Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 
Vaški odbor Vrba

Vrba, 05. 08. 2004

ZAPIS
4. seje Vaškega odbora Vrba, dne 05. 08. 2004

Sestanek je sklical predsednik VOV. Vršil se je v prostorih letne ute g. Janka Vidica, Vrba št. 16.
Začel se je ob 19. uri in končal ob 20. uri in 30 min.

Dnevni red sestanka:
1. Pregled in izvršitev sklepov 3. seje VOV 10. 05. 04 ter 2. razširjene seje VOV 22. 05. 04
2. Ureditev prometa mimo Vrbe-dopis vaščanov Vrbe s 125. podpisi
3. Prometni znaki-dopis OŽ z dne 09. 06. 2004
4. Razno

Prisotni: Anton Koselj, predsednik
Janko Vidic, član
Ivanka Tomšič, član

Ad. 1. Ob pregledu zapisnikov obeh sej smo ugotovili:

1. Zapisnik 3. seje VO 10. 05. 2004

1.1 Obvozna cesta okoli Vrbe. Ugotavljamo, da občina po tem vprašanju in obvezah, ki jih je sprejela, do sedaj ni storila nič.

1.2 Zapora ceste skozi Vrbo za javni promet. Predlog VOV je 9. 6. 2004 obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu(SPV). SPV je predlog VOV zavrnil. V istem sklepu pa ugotavlja, da na najožjem delu ni dopustna hitrost niti 30km/h. S sklepom SPV se ne strinjamo in predlagamo, da se postavijo na vstopih v Vrbo znaki za omejitev hitrosti na 30km/h, znak za prepoved vsem tovornim vozilom s podnapisom »dovoljeno za lokalni promet in šolski avtobus«.

1.3 Občina je poskrbela za obsek vaške lipe, ničesar pa ni bilo storjenega za oceno nadaljne usode Lipe.

1.4 Občina je z dopisom, dne 04. 06. 2004 opozorila Prešeren Roberta na varnostno neurejeno stanovanjsko hišo. VOV ugotavlja, da se stanje do danes ni nič spremenilo.

2. Zapisnik 2. razširjene seje VOV 22. 05. 2004

Z dopisom, z dne 03. 06. 2004 je OŽ poslala VOV odgovor na vprašanja, ki so bila obravnavana na 2. razširjeni seji VOV, dne 22. 05. 2004. VOV je obravnaval ta dopis in ima k nekaterim točkam naslednje pripombe:

1. Zemeljski plin in kanalizacija. Omrežje zemeljskega plina se bo gradilo v letu 2004. Občina je z dopisom z dne 3.6. 2004 obvestila VOV, da ne namerava upoštevati predloga vaščanov Vrbe, da se istočasno z gradnjo plinovoda v ožjem prostorskem delu vasi zgradi istočasno kanalizacija in po potrebi obnovi tudi vodovod. VOV je mnenja, da je tak odnos do vaščanov Vrbe nekorekten, ker ne upošteva problemov s katerimi se bodo srečevali Vrbnani ob gradnji teh objektov.

2. Pot mimo Dovarja. Občina tega vprašanja ne jemlje dovolj resno in njeno reševanje odmika v časovno nedoločeno prihodnost. Ta pot bo ob gradnji infrastrukture skozi Vrbo igrala pomembno vlogo. Zato naj občina poskrbi, da se status te poti čim prej reši.

3. Obvoznica Vrba. V dopisu občine VOV, dne 3. 6. 2004 je navedeno, da je Občina v svoje razvojne programe postavila tudi izgradnjo obvoznice okoli Vrbe. Terminski plan pa še ni dokončno postavljen. To pa z drugimi besedami pomeni, da se Občina s projektom obvoznice ne misli ukvarjati. Pojasnilo v dopisu je skrajno omalovažujoče in nekorektno do Vrbnanov. Ista garnitura ljudi na občini nam že od leta 2000 ponavlja, kako naj bomo Vrbnani potrpežljivi, kako naj razumemo prometno situacijo, kako bomo problem rešili z dogovarjanjem itd. S tem pojasnilom se Vrbnani ne strinjamo in ogorčeno protestiramo.

4. Zamenjava vrtov med go. Tomšič na eni strani ter gg. Pravdič, Krek in Vidrih na drugi strani. VOV ugotavlja in predlaga:
Zaradi uveljavljanja OŽ predkupne pravice je strankam onemogočena zamenjava lastništva zemljišč. VOV ugotavlja, da stranke fizično že uživajo zemljišča tako, kot so predlagale. Od OŽ želijo samo soglasje za zamenjavo zemljišč, da bodo lahko izvedle spremembo lastništva tudi v Zemljiški knjigi. VOV ugotavlja, da se z zamenjavo lastništva v naravi nič ne spremeni in predlaga, da OŽ umakne zahtevo o predkupni pravici na teh parcelah in s tem omogoči zemljiško knjižno spremembo.

Ad. 2 Ureditev prometa mimo Vrbe-dopis vaščanov Vrbe s125 podpisi

Na 2. razširjeni seji VOV, dne 22. 05. 2004 je bila glavna točka dnevnega reda obvoznica Vrba. V razpravi na tej in prejšnjih sejah VOV je bilo strokovno, jasno in argumentirano pojasnjeno, da vzhodna obvoznica s stališča zaščite kulturne dediščine ni izvedljiva. Zahodna obvoznica pa je fizično izvedljiva, je pa nefunkcionalna, ker ne rešuje prometa skozi vas Vrbo. Ta varianta bi zaradi gravitacije večine prometa proti Lescam še vedno usmerjala težišče prometa skozi obstoječo pot skozi Vrbo. To je bilo že neštetokrat povedano in tudi na zadnji razširjeni seji VOV. Nedvoumno je bilo povedano, da je treba iskati rešitev obvoznice Vrba oziroma priključitev prometne povezave OŽ z regionalno in bodočo avtocesto po drugi lokaciji. V to svrho je bilo že dogovorjeno in s strani župana g. Pfajfarja obljubljeno, da bo imenoval delovno skupino, ki bo pripravila najbolj primerno rešitev. Župan pa se z vsemi močmi upira, da bi v reševanje tega problema vključil še koga drugega, sam oziroma občinska uprava pa ne storijo ničesar. Odgovor, ki ga je Občina, dne 3. 6. 2004, poslala VOV na vprašanje obvoznice Vrba, ki je bilo obravnavano na zadnji razširjeni seji VOV, dne 22. 05. 2004, je izraz cinizma in posmehovanje Vrbnanom ob njihovi zahtevi za rešitev prometa skozi Vrbo. V marčni številki Novic izpod Stola župan prizna očitke občanov, da ne dela v korist ljudi in ne spoštuje volje občanov. Primer obvoznice Vrba je tipičen in v nebo vpijoči primer, ki te očitke potrjuje kot pravilne. V istem članku župan z vso odgovornostjo zagotavlja, da občinska uprava z županom delata v korist občanov in da občani z neargumentiranimi kritikami vnašamo med ljudi negotovost in poskušamo prikazati upravo kot negativen dejavnik v razvoju občine. V primeru obvoznice Vrba vaščani Vrbe in VOV ugotavljamo, da občinska uprava na čelu z županom ne delajo v korist občanov in da argumentirane kritike preslišijo, kot da jih ni. Občinska uprava in župan imajo za javnost mnogo lepih besed in obljub, pri udejanjanju obljub pa popolnoma odpovejo. Zgodba o obvoznici Vrba se vleče že od pomladi leta 2000, pa do danes še ni bila imenovana od župana niti delovna skupina, ki bi pripravila predlog kako pristopiti k reševanju tega problema.

Odgovor dokazuje , da se OŽ z reševanjem prometa skozi Vrbo ne namerava ukvarjati. To spoznanje in stališče podžupana g. Jekovca na sestanku VOV, dne 22. 05. 2004, da vztraja pri gradnji zahodne obvoznice, je spontano spodbudilo vaščane Vrbe, da napišejo protest »Ureditev prometa mimo Vrbe«, ki ga je podpisalo 125 vaščanov Vrbe in ga pošljejo županu OŽ v resno opozorilo, da se takoj loti reševanja obvoznice Vrba. VOV podpira pobudo vaščanov in se čuti obvezanega, da o stanju prometa in njegovega reševanja s strani OŽ obvesti širšo slovensko javnost in ustrezna ministrstva, če OŽ ne bo takoj pričela z aktivnostmi za rešitev obvoznice Vrba. Župan naj takoj imenuje že tolikokrat omenjeno, zahtevano in obljubljeno delovno skupino, ki bo pripravila idejni predlog rešitve obvoznice Vrba. Na osnovi tega predloga pa je nato treba izvajati nadaljnje terminsko opredeljene aktivnosti za realizacijo projekta.

Ad.3 Prometni znaki-dopis OŽ , dne 09. 06. 2004

Vaški odbor Vrba je obravnaval Zapisnik seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OŽ, z dne 09. 06. 2004 in ima nanj naslednje pripombe:
1. VOV se s predlogom PSV o postavitvi prometnih znakov strinja.
2. Zaradi povečane prometne varnosti skozi Vrbo predlagamo, da se na južnem vstopu v Vrbo, takoj za vstopom na parkirni prostor, postavijo prometni znaki: znak za omejitev hitrosti na 30 km/h, znak za prepovedan promet v obeh smereh II-3, s podnapisom »dovoljeno za lokalni promet«. Enaki prometni znaki naj se postavijo na vstopu v Vrbo s strani Breznice, takoj za avtobusnim obračališčem.

Ad. 4 Razno

Ob projektiranju plinskega omrežja in kanalizacije ter eventuelni obnovi vodovoda naj občina z Elektro Gorenjska ugotovi interes, pogoje in možnosti, da se ob gradnji in obnovi teh objektov predela električno omrežje iz zračne v podzemno izvedbo.

Zapisal
Anton Koselj

 

Dostavljeno: Občina Žirovnica
3 x člani Vaškega odbora Vrba
oglasna deska pod Lipo


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.