Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

VAŠKI ODBOR
ŽIROVNICA

Datum: 18.04.2004

Zapisnik razširjene 5. seje Vaškega odbora Žirovnica, 16. 04. 2004 ob 18h v Čopovi hiši v Žirovnici

Prisotni: Ivana H. Falétič, predsednica, Jerneja Falétič, članica, Julijan Mally, član
Vabljen: Izidor Jekovec, podžupan Občine Žirovnica
Ostali prisotni: Milan Gruić, Milak Milaković

Dnevni red:

1.Pregled zapisnika prejšnje seje
2.Obravnava problematike cestnega prometa v vasi in postavitve prometnih znakov
3.Problematika ulične razsvetljave in ostali problemi
4.Čistilne akcije
5.Razno

Predsednica je pozdravila vse prisotne, predstavila dnevni red ter predlagala, da nanj tudi preidemo.

Točka 1 - Pregled zapisnika prejšnje seje

Predsednica se je ustavila pri 3. točki zapisnika 4. seje ter gospodu Jekovcu razložila, da je v tej točki zapisana pobuda vaščanov, stanujočih na hišnih številkah od 68 do 82, da se uredi problem prometnega režima na tej cesti. Ta urgenca oz. pobuda, je bila že tretja, pa se ni nič spremenilo – nismo dobili ne odgovora ne vabila na sejo Sveta za preventivo v cestnem prometu in nato še za 12. sejo občinskega sveta, kjer so ta in še nekatere druge probleme v zvezi s prometom obravnavali. Ta razprava se je nadaljevala tudi pod drugo točko, člani pa sicer na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno sprejeli.

Točka 2 - Obravnava problematike cestnega prometa v vasi in postavitve prometnih znakov

Predsednica je nadaljevala z obrazložitvijo pereče problematike prometa na ulici ob železniški progi. Citirala je tudi sklep št. 151 12. seje Občinskega sveta, ki se tiče te ceste: »V Žirovnici pri železniški postaji se odstranijo ostanki ležečih ovir in prometne signalizacije za te ovire. Namesto tega se na obeh dostopih te javne poti do stanovanjskih objektov namesti prometni znak II/30 z omejitvijo hitrosti 30 km/h.« Poleg tega sklepa pa niso podali nikakršne obrazložitve, zakaj je do tega prišlo. Predsednica je povedala, da smo tisti hip, ko so odstranili ovire (oz. ostanke ovir, ki pa so vendarle vsaj malo preprečevale divjanje), dobili poligon za mopediste, motoriste, to je tudi obvoznica za Ljubljančane, Radovljičane, pa tudi vse ostale okoliške prebivalce. V tej ulici je precej otrok, nikoli pa še niso bili tu policisti, nikoli ni bil tu postavljen radar in situacija je postala nevzdržna. Poleg tega po njej divjajo tudi traktorji (tudi po 80 km/h) in to ne prazni, vozijo pa jih tudi otroci. Odbor je predlagal dodatne ležeče policaje, ne pa da se jih popolnoma odstrani. Cesta je tako ali tako že precej dotrajana, plačali pa smo jo (asfaltiranje) stanovalci, še v času SIS-ov in ne zdi se nam prav, da se jo zdaj zlorablja. Odbor zahteva, da SVP to še enkrat obravnava, vendar tokrat v sodelovanju z odborom oz. s predsednico, ki zahteva tudi, da se jo odslej naprej vabi na vse seje Občinskega sveta, kjer se bo obravnavala tematika v zvezi z Žirovnico. Ne more namreč verjeti, da se lahko o naši vasi odloča mimo vaškega odbora in da lahko tako hladnokrvno odstranijo cestne ovire, ki so nas še edine branile pred popolnim prometnim kaosom v tej ulici. Dodala je še, da očitno predsednik SPV, gospod Matevž Svetina, po tej ulici še ni hodil, drugače ne bi predlagal tako nespametne rešitve. Sporno se ji je tudi zdelo, da so vsi svetniki ta sklep potrdili, čeprav prav gotovo niso bili seznanjeni s problematiko – ko bi bili, tega gotovo ne bi potrdili.

Točka 2 - Problematika ulične razsvetljave in ostali problemi

Predsednica je nato nadaljevala in opisala še problem ulične razsvetljave v ulici za gostilno Knafelj. Povedala je, da bi tamkajšnji stanovalci potrebovali še nekaj več uličnih svetilk ter da ne vedo, sama pa tudi, ne, na koga naj se za to obrnejo. Omenila je tudi ostale probleme – namreč ureditev kanalizacije, industrijsko cono ter ureditev poti. Zdi se ji, da pločnik v tem predelu ni smiseln, pač pa si predstavlja, da bi bilo dobro, če bi nekatere izmed cest preoblikovali v enosmerne. Tako bi na primer na ulici pri železniški postaji bil ali enosmerni režim ali pa ležeči policaji.

Gospod Jekovec ji je nato odgovoril na ta vprašanja. Najprej je povedal, da so svetniki zaupali SPV-ju ter zato potrdili vse predlagane sklepe – končno jim jih je predlagal strokovnjak za promet. Predlagal je tudi, da bi se z gospodom Svetino še enkrat dobili ter da bi temu sestanku prisostvovala tudi predsednica Vaškega odbora Žirovnica. Tudi njega zanima, zakaj pravzaprav so bili ležeči policaji odstranjeni in je tudi mnenja, da če za ponovno postavitev le-teh ni zakonskih ovir, bi se to lahko tudi storilo in bi se tudi finančna sredstva za to našla. Obvezal se je, da bo poklical gospoda Svetina ter o sestanku obvestil tudi gospo Falétič, dobili pa bi se v začetku tedna od 19. do 23. aprila. Gospod Mally je tudi pripomnil, da po njegovem mnenju zakonskih ovir za postavitev ležečih policajev ni, saj jih imata tudi mesti Kranj in Radovljica. Gospod Jekovec je odgovoril, da na občinskih cestah naj bi lahko bile, in ta prav gotovo je občinska. Sicer pa se tudi sam strinja, da bi morala biti predsednica vabljena na tiste seje, kjer se obravnava tematika v zvezi z vasjo Žirovnica.

Predsednica je nato tudi predlagala, da bi se ulica ob železniški postaji preuredila v enosmerno(ker je ozka in se na njej dve vozili težko srečata) oz. če to ni možno, da se na njej postavi še kakšna ovira več (prej sta bili dve) in da so le-te nazidane, ne samo pritrjene, kajti pritrjene pozimi odtrga plug. G. Mally je na to pripomnil, da režim enosmerne ceste večkrat ustvari več problemov, kot pa jih reši, predvsem zato, ker je v tej ulici tudi železniška postaja.

Gospod Jekovec je rekel, da glede razsvetljave sicer ne pozna točnega postopka, bo pa to preveril do sestanka z gospodom Svetino in to takrat predsednici povedal. Priznal pa je tudi, da ne ve, koliko uličnih svetilk v tisti ulici pravzaprav je. Obžaloval je tudi, da se to ni uredilo takrat, ko so kopali za plin, da ne bi bilo treba kopati še enkrat. Kar se tiče pločnika, je dejal, da naj bi se leta 2005 začela 1. faza – od šole do Žirovnice (do trgovine oz. mesnice), problem pa je železnica, ki v to ne gre, DARS pa je postavil pogoj, da se zaključi pločnik pred železniškim prehodom). Istočasno se bo namreč obnavljala tudi cesta, ta 1. faza pa naj bi se zaključila leta 2006. Rekel je tudi, da ko bodo stvari dokončno znane, bodo o tem obvestili vaške odbore ter lastnike zemljišč ob cesti, ki jih to najbolj prizadane. Želi namreč, da se pomenijo. Gospod Mally je vprašal, zakaj se nekateri ljudje že pritožujejo glede pločnika, na kar mu je gospod Jekovec odgovoril, da je predstavitev že bila in občinski svet je sprejel tudi že načrt za pločnik od Most (Blažiča) naprej, ampak 1. faza pa je od Zabreznice do Žirovnice. Lastnikov teh zemljišč je malo in po njegovem mnenju je prav, da se jim pove in pokaže, kje bo potekal pločnik ter da se do takrat definira tudi ceno zemljišča. G. Mally je na to pripomnil, da je zemljišča potrebno oceniti, predvsem za lažja pogajanja z lastniki. Gospod Jekovec pa je povedal, da se bodo o tem pogovarjali jeseni. Gospod Gruić je vprašal tudi, če bo zraven pločnika še kolesarska steza, gospod Jekovec pa mu je odgovoril, da je ne bo. Gospod Gruić je vprašal tudi, zakaj pri novi cesti na Breg ni ne pločnika ne kolesarske steze, na kar mu je predsednica odgovorila, da je bila o tem že razprava v dvorani na Breznici, vendar je bila udeležba izjemno slaba.

Predsednica je povedala, da SPV tudi ni upošteval naše pobude, da se v ulico za Knafljem oz. na izhodu te ulice na glavno cesto skozi vasi postavi ogledalo, ker ne vidijo na cesto zaradi avtobusov, ki parkirajo tam. Gospod Jekovec je odgovoril, da je ogledalo tako kot ulična razsvetljava v pristojnosti občine in se zavezal, da bo to urejeno.

Predsednica je nato povedala, da smo že 25. 10. 2003 izpostavili problem greznice pod Resmanovo hišo na travniku in dali pobudo, da se jo nekako sanira, ker grozno smrdi. Iz zapisnika 3. seje vaškega odbora Žirovnica je prebrala, da »sta g. in ga. Resman že pred tremi leti poslala dopis na komunalo za ureditev kanalizacije, ki sta mu priložila tudi podpise tamkajšnjih prebivalcev. Gre namreč za sanacijo greznice pod glavno cesto, ki močno zaudarja, nabirajo se odplake, otroci pa se tam celo igrajo. Glavni bajer je ravno pod Resmanovimi Od tam se širi grozen smrad, namesto da bi se to uredilo, pa Občina raje plačuje odškodnino za to zemljišče lastnikom le-tega. Na ta kanalizacijski vod je priključen stari del vasi, večina hiš »za štreko« pa ne, vendar morajo ravno oni prenašati največ posledic neurejene kanalizacije.« Predsednica je vprašala gospoda Jekovca, kaj v zvezi s tem storiti, ker vaški odbor ni dobil nobene povratne informacije na zapisnike in pobude. Vprašala ga je tudi glede industrijske cone, ki naj bi bila prav tam, na tistem travniku in tudi to je treba še enkrat izpostaviti, saj vaščani niso za to.

Gospod Jekovec je odgovoril, da glede sanacije greznice oz. kanalizacije ne more obljubiti, a bo to rešeno letos ali drugo leto, ena rešitev pa je, da gre jašek iz te greznice direktno na kanalizacijo Breg. Vse je odvisno od določitve občinskega sveta, kako bodo delali investicije. Če se odločijo, da bodo v kanalizacijo vlagali šele po letu 2010. bo vsekakor nujna sanacija te greznice v naslednjem letu (tako v Žirovnici kot v Zabreznici, kjer obstaja isti problem). Več naj bi bilo znanega do junijske seje. Za industrijsko cono pa tudi on osebno ne ve, kje bo stala, treba je počakati na sprejetje družbenega plana.

Gospod Mally je vprašal, kaj je z rekonstrukcijo HE Moste in gospod Jekovec mu je odgovoril, da se ne bo izvajala, torej – kot je zaključil gospod Mally – ostaja gradnja čistilne naprave na plečih Občine. Gospod Mally je tudi pripomnil, da morajo vaščani vedeti, kaj bo s sanacijo, tudi če se časovno zamakne, da imajo vsaj povratne informacije, da vedo, da nekdo ve za njihov problem. Najslabše je namreč, je še pristavil, če človek ni informiran. Gospod Jekovec mu je pritrdil in še enkrat ponovil, da je njegov predlog (kot zasilna rešitev), da gre sanacija greznice v proračun za leto 2005, če bo ureditev kanalizacija zares odmaknjena. Letos pa sanacija ne bo možna, ker je proračun že sprejet in denarja verjetno ne bo ostalo kaj dosti.

Točka 4 - Čistilne akcije

Predsednica je povedala, da je bila obveščena (v četrtek), da bi moral VO Žirovnica kot vsi drugi VO v občini organizirati čistilno akcijo v soboto, 17. 4. 2004. Misli pa si, da bi morali najprej kmetje za seboj počistiti, kar jim pade s traktorjev (kar baje celo morajo, pa ne) in naj vsak vaščan pospravi okoli svoje hiše oz. parcele, pa čistilne akcije sploh ne bodo potrebne. Če bi to res organiziral VO, potem bi morali zbrati ljudi in javiti občini, da pripravi potreben material (vreče, rokavice), dodaja pa tudi, da si kot predsednica VO ne upa prevzeti odgovornosti za sodelujoče v čistilni akciji, ker se hitro lahko komu kaj zgodi. Sama se rada sprehaja ob železnici do Vrbe, vendar je na enem izmed takih sprehodov skoraj stopila na iglo / beri: za vbrizgavanje mamil /. VO Žirovnica bi namreč moral organizirati čistilno akcijo ob železnici do Vrbe ter ob glavni cesti do Vrbe. Dodaja tudi, da so časi socializma mimo, da je bilo delovnih brigad dovolj in ne zdi se ji prav, da peščica posameznikov-prostovoljcev čisti smeti za vsemi ostalimi. Sprašuje se, kaj je namen tega? Gospod Jekovec se je z vsem povedanim strinjal in tudi sam dodal, da je to res že preživeto. Gospod Mally je pripomnil, da se sicer s čistilnimi akcijami povsem strinja, da naj pa to prevzame lokalna ekološko osveščena organizacija in njeni aktivisti, kot se to dela drugje. Gospodična Falétič je pripomnila, da je čiščenje smeti ob železnici in cesti pravzaprav odgovornost železniških in cestnih delavcev, ne pa nas. Gospod Mally je dejal tudi, da se železnica obnaša dvolično – karkoli počne, počne na našem teritoriju, vendar na to opozori le, kadar se ji to zdi primerno (smeti naj bi čistili mi, če pa se delajo kakšna dela ob železnici, pa nimamo nobene besede pri tem), on pa je mnenja, da mora o vseh delih obvestiti Občino ter občane, ki ob železnici živijo in tako od Občine kot od občanov dobiti ustrezna soglasja. Gospod Jekovec naj se o tem na Občini pozanima in naj se to tudi uveljavi.

Točka 5 – Razno

Pod točko razno je predsednica najprej izpostavila problem vedno večjega števila tovornih vlakov na železnici, predvsem zaradi vstopa Slovenije v EU in povečanja tranzita. Hiše stanovalcev neposredno ob železnici se pri tovornih vlakih tresejo že sedaj in dobila je pobudo, da bi se ob tem obljudenem delu postavila zvočna bariera. Gospod Mally je dejal, da je za to sicer pristojna SŽ, vendar bi nam Občina lahko stala ob strani. Gospod Jekovec se je strinjal in dejal tudi, da bi bili prvi v Sloveniji, ki bi to zahtevali, vendar je vseeno vredno poskusiti.

Predsednica je nato omenila problematiko vaškega korita. Dejala je, da se je pozanimala pri več ljudeh, najprej pri gospodu Knificu z Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in ta ji je rekel, naj pisno zaprosimo za informacijo o etnološki vrednosti korita, da vidimo vsaj, kakšen je bil model in da ga potem obnovimo. Govorila je tudi s svetnikom, gospodom Čarnijem in ta ji je zagotovil, da ni problema, sedaj pa sprašuje gospoda Jekovca, kaj je pravzaprav pri tem koritu še treba, saj je cev že tam, korito tudi, kaj je potrebno storiti sedaj. Gospod Jekovec ji je odgovoril, da je predvsem potrebno vedeti, od kod bomo napeljali vodo – predsednica je povedala, da je tam blizu potok, gospod Jekovec pa je rekel, da je treba preveriti, ali se od tam lahko napelje voda – potrebno je vedeti, koliko cevi potrebujemo ter kam bo voda odtekala. Za vse te informacije pa se je najbolje obrniti na vodovod oz. na gospo Lužnik na Občini. Gospod Mally se je zavezal, da se bo pozanimal o teh podatkih do sredine maja, povedal je tudi, da sta nad koritom dve zajetji, ki sta last vaščanov Žirovnice, vendar je voda tam baje oporečna. Predsednica je povedala še, da bomo denar, ki ga ima VO na voljo (100.000 SIT na leto) potem porabili za korito, če se bo izkazalo, da ga vaščani želijo oziroma potrebujejo, vendar je gospod Jekovec pripomnil, da bo verjetno premalo.

Gospod Mally je povedal, da sosesko, za katero je on zadolžen, sedaj urejajo z gospodom Čarnijem, in luč, ki jo potrebujejo, bo, da je to urejeno in da je tudi problem parkiranja ob kontejnerjih urejen. Za znak za enosmerno cesto pri TVD Partizanu pa na svojo pobudo od SPV ni dobil odgovora, torej smatra, da se tega ne da urediti (kmetje so namreč hoteli, da se ta znak odstrani, da bi lahko oni tam imeli izhod na magistralno cesto oz. na polje).

Gospod Jekovec je povedal tudi, kakšna je približna letna poraba plina na stanovanjsko hišo, in sicer 250.000 SIT, kar pride približno 23.0000 na mesec. Gospod Mally je ob tem pripomnil, da je ekvivalentna drugim krajem.

Predsednica je nato dejala še, da je 22. 7. 2003 župan oblikoval Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, katerega člani so vsi predsedniki VO, in na tem sestanku je bil gospod Bogdan Sinobad izvoljen za predsednika, sicer v njegovi odsotnosti, vendar je to funkcijo sprejel. Predsednica je že nekajkrat dala pobudo za srečanje, vendar se gospod Sinobad na njene pobude še ni odzval. Zato gospo Falétič zanima, kakšni so mehanizmi, da bi se seja vendarle sklicala in gospod Jekovec ji je obljubil, da bo dal pobudo za sejo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Gospod Mally je še povedal, da je del zemljišča, na kateri je rezervna pot za tamkajšnje stanovalce, cerkvenega in da bi bilo potrebno to lastništvo urediti, ker se bo ta pot še veliko uporabljala. Želi, da se predstavniki strokovne občinske službe dogovorijo s Cerkvijo glede uporabe te poti, saj druge obvozne poti za ta del vasi ni, jo pa potrebujejo, če se uradna pot prekopava ali kaj podobnega. Prosi tudi, da se tisti del odkupi in da se ga po finančnih zmožnostih tudi uredi, če je to možno. Poleg tega pa se nad to parcelo teren tudi posipa in je nevarnost, da se ugrezne. Priložena je tudi skica.

Vse točke dnevnega reda so bile s tem izčrpane, predsednica se je zahvalila podžupanu, članoma ter obema vaščanoma za prisotnost in sodelovanje ter jim zaželela lep konec tedna.

Zapisala: Predsednica:
Jerneja Faletič Ivana H. Falétič

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.