Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 

Anton Koselj
Vrba 25
4274 Žirovnica
tel. 04 5801218
GSM 041 687501
Vrba, 03. 07. 2008

 

REVITALIZACIJA HE MOSTE- ROŽIČEV TEAM JE PROTI EKOLOŠKO ČISTEMU OKOLJU

Sredi junija 2008 smo v sredstvih javnega obveščanja slišali in brali novico, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) prekinilo pogajanja s predstavniki Odbora za varstvo Save Dolinke, ki ga vodi gospod Janko Rožič o rekonstrukciji in doinstalaciji hidroelektrarne Moste (HEM). Ta novica je dala pobudo, da predstavim slovenski javnosti energetsko, ekološko, ekonomsko in politično škodo, škodo za razvoj blejskega in slovenskega turizma, kratenje ugleda Slovenije v očeh Evrope in svetovne javnosti ter nemoralne metode, ki jih Odbor za varstvo Save Dolinke (OVSD) na čelu z gospodom Jankom Rožičem (v nadaljevanju: Rožičev team) izvaja za dosego svojega cilja, to je, preprečiti rekonstrukcijo in doinstalacijo HEM. Pokazati hočem s številkami opremljenimi argumenti, kako nujno je treba ukrepati takoj in zagotoviti, da se z revitalizacijo HEM prične takoj.

Pridobivanje železa na Gorenjskem je staro že več kakor 2000 let. Z ustanovitvijo Kranjske industrijske družbe (KID) leta 1869 in požarom železarskih obratov v Pozabljenem, v Bohinju leta 1890, se je nadaljnje pridobivanje železa in razvoj železarstva preneslo na Jesenice.

Intenzivni razvoj železarstva na Jesenicah po drugi svetovni vojni je zahteval vedno več električne energije. Te pa iz javnega elektroenergetskega omrežja ni bilo možno dobiti. Zato so takratni gospodarstveniki in politiki odločili, da se zgradi HEM na reki Savi Dolinki (SD) v Mostah pri Žirovnici. Z izgradnjo HEM so se odplake, skupaj s strupenimi fenoli iz železarskih obratov in druge odplake od izvora SD v Ratečah navzdol začele ustavljati in nabirati za pregrado HEM. Pred izgradnjo HEM je vsa ta nesnaga potovala po SD navzdol v širni svet.

HE Moste je pričela obratovati leta 1952. To je edina akumulacijska elektrarna v Sloveniji in je namenjena proizvodnji električne energije z akumulacijskim bazenom, ki zadošča za tedensko izravnavo pretokov. Kako pomembna je akumulacijska elektrarna za elektroenergetski sistem s svojimi obratovalnimi karakteristikami, s katerimi omogoča prilagajanje proizvodnje električne energije vsakokratnim trenutnim potrebam porabnikov, je tako profesionalno strokovno vprašanje, da ga na tem mestu ni možno zadovoljivo pojasniti. Ker elektrarna kaže večje znake dotrajanosti jo je treba obnoviti in posodobiti. Strojnica elektrarne leži v drsečem terenu in bodo vsi posegi za njeno zavarovanje dragi in tudi ne trajni. Na osnovi strokovne študije je bil izoblikovan predlog obnove in doinstalacije, ki predvideva gradnjo nove HE Moste II in gradnjo kompenzacijskega bazena (KB) z elektrarno HE Moste III (HEM III). Prav nasprotovanje gradnji KB predstavlja vsebino škodljivega delovanja Rožičevega teama.

Kompenzacijski bazen predstavlja dodatno, novo zajetje na SD, katerega pregrada bo locirano cca 3 km nižje od obstoječe HEM. Pregrada bo stala pod golf igriščem, severozahodno od restavracije na Golfu. KB bo segal od nove pregrade za HEM III do iztoka HE Zasip, ki izkorišča vodo reke Radovne v Piškovci. Most v Piškovci preko Save ne bo zaradi KB nič prizadet. Področje, ki ga bo novi jez HEM III poplavilo je na obeh straneh SD poraščeno pretežno z borovim in smrekovim gozdom in različnim grmovjem. Na brežinah SD živijo razne močvirske, rastlinske in živalske vrste. Vodna zajetja in voda na sploh poživljajo okolico in predstavljajo vir življenja. V tem okolju pa bo KB še posebno prišel do izraza kot poživitev turistične ponudbe.

HEM ima sedaj instalirano moč 16,5 MW z letno proizvodnjo 59 GWh ( 1 GWh = 1000 000 kWh). Po obnovi bo HEM II imela instalirano moč 42 MW z letno proizvodnjo 69,2 GWh, HE Moste III pa instalirano moč 4,8 MW z letno proizvodnjo 28,9 GWh. Skupna moč se bo po obnovi tako povečala od 16,5 MW na 46,8 MW, proizvodnja pa od 59 GWh na 98,1 GWh.

HEM je od svojega začetka obratovanja leta 1952 do danes proizvedla 3 053 GWh električne energije. Če bi namesto nje proizvedli električno energijo v termoelektrarnah na premog, bi za to porabili 3 422 413 ton premoga in pri tem proizvedli še 3 490 861 ton CO2, 157 431 ton SO2 in 8 556 ton NOx.

Z rekonstrukcijo se bo letna proizvodnja v HEM povečala za 39,1 GWh. To pa je toliko, kolikor je letna poraba občine Bled. Nadomestna proizvodnja električne energije v termoelektrarnah bi za to energijo letno zahtevala porabo 43 831 ton premoga, ki bi kot produkt izgorevanja spustila v zrak še 44 708 ton CO2, 2 016 ton SO2 in 110 ton NOx. Kako bi Blejci reagirali, če bi jim namesto revitalizacije HEM postavili sredi Bleda tako termoelektrarno na premog, ki bi pokrivala njihove elektroenergetske potrebe? V to vprašanje bi se moral temeljito poglobiti Rožičev team in o rezultatih razmišljanja obvestiti tisto blejsko javnost, ki je na referendumu slepo glasovala proti gradnji KB.

Če ne bi bilo oviranja Rožičevega teama bi bila rekonstrukcija HEM zaključena že pred 10. leti. Ker se to ni zgodilo, smo morali v termoelektrarnah na drugih slovenskih lokacijah proizvesti to nadomestno energijo v višini 391 GWh in pri tem spustiti v zrak 447 080 ton CO2, 20160 ton SO2, in 1100 ton NOx. Poleg tega smo izgubili dobrih 30 milijonov € prihodka. Zaradi Rožičevega teama nam je v zadnjih 10. letih stekel ta denar po Savi navzdol in ob tem povzročal še ogromno ekološko škodo. To onesnaževanje in ekološka škoda se po zaslugi Rožičevega team še vedno nadaljuje. S tem denarjem bi lahko v veliki meri izvedli odstranitev strupenih usedlin za pregrado HEM, rekonstrukcijo HEM in ustrezno uredili okolico tako, da bi bila turistično zanimiva.

Dokler ni v javnost prišla novica, da se bo vršila obnova HEM in gradil izravnalni bazen v Brejah (levi breg SD se na tem področju imenuje Breje, desnega pa Blejci imenujejo Berje), v sklopu rekonstrukcije HEM, je bil to za prebivalstvo Bleda in okolice mrtev, popolnoma nezanimiv prostor. Prostor na katerem se bo gradil KB je zanimiv samo za lastnike gozdnih parcel. Nedvoumno je dejstvo, da za področje Brej, kjer se bo gradil izravnalni bazen,večina ljudi, ki živi v njegovi bližini, ni vedela kje ta kraj leži, da je manj kot 2% kdaj vstopilo v ta prostor in, da nihče od turistov, ki so prišli na Bled ali njegovo okolico, ni vstopil v ta prostor. To pa zato, ker je tako odročen, in tak kot je, za turizem ni zanimiv. V sklopu rekonstrukcije HEM pa se ta prostor lahko uredi tako, da bo tudi turistično zelo zanimiv.

Nasprotnike obnove HEM zelo skrbi, kako bo kompenzacijski bazen škodljivo vplival na izgled okolice in oviral razvoj turizma. Izredno poudarjajo kako bodo prizadete nekatere rastlinske in živalske vrste, ki živijo ob SD. Niti ena od njih ni endemična rastlina ali žival, da bi jih bilo potrebno posebno zaščititi. V neposredni bližini ob SD in Savi Bohinjki raste in živi mnogo enakih rastlinskih in živalskih vrst. Izgled okolice pa se bo prav gotovo spremenil tako, da bo za turiste postal zanimiv, kar sedaj ni. Nihanje nivoja bazena prav gotovo ne bo imelo negativnega vpliva na turistično zanimivost tega okolja. Nasprotno, to okolje bo postalo turistično zanimivo. Naj ob tem spomnim na primer HE Golica na reki Bistrica v Avstriji, v kateri pripada Sloveniji 20% delež izkoriščanja vodnega potenciala. Nivo bazena te elektrarne niha od enega do 22 m. Ob tej reki pred izgradnjo bazena skoraj ni bilo turistične aktivnosti, danes pa so ob bazenu razvite intenzivne turistične aktivnosti.

Iz sredstev javnega obveščanja smo lahko zvedeli, da se turisti na Bledu zadržujejo povprečno 3 dni. Rožičev team bi lahko mnogo prispeval k dvigu tega povprečja in zboljšanju ekologije, če bi imel le malo volje, da se aktivno usmeri v to dejavnost. Obisk Grada, sprehod okrog jezera, obisk Otoka in še nekaj manj pomembnih objektov in prireditev je premajhna turistična ponudba za daljše bivanje na Bledu. Rožičev team ne naredi nič, da bi izboljšali turistično ponudbo Bleda. Lahko pa bi naredil mnogo. Naj navedem samo nekaj možnih primerov: Pot okrog jezera je od Zake proti Mlinem zanemarjena in odsekoma za pešce celo nevarna. V slabem vremenu skoraj ni prehodna. Sklenjen živi krog okrog jezera 30. 12. je bil zelo dobro zamišljen in prvič tudi zelo dobro obiskan. Zdaj pa je vsako leto slabše. Promet skozi Bled po Ljubljanski cesti postaja norišnica. Projekt obvoznice miruje in nič ne kaže, da se bo kaj premaknilo. Turistom se nudi slabe možnosti, da bi spoznali tudi bližnjo in daljno okolico. Dostop do sv. Katarine je s strani Frtune slabo oziroma sploh ni označen. Enako velja za dostop iz strani Vintgarja-slapa Šum. Zelo zanimiva za turiste bi bila pohodna pot od slapa Šum do SD, od tam pa proti Piškovci in naprej preko pregrade HEM III na Bled, ali pa preko pregrade HEM na Pot kulturne dediščine v Žirovnici. Od tu se ponuja več možnosti za povratek na Bled. Eden od njih bo prav gotovo iz Vrbe preko golf igrišča ali Žirovnice preko Brega in dalje preko pregrade nove HEM III na Bled. Znotraj teh poti pa obstoja še mnogo drugih, ki bi jih bilo treba urediti. Vzoren primer, kako bi Bled moral biti urejen, je okolica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Le malo je takih oaz na Bledu, kar pomeni, da je za Rožičev team za ekološko in turistično urejenost Bleda še mnogo dela.

Mnogo od idej, za povečano turistično ponudbo Bleda, pa tudi Žirovnice, bi bilo možno realizirati prav v sklopu projekta gradnje HE Moste III tako, kakor se to izvaja pri gradnji hidroelektrarn na Spodnji Savi od Vrhovega do Mokric. In tako je tudi prav. Opomniti je treba tudi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (MGD) in Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), da posvetita in podpreta energetske in turistične aktivnosti tudi na Zgornji in ne samo na Spodnji Savi.

Rožičev team v javnosti prikazuje lepote vse okolice Savske doline in prepričuje ljudi, da bodo z gradnjo HEM III vse te lepote uničene in napravljena bo ogromna ekološka škoda. Vse to je izmišljena laž in spretno zavajanje javnosti. Strokovne službe Hidrometeorološkega zavoda Slovenije so že zdavnaj povedale, da zaradi nastanka novega 38 ha velikega dodatnega jezera (površina blejskega jezera meri 144 ha) ne bo nobenih dodatnih klimatskih sprememb. Kdor le malo opazuje vremenske spremembe na področju Bleda in SD, lahko ugotovi, ob kakšnih vremenski pogojih se na Bledu in SD pojavlja megla sedaj, ko dodatnega jeza ni. Ne obstoja najmanjša možnost, da bi se zaradi novega, malega bazena nastajanje megle spremenilo. Pri svojih propagandnih akcijah izredno poudarjajo nevarnost zbranih fenolnih usedlin za pregrado HEM, čeprav te usedline nimajo popolnoma nobene zveze z novo HEM III. O tem, da je v sklopu projekta predvidena tudi sanacija usedlin za pregrado HEM nočejo niti slišati. Ni pa jim do širše ekološke akcije, da bi preprečili onesnaževanje struge SD. Njena obrežja ob sušnih obdobjih od vsemogočih odpadkov cvetijo kot okrašeno novoletno drevo. Za tako akcijo pa je potrebno mnogo več napora ter fizičnega in duhovnega angažiranja. To pa jim ne diši, kajti take akcije zagotavljajo premalo družbene popularnosti.

Rožičev team pa se zaveda, da nas bo ekologija prisilila, da bomo HEM III v bližnji bodočnosti morali zgraditi. Kljub temu pa poskuša napraviti vse, da se to ne bi zgodilo. V to svrho je pričel zbirati denar za odkup parcel na področju, kjer je predvidena lokacija HEM III. S tem računajo, da bodo, kot lastniki in posestniki parcel, lahko preprečili izdajo gradbenega dovoljenja in seveda s tem same gradnje. Analogija z odkupom zemljišč za avtocesto ni izključena. Kar nekaj let ni bilo možno določiti trase mimo Radovljice. Po tem, ko so posamezniki pokupili zemljo na eni od tras, je bila možna trasa samo po teh zemljiščih, čeprav je javnost tej trasi nasprotovala. Odkupljenih in dobro plačanih zemljišč je bilo skoraj trikrat toliko, kolikor jih zahteva avtocesta.

Na Bled se je priselilo kar nekaj ljudi, ki imajo tako moč, da lahko krojijo usodo Bleda. Obstoja možnost, da za odkupovanjem zemljišč in oviranjem gradnje HEM III stoji ista garnitura, kakor pri avtocesti in čaka, da bo zemljišče po nizkih cenah odkupljeno. Ko bo zemljišče v njihovih rokah, ga bodo Savske elektrarne lahko odkupile po visoki ceni in za gradnjo HEM III ne bo več ovir in zadržkov. Obstoja pa tudi druga možna in verjetna špekulacija, da vplivni novi prišleki na Bled ne želijo nobenih sprememb, ki bi motile njihovo udobje, pa čeprav to pomeni oviranje razvoja turizma na Bledu.

Nerazumljivo je, kako so Blejci lahko legalizirali veljavnost refernduma leta 2004, na katerem so Blejci glasovali o gradnji ali ne gradnji KB. Na njem so glasovali samo ljudje iz desnega brega SD, iz levega brega, ki spada pod občino Žirovnica, pa niso glasovali, ker nanj niso bili povabljeni. Če bi glasovala tudi občina Žirovnica, bi rezultat referenduma dobil nasproten predznak tistemu, ki ga je dobil.

Nerazumljivo je, zakaj ob tako pomembnem projektu za elektroenergetski sistem molči MGD, zlasti še, ko vemo, da je minister človek od stroke. Je preveč zaseden?, ima slabe svetovalce?, ali pa je prevelik lokal patriot in je angažiran samo s Spodnjo Savo in za Zgornjo Savo ne želi slišati? Minister bi moral vedeti, da je žlahtnost električne energije iz HEM, zaradi njene možnosti shranjevanja električne energije v akumulacijskem bazenu, mnogo večja od vseh drugih hidroelektrarn. Zato bi resnično moral tej elektrarni posvetiti večjo pozornost in jo v njenih razvojnih prizadevanjih bolj podpreti.

Svetovni znanstveniki (James E. Hansen) opozarjajo na nevarnost globalnega segrevanja ozračja, da je stanje zdaj tako kritično, da je edino upanje za svet drastičen poseg. Zaradi podnebnih sprememb, ki jih človek povzroča z ne nadziranimi izpusti toplo grednih plinov, nas čakajo večja suša in več gozdnih požarov ter močnejši orkani in hude poplave. Nekaj tega smo pred kratkim že občutili tudi v Sloveniji.

Slovenija je v programu vodenja Evropske Unije za eno od glavnih točk programa imela zmanjšanje toplo grednih plinov in to nalogo uspešno opravila in zanjo dobila lepo priznanje.

Rožičev team s svojimi akcijami proti gradnji HEM III nedvoumno dokazuje, da očitno ni pripravljen sodelovati v akcijah za zmanjšanje toplo grednih plinov in se posmehuje celemu svetu, ki se prizadeva stanje izboljšati.

Iz zgoraj povedanega je možno napraviti nekaj zaključkov:

  • Rožičev team nima nobenega realnega argumenta s katerim bi lahko opravičeval nasprotovanje gradnji KB in HEM III. Iz načina podajanja utemeljitev proti gradnji KB in HEM III, dobi normalen opazovalec vtis, da se gre Rožičev team navadno pobalinsko nagajanje, ki ga normalnemu, resnemu opazovalcu ni možno razumeti.

  • Po končani gradnji bo okolica HEM III urejena in turistično zanimiva, kar sedaj ni.

  • Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno kako in koliko bo doinstalacija prispevala k energetskim, ekološkim in ekonomskim učinkom in koliko škode je bilo že storjeno.

  • Rožičev team dela Sloveniji sramoto in politično škodo s tem, ko nasprotuje gradnji HEM III, ki je za proizvodnjo električne energije ekološko najbolj neoporečna in bo s svojo proizvodnjo prispevala k zmanjšanju toplo grednih plinov v premogovnih termoelektrarnah.

  • Po končani gradnji in ureditvijo okolice bo zaledje Bleda postalo dodatna turistična ponudba Bleda. Z dodatno ponudbo pa bodo gostom dane večje možnosti za daljše bivanje na Bledu.

  • Če bi bila predlagana rekonstrukcija izvršena pred 10 leti, pa zaradi nasprotovanj ni mogla biti, bi bila sanacija usedlin za pregrado HEM že izvršena, s prihodki od dodatne proizvodnje pa pokrit velik del stroškov sanacije.

  • Ker se predstavniki Rožičevega teama pod nobenim pogojem ne strinjajo z gradnjo KB, se lahko predpostavlja, da v ozadju stojijo skrite in nepredvidene finančne špekulacije z zemljišči ali kakšne druge grdobije.

Projekt rekonstrukcije in doinstalacija HEM je iz energetskega, ekološkega, obratovalnega in gospodarskega vidika za Slovenijo takega pomena, da bi MOP in MGD morala predlagati, parlament pa sprejeti, zakon, s katerim se referendum na Bledu leta 2004 razveljavi, Savskim elektrarnam Ljubljana pa izda soglasje za začetek gradnje v skladu z veljavno zakonodajo o graditvi investicijskih objektov. K izdelavi investicijskega programa naj investitor povabi tudi občino Bled in mejni občini Žirovnica in Jesenice, ki bodo povedale kaj naj se pri gradnji upošteva in kako naj bo po končani gradnji okolica urejena. Rožičev team je povzročil toliko škode in izrazil toliko nepripravljenosti za strokovno sodelovanje, da bi bil pri izdelovanju tega programa moteči člen in zato pri tem programu ne bi smel nič več sodelovati. Tu ne gre za omejevanje demokratičnih pravic, ampak za zagotavljanje normalnih pogojev opravljanja družbeno koristnega dela.

Bled je lep. Bled je naša skupna slovenska last. Blejci uživajo privilegij, da lahko stalno in v miru živijo na Bledu. Njihova dolžnost pa je, da odgovorno in skrbno skrbijo za Bled in njegovo okolico tako, da bomo vsi Slovenci lahko vedno s ponosom in patosom govorili sebi in tujcem: Dežela kranjska nima lepš?ga kraja kot je z okol?šč?no ta podoba raja.

Anton Koselj
Vrba

 


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.