Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 69 / 26. 8. 1999.

 

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,

10/98, 74/98), 60. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Žirovnica na 9. redni seji dne 3. 8. 1999 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žirovnica

1. člen

Dopolni se 15. člen tako, da se doda šesta alinea, ki glasi:

- opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva nad občinskimi cestami.

2. člen

Doda se nov, 18.a člen, ki glasi:

V občinski upravi se opravljajo dela in naloge GEOinformacijskega centra - GIC.

Naloge GIC so:

- uvaja, razvija in vzdržuje informacijski sistem,

- za uporabnike in vzdrževalce podatkov na občinski upravi pridobiva in zagotavlja informacijsko infrastrukturo iz državnih baz podatkov v digitalni obliki,

- evidentira in dokumentira prostorske podatke na lokalni ravni za bazo CEPP (Centralna Evidenca Prostorskih Podatkov), skrbi za povezave in pretok informacij ter zaščito podatkov,

- pripravlja tehnični del gradiv za opravila in naloge notranjih organizacijskih nalog obline, ki se povezujejo z geoinformatiko,

- skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje sistemov geoinformacijskega centra Občine Žirovnica,

- opravlja druge naloge s področja geoinformatike.

3. člen

19. člen se spremeni tako, da glasi:

Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva ter cestne inšpekcije, se določijo s posebnim odlokom.

4. člen

Doda se nov, 19.a člen, ki glasi:

Za opravljanje skupno dogovorjenih nalog z drugimi občinami, se lahko ustanovijo organi skupne občinske uprave.

Njihova organizacija, pristojnosti ter naloge se določijo s posebnim odlokom.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-01/5-99

Podžupan

Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.