Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Vaški odbor Vrba
Vrba, 04. 12. 2004

ZAPIS
5. seje Vaškega odbora Vrba, dne 04. 12. 2004

Sestanek je sklical predsednik VOV. Vršil se je v prostorih stanovanja ge. Ivanke Tomšič, Vrba št. 17. Začel se je ob 19. uri in končal ob 20. uri..

Dnevni red sestanka:
1. Obvoznica Vrba
2. Razno

Prisotni: Anton Koselj, predsednik
Janko Vidic, član
Ivanka Tomšič, član

Ad. 1
Predsednik VOV g. Anton Koselj je podal poročilo o aktivnostih, ki se vršijo za izvedbo projekta obvoznice Vrba. Zaradi velike gostote prometa skozi Vrbo je bilo vprašanje obvoznice mimo Vrbe, ki bi promet skozi Vrbo bistveno zmanjšala, že večkrat načeto. Intenzivnost, kako bi rešili obvoznico Vrbe, se je zelo povečala ob 200 letnici rojstva dr. Franceta Prešerna leta 2000. Župan Občine Žirovnica g. Franc Pfajfar grad. inž, je takrat obljubil, da se bo reševanje obvoznice nadaljevalo v letu 2001, kar pa se ni zgodilo. Kasneje je bilo vprašanje obvoznice večkrat obravnavano na sejah Vaškega odbora Vrba ob prisotnosti župana in predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj (ZVKDK), na občini Žirovnica, ob prisotnosti predstavnikov Ministrstva za kulturo, na Odboru za gospodarske dejavnosti OŽ, v letnih gospodarskih načrtih OŽ, v katerih so bili navedeni različni termini za izvedbo. S strani VOV in Ministrstva za kulturo je bilo županu predlagano, da imenuje delovno skupino, ki bi pripravila predlog rešitve obvoznice Vrba. V Odloku o proračunu OŽ za leto 2005 je obvoznica predvidena, vendar z nedoločenim rokom izvedbe.

Iz povedanega lahko zaključimo, da OŽ nima resnega namena, da bi pristopila k reševanju obvoznice Vrba. Zato se je VOV odločil, da bo sam raziskal možnosti za njeno izvedbo. V to svrho sem Anton Koselj v imenu VOV poizvedel za naslednje informacije, potrebne ukrepe in aktivnosti, ki bodo omogočili pripravo na izgradnjo obvoznice:

1. V avli Občine Radovljica (OR) je razgrnjen načrt avtoceste Vrba-Peračica. V njem je predvideno podvozno križanje avtoceste z makadamsko cesto iz Studenčic do obstoječe regionalne ceste Vrba-Lesce. To križanje je možno uporabiti za priključek OŽ na regionalno cesto Vrba-Lesce. Na razgovoru s predstavnikom OR g. Janezom Horvatom, dne 11. 11. 2004, sem predstavil predlog povezave OŽ z rondojem v Lescah po trasi: Breznica, v smeri Vrbe do cesarske ceste, po cesarski cesti do Vazarjevega kužnega znamenja, od tu dalje do zahodnega dela Studenčic, po zahodni obvoznici Studenčic (nova cestna trasa) do makadamske ceste Studenčice-regionalna cesta Vrba-Lesce, pod podvozom avtoceste do priključka na regionalno cesto Vrba-Lesce (skrajšano: Breznica-Studenčice). Gospod Horvat je mnenja, da je trasa smiselna in tudi za OR zanimiva, vendar je o predlogu najprej treba pridobiti še mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj (ZVKDK), od Projekta nizke zgradbe, d.o.o. Ljubljana (PNZ), DARS-a in Direkcije RS za ceste.

Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj ge. Renati Pamić sem traso predstavil po telefonu. Gospa Pamić je povedala, da glede trase z njihove strani skoraj gotovo ne bo zadržkov. Vsekakor pa si bo v nadaljnjem postopku pridobivanja soglasja traso treba ogledati.

Dne 23. 11. 2004 sem se oglasil na PNZ, kjer sem predstavil traso nameravanega projekta g. Janezu Repežu univ. dipl. inž. grad. -vodja projekta in Tomažu Guzelj univ. dipl. inž. grad. -vodja oddelka za promet. Oba sta izrazila prepričanje, da je zamišljena trasa funkcionalna in za lokalno povezavo smiselna in jo je možno vključiti v projekt avtoceste Vrba-Peračica. Vendar PNZ o tem ne more odločati, ampak je za to kompetenten samo DARS. Povedala sta tudi, da smo se za vključitev predstavljene trase v projekt avtoceste spomnili pozno, da je projektiranje avtoceste v zaključni fazi, da projekt mora biti gotov do 1. aprila 2005, da je vključitev naših želja še možna, vendar je treba zelo pohiteti.

Dne 2. 12. 2004 sem se oglasil na DARS-u, kjer sem zamišljeno traso projekta Breznica-Studenčice predstavil g. Andreju Krupenku-koordinator za pripravo na gradnjo avtocest in cest. Ta je povedal, da je za prilagoditev podvoza zahtevam regionalnih cest pod avtocesto treba vložiti pobudo na Ministrstvo za promet-Direktorat za ceste. Pobudo naj bi vložila OR na teritoriju katere podvoz leži. Za priključitev ceste Breznica-Studenčice na regionalno cesto Vrba-Lesce pa je treba poslati prošnjo na Direkcijo RS za ceste. Lokalna cesta Breznica Studenčice pa je v celoti stvar obeh občin-OŽ in OR.

Dne 2. 12. 2004 sem se oglasil na Direkciji RS za ceste, kjer sem traso Breznica-Studenčice predstavil g. Dževadu Kolenoviču. Po njegovem mnenju predstavljena trasa predstavlja lokalno cesto, ki jo ne finansira država, ampak samo občine. G. Kolenovič predlaga, da OR zaprosi oziroma predlaga DARS-u, da v okviru avtoceste finansira podaljšek ceste od avtocestnega podvoza do regionalne ceste Vrba-Lesce. Projektant naj od Direkcije RS za ceste zahteva soglasje za priključek lokalne ceste na regionalno cesto Vrba-Lesce. G. Kolenovič je opozoril, da smo se z našim predlogom pojavili precej pozno.

Dne 3. 12. 2004 sem se ponovno oglasil na OR pri g. Horvatu. Po kratki analizi zgoraj navedenih informacij sva ugotovila, da je cestno povezavo Breznica-Studenčice možno izvesti. V skladu s temi ugotovitvami predlagam naslednje aktivnosti:
1. Župan OŽ se pisno obrne na župana OR in mu pojasni idejo o projektu cestne povezave Breznica-Studenčice.
2. Župan OŽ prosi župana OR, da župan OR v imenu obeh občin vloži na Ministrstvo za promet-Direktorat za ceste prošnjo za spremembo in dopolnitev projekta podvoza pod avtocesto na Studenčicah tako, da bo ustrezal prometnim zahtevam oziroma predpisom po izgradnji lokalne ceste Breznica-Studenčice.
3. Občina Radovljica prosi DARS, da bo v izgradnjo avtoceste vključil gradnjo celotnega odseka lokalne ceste od podvoza do priključka na regionalno cesto Vrba-Lesce.
4. Župan OŽ predlaga županu OR, da obe občini vključita cestno povezavo Breznica-Studenčice v Strategijo prostorskega razvoja in s tem zagotovita izgradnjo te povezave v času gradnje avtoceste ali po njeni izgradnji.
5. Župan OŽ da županu OR pobudo za dogovor o obveznostih, ki jih bo treba izvršiti za realizacijo projekta cestne povezave med obema občinama.

Po obravnavi tega poročila je VOV sprejel sklep, da predsednik VOV pošlje Zapis te seje županu in podžupanu OŽ s predlogom, da OŽ takoj prouči celoten predlog in pristopi k izvajanju zgoraj naštetih aktivnosti in s tem k začetku realizacije obvoznice Vrba.

Ad 2.
Plinstal je v Vrbi začel z izkopi in polaganjem cevi za zemeljski plin. Ugotavljamo, da delo poteka normalno in med vaščani do sedaj ni bilo posebnih pripomb.

Zapisal
Anton Koselj
Dostavljeno: Občina Žirovnica
3 x člani Vaškega odbora Vrba
oglasna deska Pod Lipo


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.