Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 
Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev – eden čebelarski problem manj

Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. Z njenim pridelkom medom si je že v kameni dobi tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom svojega razvoja je človek spoznal še ostale številne koristnosti čebele; od njenih pridelkov pa do opraševanje sadnega drevja in kulturnih rastlin. Čebela in njeni proizvodi igrajo tako že tisočletja pomembno vlogo v prehrani, medicini, še posebno pa v ekologiji. Le vlogi čebele kot opraševalca, se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.

Večina kmetijsko pomembnih rastlin potrebuje  za opraševanje čebele. Te letajo s cveta na cvet in nabirajo nektar – sladkorno raztopno, ki jo potrebujejo za hrano. Na dlačicah svojega telesa prenašajo cvetni prah z ene na drugo rastlino. Če cvetni prah ne pride na pestiče, ne dozorijo ne semena ne sadeži. Sadjarski pridelek je še posebno odvisen od opraševanja čebel. Rastline oprašene z čebelami dajejo večji donos in boljšo kvaliteto plodov in semena. Čebele s svojim opraševanjem prispevajo tudi k ohranjevanju in izboljšanju lastnosti teh rastlinskih vrst

Kljub vsej svoji koristnosti pa je v današnjem času čebela zelo ogrožena. Vzrok za to je intenzivna kmetijska proizvodnja, v kateri se uporabljajo zaščitna sredstva – pesticidi. Ob tem izrazu večinoma najprej pomislimo na kmetijske pesticide, ki jih pri nas imenujemo fitofarmacevtska sredstva (v nadaljevanju FFS). Ta se v glavnem uporabljajo za povečanje kmetijske proizvodnje, ohranjanje nasadov in pridelovanje zdravih kmetijski pridelkov, ki ne vsebujejo glivic, bakterij in žuželk Zaradi nepravilne uporabe fitofarmacevtskih pripravkov za zatiranje škodljivcev in bolezni, lahko FFS in njihove razgradne produkte najdemo tudi v različnih živilih, vodi, in okolju. Tako so lahko FFS tudi določena potencialna nevarnost za človeka in ostala živa bitja, med katere sodi tudi čebela.

Področje uporabe in prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi je urejeno v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/2004 UPB1), ki poleg ostalega predpisuje njihovo pravilno rabo, ki ne ogroža zdravja ljudi in živali in ne vpliva negativno na okolje. Zakon ureja tudi obvezno dodatno usposabljanje vseh, ki prihajajo v stik s FFS v kmetijstvu. Podrobneje so pogoji in način usposabljanja navedeni v podzakonskem predpisu, tako, da so v Sloveniji v proces obveznega in permanentnega usposabljanja zajete vse ključne skupine ljudi, ki se ukvarjajo s prometom in uporabo sredstev za varstvo rastlin. Na teh tečajih se slušatelji seznanijo z vsemi pomembnimi področji zdravstvenega varstva rastlin in s tem tudi z varnim delom oziroma možnostmi zmanjševanja tveganj za zdravje ljudi in živali pri prometu in uporabi FFS.

Na žalost v ta sistem izobraževanja niso vključeni vrtičkarji, ki tako niso usposobljeni za pravilno in koristno uporabo FFS in tako predstavljajo največjo nevarnost za nepravilno uporabo teh nevarnih sredstev .

Nadzor nad izvajanjem Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo kmetijski in fitosanitarni inšpektor, ter inšpektor pristojen za kemikalije. Zakon natančno definira njihova pooblastila, kakor tudi kazenske določbe, ki jih izrečejo ob nepravilni uporabi FFS, oziroma ob neupoštevanju zakona.

Sprejet je tudi Pravilniku o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Ur. L. RS, št.62/2003) . Po pravilniku mora uporabnik FFS skrbeti da škropivo ne pride v neposreden stik z človekom, da ga ne zanaša v vodotoke, podtalnico, na sosednje gojene rastline, zemljišča in skladišča kmetijskih proizvodov , ter objekte za rejo in oskrbo živali.

V pravilniku je v 6. točki posebej definirano dodatno varstvo čebel, ki predpisuje:

1.Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele strupena pokošena, oziroma mora biti na drug način preprečeno da jo bo FFS doseglo.

2. Uporaba sistemičnih, čebelam strupenih FFS, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin

3.Uporaba kontaktnih, čebelam strupenih FFS je v času gojenih rastlin dovoljena največ dve uri po sončnem zahodu in v nočnem času največ dve uri pred sončnim vzhodom.

4. V času cvetenja gojenih rastlin mora uporabnik FFS mora vsaj 48 ur pred vsakim tretiranjem s kontaktnim FFS, ki je za čebele strupeno ali škodljivo, obvestiti čebelarje, ki imajo panje v oddaljenosti do 3 km od predvidenega mesta tretiranja. Obvestilo mora vsebovati datum, predvideno uro tretiranja , trgovsko ime FFS, njegovo nevarnost za čebele, ime in priimek izvajalca ukrepa ter podatke o mestu tretiranja. Če uporabniku čebelar ni znan, mora obvestiti imetnika parcele, kjer se čebelnjak nahaja ali najbližjo čebelarsko družino.

5.Obveščanje čebelarjev iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če FFS ni razvrščeno in označeno kot čebelam strupeno, oziroma pri opozorilih v navodilih za uporabo ni navedeno, da so čebelam kakorkoli škodljiva.

Čebelarji zato vse gojitelje rastlin in uporabnike FFS prosimo da:

  • škropijo v skladu s dobro kmetijsko prakso (fitofarmacevtski tečaj, testirana škropilnica, itd .)

  • pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi vsi insekticidi (FFS , ki zatirajo žuželke) in imajo to tudi napisano na etiketi.

  • priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih odmerkih,

  • uporabljajo za čebele manj nevarne pripravke,

  • škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju

  • se izogibajo prašiv in raje uporabijo pripravke oz. iz njih narejeno škropilno brozgo ali granulate.

  • pravočasno obvestijo čebelarja o nameravanem škropljenju s FFS strupenimi ali škodljivimi za čebele.

Vsakršno zniževanje številčnosti čebel, lahko povzroči v naravi ekološko in gospodarsko katastrofo še posebej v kmetijstvu. Zato slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da delamo z roko v roki, in tako ohranimo naravo.

Vlado Auguštin univ. dipl. ing.
Čebelarska svetovalna služba


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.