Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 

Rekviem za Vaški odbor Žirovnica v obdobju 2002-2006
Ivana H. Faletič

 

V torek, 16. januarja 2007, je župan g. Leopold Pogačar sklical zbor občanov vasi Žirovnica. Zbor je vodil žirovniški svetnik g. Anton Koselj.

Ker oba namreč dobro poznata problematiko dela vaških odborov, še posebej pa je bil g. Anton Koselj že pred dvema letoma zelo podrobno seznanjen s težavami Vaškega odbora Žirovnica, sem kot predsednica naivno pričakovala, da bova s članom VOŽ povabljena k besedi in ostale vaščane seznanila z delom vaškega odbora v preteklem obdobju. Pa ni bilo tako. Župan in predsedujoči sta namreč k besedi povabila ostale vaščane, ki so izpostavili natančno iste probleme, na katere smo na naših sejah vsa leta mandata brezuspešno uradno z dopisi in zapisniki sej opozarjali.

Zato je potrebno, da opišem delo našega odbora in seznanim sovaščane, kaj smo počeli v preteklem mandatu. Ko sem na omenjenem zboru poslušala župana in predsedujočega svetnika, sem ugotovila, da nihče od njiju ni mislil resno, ko sem na seji občinskega sveta malo pred koncem mandata (na mojo pobudo so svetniki sprejeli sklep, da vaški odbori enkrat letno poročajo o svojem delu) seznanila svetnike s položajem vaških odborov, z njihovimi težavami in nereševanjem problemov, ki jih nakazujejo. Zdelo se mi je namreč, da sta resnično zainteresirana, da pomagata že takrat, vendar se to ni zgodilo. Tokrat, ko je bila prava priložnost za to, pa zopet nisem imela možnosti, da vaščane seznanim z našim štiriletnim delovanjem. Članu in meni sta namreč vzela besedo (ne vem, na podlagi katerega dokumenta), ko sva hotela sovaščanom povedati, da to niso novi problemi, ampak stari že vsaj 4 leta in kaj smo storili v zvezi z njimi. Izzvenelo je tako, da so za župana in svetnika novi, čemur pa ni tako. S tem dejanjem so bila izničena vsa prizadevanja Vaškega odbora Žirovnica, ker je tudi zdajšnja občinska oblast dokazala, da vaške odbore podcenjuje in v našem primeru nisva s članom g. Julijanom Mallyem smela vaščanom vasi Žirovnica predstaviti našega dela in težav, ki smo jih kot vaški odbor imeli s takratno občinsko oblastjo. Zato bi sedanji župan Leopold Pogačar in svetnik Anton Koselj kot svetnika v prejšnjem mandatu morala poznati probleme vaških odborov.

Večkrat smo namreč že pred tem predlagali, da bi občinski svet vsaj enkrat letno na svojo sejo povabil tudi predsednike vaških odborov in se seznanil z njihovimi dejavnostmi na terenu ter seveda tudi s problemi, na katere pri svojem delovanju naletijo. Marsikaj bi tako lahko zelo hitro razrešili brez nepotrebne administracije in dolgotrajnega dopisovanja s posameznimi občinskimi organi.

Morda je to predlog za naslednji mandat, kajti dosedanjim članom se je pač iztekel, in bi bil za nove člane to dobra popotnica za njihovo delo.

O tem sem namreč tudi že pisala v Novicah leta 2005.

Na zboru občanov so bili torej izpostavljeni naslednji problemi:

Odvoz odpadkov v Rebru, ureditev ceste: na ta problem smo pisno opozorili občinsko upravo.
Odvoz smeti še ni rešen v zadovoljstvo prebivalcev, ureditev ceste oziroma pozidava opornega zidu bo realizirana spomladi; o tem nas je obvestil podžupan Izidor Jekovec.

Parkiranje pri Kašarju, celotna prometna ureditev: sredi mandata nas je takratni Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu zadolžil, da pripravimo seznam pomanjkljivosti, slabo vzdrževanih cest in manjkajočih prometnih znakov. Nalogo smo korektno opravili in že takrat opozorili, da je potrebna celostna študija o prometni ureditvi v občini Žirovnica.

Vaško korito: s predlogom našega predhodnika, da se ponovno usposobi vaško korito pri Čopovi hiši, smo se ukvarjali od vsega začetka našega mandata. Na eni od sej smo o tej pobudi seznanili tudi g. Izidorja Jekovca in ga prosili za nasvet in pomoč. Ko je zbral potrebne informacije, smo ugotovili, da to ni tako enostavno delo, kot smo si sprva predstavljali. Najprej bi bilo potrebno vodo speljati iz bližnjega studenca v korito in le-to tudi primerno obnoviti. Če pa bi hoteli, da bi bila voda pitna, bi morali naročiti sanitarne preiskave in tudi stalno kontrolirati, če niso v koritu škodljivi organizmi; v nasprotnem primeru bi morali postaviti napis, da voda ni pitna. Taki so namreč evropski standardi. Tako smo sprejeli odločitev, da se takega projekta trije ljudje sami pač ne moremo lotiti in se korito ne obnovi.

Fekalne odplake pod Kolmanovo hišo in ostalih sosednjih prebivalcev: tudi na to močvirje slabega vonja smo opozorili občinsko upravo; po razgovoru, ki ga je sklical tedanji župan, nam je poleg ostalih informacij obljubil, da bodo smrad skušali v najkrajšem možnem času odpraviti.

Pritisk vode v Rebru: že tedanji župan je povedal, da je problem povezan z ureditvijo vodovoda v občini.

Podhod, podvoz, stavba železniške postaje: v zadnjem letu našega mandata smo opozorili tudi na režim železniškega prometa in tudi, kakšni problemi se bodo pokazali, če bodo gradili še drugi tir, kar je zelo verjetno v razmeroma doglednem času. Obenem smo s prstom pokazali tudi na napol podrto stavbo bivše železniške postaje, pa tudi na zaprto (zaklenjeno) stranišče, kar pomeni, da si potniki »postrežejo« kar v okolici, kar tudi povzroča smrad, še zlasti poleti. Tako so nekateri prebivalci kar z dveh strani obkroženi z neznosnimi vonji.

Enosmerna cesta pri Partizanu: tudi na ta problem smo opozorili, ko smo pripravljali seznam glede prometne ureditve, pa seveda nismo dobili nobene povratne informacije.

Poleg naštetih problemov, ki so jih na zboru občanov izpostavili vaščani in smo jih mi že pred leti obravnavali in uradno posredovali na občinsko upravo, smo med drugimi pokazali na nekaj še hujših:

Slaba cesta mimo stavbe železniške postaje: Kar tri leta smo bili težek boj, da so bile končno ponovno nameščene cestne ovire, za katere se je izrekla velika večina prebivalcev (razen enega) na cesti za stavbo nekdanje železniške postaje; kot v posmeh mojim prizadevanjem pa je prav na tej cesti neznan motorist zbil 13-letno hčerko moje nečakinje, ko še ni bilo nazaj postavljenih ovir (september 2006) in odpeljal dalje. Za dokaz obstaja medicinska dokumentacija. Na zboru se je vaščanka pritožila nad slabo cesto in ji posredujem naslednje pojasnilo: za to cesto smo prebivalci ob njej sami morali poravnati stroške asfaltiranja, kar je bilo opravljeno v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja, nihče je pa ne vzdržuje kljub veliki obremenitvi zaradi traktorjev in živahnega hitrega prometa po njej; zaradi tega je prišlo do že prej omenjene nesreče.

Zaradi priprave dveh priključkov na plin je Jeko-In pripravil traso za cevi, tega pač še niso dokončali; če smo prebivalci strpni in uvidevni do sosedov, ki so ta dela naročili, ne vidim razloga, da ne bi bili tudi naključni sprehajalci.

Že v prvem letu našega mandata smo bili opozorjeni na socialni problem prav »za štreko« in ga posredovali na občinsko upravo; povratne informacije nismo dobili, posredno pa sem izvedela, da je skrb nad socialno ogroženim vaščanom prevzel Center za socialno delo Jesenice in tudi uredil vse formalnosti za dostojno življenje omenjenega vaščana.

Izpostavili smo tudi problem narkomanije, kajti že v letu 2004 in naslednje leto sem ponovno v neposredni bližini vasi Žirovnica na sprehodu naletela na uporabljene igle, ostanke zvitih cigaret in tablet. Na ta problem sem opozorila nekatere svetnike in druge pristojne na občinski upravi, pa še doslej ni bilo ničesar storjenega, niti kjerkoli objavljenega v opozorilo občanom. Menili smo, da je problem akuten in se ga bo treba resno lotiti. Zato tudi nismo organizirali nobene čistilne akcije, ker bi prav lahko še kdo naletel na uporabljeno iglo, posledice takih nehotenih vbodov so lahko grozljive.

Zaključek je enostaven: v arhivu občinske uprave bi bilo potrebno le najti vse zapise in dopise našega odbora, pa bi nekatere stvari lahko že razjasnili na samem zboru občanov, ne pa, da je bil dosedanji vaški odbor potisnjen vstran in mu ni bila dana niti možnost, da sam pojasni, kaj vse smo počeli v izteklem mandatu.

Pa srečno in od novega začetka naprej,

Ivana H. Faletič

 


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.