Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 65 / 12. 8. 1999.

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, 45/94- odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US RS, 63/95 - odločba US RS, 9/96 - odločba US RS, 39/96 - odločba US RS, 44/96 - odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98), 48. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 8. seji dne 30. 6. 1999 sprejel

S K L E P

o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini družbene lastnine - Gasilski dom Zabreznica

1. člen

Prostovoljnemu Gasilskemu društvu Zabreznica se brezplačno prenese lastninska pravica na zemljišču:

- parc. št. 164/2, gasilski dom, lopa, dvorišče, 113 m 2 , 24 m 2 , 161 m 2 , ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 169 k.o. Zabreznica, ki je splošno ljudsko premoženje z organom

upravljanja Občinski ljudski odbor Jesenice.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču na Jesenicah.

Št. 305-1/99

Žirovnica, dne 30. junija 1999.

Podžupan

Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.