Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 1/ 2.

Popravek

V sklepu o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93-3975/00 z dne 12. 10. 2000, se 1. člen pravilno glasi:

“1. člen

V sklepu o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 111/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanje in pomoči v občini se organizirajo naslednje enote in službe Civilne zaščite (v nadaljevanju: CZ):

– enota za prvo pomoč 1 ekipa
– tehnične reševalne enote 1 ekipa za izvidovanje
1 oddelek za reševanje
– enote za RKB zaščito 1 oddelek za dekontaminacijo
– službe za podporo 1 kurirska ekipa
1 ekipa za zveze in informacijsko podporo
– poverjeniki za CZ
in njihovi namestniki
2 poverjenika
2 namestnika poverjenika
– občinski štab za CZ 1 štab CZ”.

 

Uredništvo