Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48 / 18. 6. 1999.

 

Na podlagi drugega odstavka 105. člena in prvega odstavka 32. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je Občinska volilna komisija občine Žirovnica na 6. seji dne 8. 6. 1999 sprejela

S K L E P

o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Žirovnica

1

Nadomestne volitve za župana Občine Žirovnica bodo v nedeljo, dne 29. avgusta 1999.

2

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 30. junij 1999.

Št. 006-03/1-99

Žirovnica, dne 9. junija 1999.

Predsednik

OVK občine Žirovnica

Dušan Rajgelj, dipl. jur. l. r.