Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 

Slovenija doživela pesticidni udar
Vlado AUGUŠTIN - Čebelarska svetovalna služba
Noč Boštjan – Čebelarska zveza Slovenije

Matično delovno telo - Odbor državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji seji, dne 11.01.2006 obravnavalo in sprejelo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenje predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije. Na predlog Vlade Republike Slovenije, škodljiv za slovensko čebelarstvo, se je pravočasno odzvala Čebelarska zveza Slovenije, ki je vsem poslancem imenovanega odbora poslal stališče, da je sprejetje takšnih dopolnitev predstavlja veliko nevarnost za obstoj slovenskega čebelarstva, avtohtone kranjske čebele (Apis mellifera carnica) in ostalih naravnih danosti, na katere smo Slovenci tako ponosni.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju FFS) dopolnjuje postopek registracije s priznavanjem registracij iz drugih držav članic EU, z namenom širšega zagotavljanja izbire primernih fitofarmacevtskih sredstev na slovenskem trgu. Prav tako se dopolnjuje sistem prodaje FFS in izobraževanja uporabnikov ter natančneje določa pristojnosti Fitosanitarne uprave RS. Z odpravo izdaje posameznih upravnih aktov pri manjših spremembah, v zvezi z izdajo odločbe o registraciji FFS se odpravljajo administrativne ovire. S predlaganim zakonom se spreminjajo tudi kazenske določbe in sicer tako, da so usklajene z zakonom o prekrških in določajo globe v evrih.

Na veliko žalost vseh nas čebelarjev, nove predlagane rešitve omogočajo večjo dostopnost in izbiro FFS profesionalnim in neprofesionalnim uporabnikom. Možnost nakupa nevarnih FFS bodo tako imeli tudi posamezniki brez predhodno opravljenega izobraževanja o varni uporabi pesticidov. Čebelarji zato lahko utemeljeno pričakujemo povečano število pomorov čebele s FFS, kajti enostavnejše kupovanje in manj strokovna uporaba pesticidov bo nedvomno imela negativne posledice za čebelarstvo. Pri tem ne smemo pozabiti omeniti še ogrožanja zdravja ljudi in dodatno obremenitev okolja z FFS , ki je že sedaj ogromna.

Pri sprejemanju predloga zakona se je zopet več kot očitno pokazala dvojna morala naše države, ki se je z izjavo št. 42 v pristopni pogodbi k Evropski uniji zavezala, da namerava še naprej uporabljati vse ustrezne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev ohranitve avtohtone kranjske čebele (Apis mellifera carnica) na ozemlju Republike Slovenije. Kako bo sprejetje omenjenega zakon pripomoglo k ohranitvi naše avtohtone čebele presodite sami.

Predlog zakona bo šel po skrajšanem postopku v potrditev v Državni zbor Republike Slovenije. Čebelarska zveza in slovenski čebelarji zato apeliramo na vse poslance Državnega zbora naj glasujejo proti temu zakonu in tako glasujejo za ohranjanje avtohtone kranjske čebele (Apis mellifera carnica), naše okolice in narave, ter za našo bodočnost in bodočnost naših otrok .

 


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.