnosti izgradne pločnika, sem dvignil roko za vrtec oz. zdravsteveni dom, ki sta bila prav tako potrebna za občane.

Zavedamo se posledic možnih nesreč zato ne dajmo obljub, da bo problem rešen jutri in da bo rešen s referendumom, ki ne bo prinesel rešitev ampak bo samemu sebi namen. Jutri bo lahko dana pobuda recimo za kolesarsko stezo. Ne zlorabljajmo ideje in instituta referenduma ampak najprej izkoristimo vse ostale možnosti in če to ne znamo naj nam ne bo težko vprašati za nasvet. Rešitve in prioritete bo vseeno moral sprejeti občinski svet. Rešitve niso ne solo akcije na horuk in samo ideje, kakor tudi ne nepotrebno zavlačevanje, saj je to neumno in tudi predrago. Rešitev in prihodnost je v skupnem delu in medsebojnemu dogovarjanju in iskanju rešitev, ki bo med slabimi rešitvami izbrala najmanj slabo in med dobrimi najboljšo.

Jekovec Izidor

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.