Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 58 / 20. 7. 1999.

 

Na podlagi 7. člena in v skladu z 19. členom statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) ter 13. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 7. seji dne 26. maja 1999 sprejel

O D L O K

o občinskem prazniku in spominskem dnevu

1. člen

Občina Žirovnica ima svoj občinski praznik.

Občina Žirovnica ima svoj spominski dan.

2. člen

Praznik Občine Žirovnica je 3. december, v spomin na rojstvo našega največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna.

Spominski dan Občine Žirovnica je 29. junij, v spomin požiga mostu in ustreljenih talcev v Mostah.

3. člen

Občina Žirovnica obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo, na kateri podeljuje občinska priznanja Občine Žirovnica.

Spominski dan se obeležuje s slavnostno komemoracijo pri spomeniku talcev v Mostah.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-07/3-99

Žirovnica, dne 27. maja 1999.

Podžupan

Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. l. r.