Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Kanalizacija – kdaj bomo vedeli, kako naprej?
Anton Koselj, Vrba

Urejena fekalna kanalizacija v veliki meri prispeva k ekološki urejenosti kraja in izraža tudi določeno stopnjo civilizacije. Velika prostorska raztegnjenost z gručastimi naselji in razvitim poljedelstvom so poleg denarja samo nekateri razlogi, da v Občini Žirovnica (OŽ) v preteklosti ni bila zgrajena fekalna kanalizacija. Širitev naselij, varstvo okolja in zakonodaja so občino prisilili, da se loti tega projekta. Po veljavni zakonodaji mora občina zgraditi kanalizacijo in čistilno napravo do konca leta 2015. Projekt predstavlja največjo investicijsko gradnjo, kakršne OŽ še nikoli ni imela in je za njim še dolgo spet ne bo imela. Njena ocenjena vrednost znaša 1.600.000.000,00 SIT (eno milijardo šeststo milijonov slovenskih tolarjev). To je ogromno denarja in predstavlja več, kakor znaša prihodek občine v treh letih skupaj. Po svoji funkcionalni namembnosti in pomembnosti ima projekt več kot 100 letni pomen in ga zato gradimo za sebe, še bolj pa za potomce. Zato je naša pravica, predvsem pa dolžnost, da se potrudimo in zgradimo tak kanalizacijski sistem in čistilno napravo, da bosta dobro služila svojemu namenu nam in potomcem. Projekt je v letošnjem letu zašel v pat položaj. Zato so se oživele aktivnosti, ki naj bi projektu nakazale novo in pravo usmeritev. V tem prispevku želim občanom predstaviti drugačno mnenje, argumente in pobude, kot jih poslušamo in beremo v uradnih izjavah župana v različnih medijih. Zaradi obširnosti tematike so posamezni sklopi tega članka shranjeni v priponkah, da ima bralec boljši pregled nad vsebino in da lahko prebere predvsem tisto, kar ga bolj zanima.

 

I. Projekt Kanalizacija in čistilna naprava (KČN) – časovni pregled

V prvi priponki je zbran povzetek dogajanj na projektu KČN od leta 2002 do vključno 5.izredne seje OS, ki je bila dne 12.07.2005:

Kronološki pregled

Dne 09.09.2005 je Občinski odbor SDS v gostišču Osvald organiziral tematski večer na temo »Razdeljena kanalizacija-prava ali napačna odločitev?«. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je projekt zašel v slepo ulico, da je treba nekaj ukreniti, projektu dati pravo smer in v tej smeri nadaljevati delo.

Dne 20.09.2005 je dal občinski svetnik g. Dušan Konte v imenu občinskega odbora Slovenske demokratske stranke naslednjo »Pobudo za podrobno analizo stanja projekta kanalizacije«:

Pobuda SDS

V tretji priponki so nanizani vloženi predlogi sklepov – po dva prvotna in dva popravljena-dopolnjena na podlagi pridobljenega mnenja pravnice občinske uprave:

Vloženi predlogi sklepov svetnikov Konteta in Legata

 

II. 26. seja Občinskega sveta, dne 17.11.2005

Ob začetku obravnave točke 8 dnevnega reda, na 26. seji OS-a, dne 17.11.2005, sem po pooblastilu svetnikov g.Konteta in g.Legata predstavil naslednje poročilo:

Predstavitev vloženih predlogov sklepov

K predlogoma za začasno zaustavitev in ustanovitvi občasnega odbora je k tej 8. točki dnevnega reda župan g. Pfajfar predložil naslednje pisno mnenje:

Pisno mnenje župana o vloženih predlogih

Poleg tega pisnega pojasnila je župan na seji povedal še tole: očitke Koselja bom poskusil na kratko pojasniti. Ustavitev aktivnosti na kanalizaciji bi pomenila zakasnitev gradnje vsaj eno leto. V idejnem projektu je bilo izdelanih 5 variant. Po strokovni presoji je bila najboljša varianta na Bregu. Zato smo se odločili zanjo. Lastnik parcele, g. Westn, na kateri je predvidena ČN, je potomec KID, ki ga zastopa pravnik v Celju. Westn hoče slovensko državljanstvo, ki ga pa ni mogoče dobiti. Nekdo bi se moral peljati v Avstralijo in z njim reševati vprašanje parcele na kateri je predvidena lokacija ČN. Iskali smo nove variante in ugotovili, da je možno del kanalizacije speljati v Radovljico. Drugo leto bo kanalizacija Doslovč, Smokuča in Rodin speljana v Radovljico. Nismo edina občina, ki ima čiščenje na dveh lokacijah. Poglobljena kanalizacija bo 40% dražja. Priključek kleti na kanalizacijo ni obvezen. Ostalo bo le malo hiš, ki ne bodo kanalizirane. V programu predlaganega odbora je zajeto vse tisto, kar je bilo že izvršeno. Odbor ne bo prišel do boljše rešitve. Po ponovni preveritvi bomo prišli do istega zaključka. Nisem za imenovanje odbora. Predlagam, da se predlog ne podpre.

Sledila je razprava občinskih svetnikov, ki je skupaj z glasovanjem povzeta v spodnji priponki:

Razprava občinskih svetnikov in glasovanje

 

III. Komentar po 26. seji OS-a

Med razpravo je bilo očitno, kako OS-niki slabo spremljajo in poznajo največji in najbolj pomembni projekt občine. S strani župana in nekaterih OS-nikov je bilo izrečeno mnogo neresnic, polresnic in tudi laži. Iz razprave je bilo kmalu možno ugotoviti, da bo izid glasovanja tak, kakor je v resnici bil. Koristi projekta in občanov pa zahtevajo, da zvemo resnico o njegovem stanju, o tem seznanimo občane in preprečimo nadaljnjo škodo. Zato dajem v nadaljevanju pojasnila, kakor sledi:

Če bi bila predlagana sklepa sprejeta, bi delovna skupina svoje delo opravila v štirih ali najpozneje v šestih mesecih. To pa je bistveno hitreje, kakor pripravlja svoje predloge občinska uprava. Zaradi dela DS bi se dela na projektu začasno upočasnila. Nedvoumne opredelitve o tem kako z delom nadaljevati, pa bi v nadaljevanju omogočile pospešeno delo in bi s tem nadoknadili zamujeno. Če bi bila taka DS ustanovljena že pred tremi leti, ko se je pristopilo k izdelavi idejnega projekta, do takih začetniških in nestrokovnih zablod, s kakršnimi se srečujemo danes, ne bi prišlo.

Ko sem prvič sprožil vprašanje projekta kanalizacije v septembru 2003, sem dobil od župana in občinske uprave zagotovilo, da je bil izbor najbolj ugodne variante št. 5 izvršen na osnovi strokovne ocene in nato potrjen in sprejet na OS-u. Ta trditev se je vlekla do 5. izredne seje OS-a 12. 07. 2005. Tudi na 26. seji OS-a še ni bila preklicana. Na julijski seji je bilo na račun predlaganih sprememb projekta kanalizacije izrečenih precej kritičnih pripomb. Tudi na tematskem večeru 20.09. 2005 je bilo izrečeno precej kritike na račun projekta kanalizacije. Pričakovati je bilo, da bo pobuda za analizo projekta kanalizacije in predlog za nadaljnje ukrepanje prišel iz vrst tistih, ki so bili na julijski seji najbolj kritični. Ker se to ni zgodilo, je pobudo dal g. Dušan Konte in predlagal tudi drugim svetnikom, da se tej pobudi pridružijo brez političnega prepoznavanja in z edinim namenom, spraviti projekt kanalizacije v prave tirnice in smer. Pridružil se ji je samo svetnik g. Franc Legat. Ko se je snoval predlog za začasno ustavitev projekta kanalizacije in ustanovitev občasnega odbora za analizo projekta kanalizacije, sem se strinjal, da prevzamem vlogo OO oziroma DS. Odločitev ni bila lahka, ker sem se zavedal zahtevnosti in odgovornosti za rezultate, ki bi jih bilo treba predložiti OS-u. Sodeloval sem pri kreiranju programa dela, ki naj bi ga opravila DS. Naloge, pristojnosti in sestava delovne skupine so predstavljene v poglavju I tega prispevka. Župan je na seji izjavil, da so bile vse te naloge že izvršene in, da odbor ne bo prišel do boljših rešitev. Trdim, da je ta županova izjava izraz malomarnosti, strokovne nesposobnosti ali tistega kar Slovar slovenskega jezika imenuje zavestna, neresnična izjava z namenom zavajanja. Vsak sam naj presodi, v katero od treh kategorij spadajo pojasnila v nadaljevanju.

V naslednji priponki navajam nekaj ugotovitev glede problema zemljišča za čistilno napravo Breg:

Nekaj podrobnosti o najbolj problematični zadevi-zemljišču za čistilno napravo Breg

Analiza možnih omejitev lokacije kanalizacijskih vodov glede na teren in podzemski kataster bi preprečila marsikatero nevšečnost in stroške med samo gradnjo. Eden od značilnih takih primerov se je pokazal ob začetku gradnje v Doslovčah.

Vprašanje globine kanalizacijskih vodov je eno ključnih tako s finančnega kot strokovno-tehničnega vidika. Ali je sedaj sprejeta odločitev zares optimalna?

Meteorne vode in globina kanalizacijskih vodov

V zgoraj citiranem »mnenju župana« se vseskozi vleče rdeča nit, ki zasleduje cilj, kako preprečiti imenovanje DS. V nalogah DS prva točka predvideva pregled obstoječe tehnične in administrativno-upravne dokumentacije, s katero razpolaga občina. Z izvajanjem te naloge bi odbor moral pregledati vsa dogajanja, ki so se do sedaj izvajala na projektu. Ob tej priliki pa bi se utegnila odkriti tudi kakšna napaka, za katero pa je očitno bolje, da javnost zanjo ne izve.

Zakaj je bilo potrebno preprečiti imenovanje delovne skupine

Mnenja svetnikov o ustanovitvi DS so opisana zgoraj. Večina njih se v razpravi sklicuje na veljavne pravne akte, ki jih je sprejel OS. Te akte je prav gotovo treba spoštovati. Projekt kanalizacije se je znašel v izrednem stanju - v pat položaju. Vendar je bila večina svetnikov mnenja, da ni zadostnih razlogov za predlagane ukrepe, ki bi po našem mnenju omogočili hitrejši izhod iz tega stanja.

Kratka analiza pripomb svetnikov

Razprava o projektu KČN je pokazala tudi na to, da občina nima izdelanega podzemskega katastra in v zvezi s tem tudi energetskega koridorja ne. Neprecenljiva pomanjkljivost projekta KČN je prav gotovo ugotovitev, da ta projekt teče že tri leta, pa še vedno nimamo izdelane tehnične in ekonomske dokumentacije. Zaradi tega ne bomo mogli uveljavljati pridobivanja evropskih nepovratnih sredstev. O tem je slovensko javnost že nekajkrat opozoril predsednik vlade. Na veliki boben se obeša 17 milijonov SIT ali 1% pridobljenih sredstev iz tega naslova. Če pa bi imeli pripravljeno dokumentacijo, kar bi lahko imeli, pa bi lahko dobili bistveno več.

V razpravi je bilo zanimivo ugotoviti, kako nekateri svetniki kritično presojajo stanje projekta kanalizacije in se v marsičem strinjajo s programom predlagateljev začasne ustavitve projekta kanalizacije in imenovanje DS. Ko pa v glavah začnejo delovati politično strankarski interesi, je tehnično ekonomske logike konec. Takrat je važno samo to, koga se hoče politično diskvalificirati. Glasovanje o predlaganih dveh sklepih je to ugotovitev samo potrdilo.

Zanimiva je bila tudi aktivnost posameznih svetnikov na seji. Nekateri so zavestno dobronamerno razpravljali o problematiki projekta, drugi so se oglasili le toliko, da so opozorili na svojo prisotnost, tretjim se ni zdelo vredno odpreti usta, ker so se že doma odločili, kako bodo glasovali, naslednjemu pa se ni zdelo vredno da zgublja čas za že znane odločitve; pomembno je bilo, da je bil izglasovan gospodarski načrt za naslednje leto in s tem zagotovljeno zanesljivo plačano delo.

V predloga za začasno ustavitev projekta kanalizacije in imenovanje delovne skupine je bilo vloženega precej dobronamernega dela. Čeprav sta bila predloga odklonjena, sem globoko prepričan, da smo opravili dobro delo. Občinski upravi smo priskrbeli kar nekaj podatkov in idej, ki jih bodo lahko koristno uporabili pri reviziji projekta kanalizacije in pripravi pravilnih rešitev za naslednjo sejo OS v januarju 2006. Predvsem pa smo prebudili OS-nike, župana in občinsko upravo in jih opozorili, da je treba nekaj storiti. Če tega ne bi storili, bi projekt kanalizacije tekel v neznano naprej tako, kakor je OS sprejel na 5. izredni seji OS-a v juliju 2005. Ne morem pa mimo neizrečene ugotovitve, da občinska uprava, na čelu z županom, išče pot, po kateri bi naš predloženi program izničila in ga s časovno zakasnitvijo prikazala kot svojega. To pa so metode dela, ki so meni tuje.

Nekoč sem bil prisoten v skupini precej razgledanih ljudi, ki je razpravljala o odnosu posameznikov v delovni skupini do projekta, ki ga skupina obravnava. Tam je bilo rečeno, da v Ameriki, pa tudi drugih razvitih državah, vsi sodelujoči v predlogu posameznika iščejo predvsem dobre, pa tudi slabe strani s ciljem, doseči najboljšo rešitev. Pri nas, takrat še v Jugoslaviji, so sodelujoči po svojih izkušnjah vedeli povedati, pa iščemo, kako bi dober predlog raztrgali in onemogočili. Vsak naj sam oceni, kakšen odnos ima posameznik do projekta KČN. Mislim, da bi se morali vsi truditi in prizadevati za najboljšo rešitev. Kadar pa gre za tako pomemben projekt, kot je KČN, pa bi svetniki in vsi sodelujoči pri projektu, morali svoja strankarska prepričanja in obveznosti do izteka svojega mandata deponirati pri svojih strankah.

Med izvajanjem projekta kanalizacije se bo obračalo mnogo denarja. Mislim, da bi OS moral močno poostriti nadzor nad vsemi finančnimi transakcijami. Za vsako razpisano pogodbeno delo je treba pridobiti zakonsko predpisano število ponudb, župan ali OS pa bi moral imenovati komisijo 5 članov. O izboru najbolj ugodnega izvajalca mora komisija vedno napraviti zapisnik, iz katerega bo nedvoumno razvidna tehnična, ekonomska in časovna prednost izbranega ponudnika in podprta z referencami. Ob obilici drugih proračunskih porabnikov in postavk, ki jih mora nadzirati nadzorni odbor občine, je namreč težko pričakovati od tega odbora, da bi se uspel zares poglobljeno in permanentno ukvarjati s tem sicer največjim in večletnim investicijskim projektom. Ne dopustimo, da bi se ponovile napake, ki so bile storjene pri prodaji Planike!

Anton Koselj
Vrba


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.