Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

OO SDS Žirovnica
Moste lld
4274 Žirovnica

Moste, 01. 03. 2003

Občina Žirovnica
Breznica 3
4274 Žirovnica

Zadeva: Pobuda in predlog za rešitev gradnje vodovoda Smokuč-Zabreznica

Oskrba novega naselja na Breznici in višje ležečih hiš v Zabreznici s pitno vodo se vleče že nekaj let. Glavna razloga za to sta dva: Občina Žirovnica (OŽ) do sedaj ni bila pripravljena sprejeti lokacije vodovoda, ki jo je brezplačno ponudila Agrarna skupnost Smokuč-Rodine (ASSR) in zaradi pritožbe OŽ na odločbo Republike Slovenije, Upravne enote Jesenice, Oddelka za gospodarstvo in negospodarstvo, št. 321-39/97, z dne 15. 10. 1999, s katero so bile ASSR vrnjena zemljišča, ki so bila po II. svetovni vojni nacionalizirana. Zaradi tega bo postopek denacionalizacije potekal še dolgo. Dokler pa ta ne bo zaključen, pa ni izgledov, da bi se vodovod lahko pričel graditi. Že lansko leto se je SDS prizadevala in dala pobudo za rešitev problema vode v sodelovanju z ASSR, vendar na to pobudo ni bilo ustreznega odziva.

Da bi se izognili temu začaranemu krogu in še naprej puščali ljudi brez ustrezne oskrbe z vodo, dajem naslednjo pobudo in predlog za tehnično, lokacijsko in ekonomsko najbolj ustrezno rešitev in sicer:

Iz obstoječega vodostana pod Zajčjo luknjo v Smokuču je sedaj vodovod speljan naravnost v Smokuč, od tod pa na levo proti Rodinam, na desno pa proti Doslovčam, Breznici in Zabreznici. Vodovod je bil zgrajen pred 50. leti s salonitnimi cevmi in je bil dimenzioniran na takratne potrebe po vodi. Takrat nihče ni razmišljal, da se bodo vasi tako zelo povečale, kot so v resnici se in s tem seveda tudi poraba vode. Danes so cevi dotrajane, so iz ekološko neustreznega materiala in neustrezno dimenzionirane. Zato je vodovod v celoti treba prej ali slej obnoviti.

S projektom je treba ugotoviti kakšne so današnje potrebe vode na področju, ki se napaja iz vodohrama pod Zajčjo luknjo in vodohram po potrebi ustrezno povečati ali zgraditi novega. Prav tako je treba ponovno dimenzionirati vodovod od vodohrama do Smokuča in dalje do Doslovč, Breznice in Zabreznice in tako dimenzionirani vodovod zgraditi. S tem bomo dosegli, da bo vodovod na tem področju obnovljen in zagotovljena bo neomejena količina vode za vse prebivalce na tem sedaj kritičnem področju. In kar je zelo pomembno, odpadla bo gradnja novega vodovoda preko Smokuškega Rebra in konec bo nepotrebnega nesporazuma med občino in ASSR. Sama izvedba tega predloga pa bo mnogo cenejša, kakor gradnja novega vodovoda preko Smokuškega Rebra in nato še obnova obstoječega vodovoda.

V razgovoru s predstavniki ASSR sem dobil vtis, da ASSR izvedbi zgoraj navedenega predloga ne bo nasprotovala. Zato dajem pobudo, da se OŽ takoj prične pogovarjati z ASSR, sklene z njimi ustrezen sporazum in pristopi k izvajanju projekta po tem predlogu.

Anton Koselj-Vrba

Svetnik OŽ, Dušan Konte

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.