Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 22/02.

Na podlagi 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS št. 25/83, 36/83 pop., 42/85, 2/86 pop., 47/87, 5/90 in Uradni list RS št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS št. 17/00, 11/01 in UVG, št.13/02) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS št. 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet občine Žirovnica na svoji 34. redni seji dne 20.06.2002 sprejel

O D L O K
o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju Občine Žirovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Odlok določa pogoje in način odvajanja odpadne in padavinske vode ter praznjenja greznic, gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode, ki nastaja v gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih ter odvajanju padavinske vode iz naselij, ki so priključena na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju javna kanalizacija), s katerim upravlja in gospodari upravljavec, ter obveznosti in pravice upravljavca in uporabnikov teh objektov in naprav.

2.člen

Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnica objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna ali padavinska odpadna voda, ki odteka v javno kanalizacijo ali individualno greznico.

3.člen

Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode in je v upravljanju upravljavca javne kanalizacije.
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice, čistilne naprave).

4.člen

Javna kanalizacija mora biti vodotesna. V javno kanalizacijo in lastne objekte za čiščenje odpadnih vod ni dovoljeno odvajanje drenažnih voda, podtalnice, vodotokov ter meteornih voda, ki jih je obvezno speljati v ponikovalnico ali vodotok.
Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje neposredno v površinske vode ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo.
Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko onesnažena meteorna voda, da se po veljavnih predpisih ne sme spuščati neposredno v površinske vode, mora na območjih, kjer ni kanalizacije, to meteorno vodo zajeti in očistiti.

 

II.OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCEV

5.člen

Objekti in naprave uporabnika so:
· kanalizacijski priključek,
· interna kanalizacija.

Kanalizacijski priključek je cev, ki povezuje interno kanalizacijo z javno. Uporabnik mora omogočiti upravljavcu kontrolo izvedbe priključka.
Interna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje uporabnika, ki služi za odvod odpadnih voda iz objekta in zemljišča in se s kanalizacijskim priključkom povezuje na javno kanalizacijo, ali se zaključuje z greznico oz. drugo čistilno napravo na območjih, kjer javna kanalizacija ne poteka.

Objekte in naprave iz tega člena financira in vzdržuje uporabnik sam in so njegova last.

Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti upravljati tako, da je omogočeno redno odvajanje odpadnih in padavinskih voda v predpisani kvaliteti.

6.člen

Objekti in naprave upravljavca so:

1. sekundarno kanalizacijsko omrežje in naprave:
· kanalizacija mešanega ali ločenega sistema za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem območju (stanovanjskem, obrtnem, industrijskem, turističnem)
· črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode na sekundarnem omrežju in ostali pripadajoči objekti in naprave (razbremenilniki, jaški, ipd.),
· čistilne naprave za odpadne vode v posameznem območju (stanovanjskem, obrtnem, industrijskem, turističnem);

2. primarno kanalizacijsko omrežje in naprave
· kanalizacijski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode iz dveh ali več stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem območju naselja (stanovanjskem, obrtnem, industrijskem, turističnem),
· črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode iz več stanovanjskih ali drugih območij (stanovanjskem, obrtnem, industrijskem, turističnem),
· čistilne naprave za odpadne vode za več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (stanovanjskem, obrtnem, industrijskem, turističnem),

3. magistralno omrežje in naprave zajema omrežje in naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena in sicer:
· kanalizacijski kolektorji za odvajanje odpadne in padavinske vode,
· črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode na magistralnem omrežju,
· centralna čistilna naprava.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

7.člen

Kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je obvezna sočasna priključitev in uporaba javne kanalizacije za vse uporabnike, ki od primarnega voda niso oddaljeni več kot 200 m, če je priključitev tehnično izvedljiva.
Za uporabnike, ki so oddaljeni več kot 200 m od sekundarnega voda in je priključitev tehnično izvedljiva, investitor in upravljavec skupaj ugotovita primernost obvezne priključitve z ekonomskega in okoljevarstvenega vidika ter odločita o načinu odvajanja odpadne in padavinske vode ter eventuelnem sofinanciranju take priključitve s strani občine.
Uporabniki, ki niso priključeni na že zgrajeno javno kanalizacijo, pa so za to dani vsi pogoji, so se dolžni priključiti na javno kanalizacijo v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka, po pogojih in načinu iz prvega odstavka tega člena.
Gnojničnih jam se ne sme priključevati na javno kanalizacijo, praznjenje le-teh pa poteka na podlagi določb Uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

8.člen

Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznico, jo izprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti, upravljavcu pa omogočiti nadzor nad temi deli.

9.člen

Upravljavec je dolžan izdati soglasje za priključitev, če uporabnik vloži zahtevo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, katerega zmogljivost in tehnična izvedba to dopuščata.

Kadar priključitev ni možna, mora upravljavec o tem obvestiti uporabnika in navesti vzroke.

10.člen

Upravljavec izdaja soglasja k:
- prostorskim izvedbenim aktom ( npr. zazidalni načrti, lokacijski načrti, ipd.)
- lokacijski dokumentaciji,
- projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- vlogi za uporabno dovoljenje,
- vlogi za začasno priključitev,
- vlogi za priključitev novih in obstoječih objektov.

11.člen

Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz 10. člena tega odloka ali pred priključitvijo objekta, dokumentacijo, ki jo od njega zahteva upravljavec.

12.člen

Priključitev se izvede praviloma za vsak objekt posebej. Objekt ima izjemoma lahko tudi več priključkov.

13.člen

Pred izdajo soglasja h gradnji oziroma soglasja za priključitev objekta, uporabnik poravna upravljavcu stroške soglasja za priključitev, po izvedbi priključitve pa še dejanske stroške izvedbenih del. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekt pa mora uporabnik poravnati Občini Žirovnica, kot lastnici komualnih objektov in naprav, v skladu z Odlokom o stavbnih zemljiščih (UL RS, št.88/01) tudi komunalni prispevek.

Uporabnik javne kanalizacije s plačilom komunalnega prispevka ne pridobi razpolagalne pravice na javni kanalizaciji.

14.člen

Upravljavec je dolžan dovoliti priključitev, ko uporabnik izpolni vse pogoje iz soglasij in ko je poravnal vse druge obveznosti do lastnika in upravljavca.

15.člen

Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih nadzira upravljavec.
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede upravljavec ali za to usposobljen izvajalec pod nadzorom in po pooblastilu upravljavca.
Izvajalec je dolžan vsa dela na javni kanalizaciji in izvedbi priključkov priglasiti upravljavcu 7 dni pred pričetkom del.
Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.

16. člen

Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v primeru porušitve oz. odstranitve priključenega objekta. Priključek objekta odjavi uporabnik objekta najkasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po odjavi zbriše uporabnika iz evidence uporabnikov

 

IV. ODVAJANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI JAVNE KANALIZACIJE

17.člen

Na območjih, kjer javna kanalizacija ne poteka, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice, čistilne naprave). Lastni objekti za čiščenje odpadnih vod, ki morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi, imajo na območjih, kjer je po občinskih planih predvidena gradnja kanalizacije, lahko samo začasen značaj.

18.člen

Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, mora greznice prazniti upravljavec javne kanalizacije s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvažati na centralno čistilno napravo.
Praznjenje individualnih greznic se izvaja po planu enkrat letno, na podlagi naročila uporabnikov pa tudi večkrat. Uporabniki morajo v ta namen omogočiti dostop do greznic s specialnimi vozili.
Upravljavec je dolžan voditi evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami, na podlagi katere se pripravlja vsakoletni terminski plan praznjenja.

19.člen

Upravljavec javne kanalizacije lahko odda praznjenje greznic po pogodbi tudi drugim podizvajalcem, vendar pod enakimi pogoji za uporabnika.
Naročila za praznjenje greznic se zbirajo izključno pri upravljavcu javne kanalizacije. Podizvajalci iz prvega odstavka tega člena sprejemajo naročila samo od upravljavca javne kanalizacije in so mu dolžni redno posredovati podatke o izvedenem delu.

 

V. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

20.člen

Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljavcu. Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kanalizacijska mreža in naprave, ki so predmet predaje, morajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, projektno dokumentacijo, kataster, evidenco priključkov, evidenca osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja, itd.);
2. vsi merilci za merjenje pretoka odpadne vode morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo in meroslovje;
3. predane morajo biti izjave izvajalcev glede kvalitete izvedenih del, garancijski listi, navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenih naprav;
4. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji: dokumentacije, evidence, knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu, podatki o eventuelnih terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadevah;
5. prevzem mora potrditi pooblaščeni predstavnik upravljavca - prevzemnika.

 

VI. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

21.člen

Odpadna voda se meri in obračunava v kubičnih metrih porabljene vode.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odpadno vodo (v nadaljevanju kanalščina) v kubičnih metrih ter za enako količino in stopnjo onesnaženja in v enakih razdobjih kot za porabljeno vodo, skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica( UL RS, št.58/99).
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, pa nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo vgraditi v roku enega leta od uveljavitve tega odloka, skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, ki se meri z internim vodomerom. Uporabnikom, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, se kanalščina obračunava po povprečnini, ki znaša 5,5 m3 odpadne vode na osebo na mesec.

22.člen

Če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju.
Če še ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, se uporabnikom kanalščina zaračuna po povprečnini iz prejšnjega člena.

23.člen

Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja vodomerov za ugotavljanje količine porabljene vode, veljajo določbe Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica.

24.člen

V primerih, ko se količine odpadnih vod spremljajo z merilcem pretoka, se plačujejo stroški za količine, ugotovljene z odčitkom merilca pretoka pred priključkom na javno kanalizacijo.

25.člen

Za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo oz. se njegove greznične gošče vozijo na čistilno napravo, se plačujejo stroški čiščenja odpadnih vod po osnovah, ki so določene za plačilo stroškov odvajanja odpadne vode.

26.člen

Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in imajo za zbiranje odpadnih vod urejene individualne greznice, dostopne s specialnimi vozili za praznjenje, se plačujejo stroški odvajanja in čiščenja odpadne vode na enak način, kot uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo, zato pa so upravičeni do praznjenja greznice enkrat letno.

Plačila kanalščine in čiščenja odplak so oproščeni v primeru, da greznica ni dostopna z vozilom za praznjenje oz. da je objekt od čistilne naprave tako oddaljen, da letni znesek cene kanalščine in čiščenja odplak, ne bi pokril stroškov enkratnega praznjenja, odvoza in čiščenja grezničnih gošč.

Vsako praznjenje ponikovalnice, lovilca maščob ali dodatno praznjenje greznice se zaračuna po dejanskih stroških.

27.člen

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega ali lastnega vodovoda za napajanje živine, ne plačajo stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode porabljene v ta namen.

28.člen

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o vseh znanih spremembah kvalitete in količine odpadne vode, ki so trajnejšega značaja.

29.člen

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare, tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile, odtekle v javno kanalizacijo.

 

VII. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA

30.člen

V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode, ki so dopuščene v soglasju za kanalizacijski priključek.
Količina in lastnost tehnološke vode mora biti v skladu z določili veljavnih predpisov, ki urejajo to področje. Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred priključkom na javno kanalizacijo to vodo očistiti.

31.člen

Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi zaradi zmanjšanja porabe vode poveča nad dovoljeno vrednost, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali se zmanjša in so te spremembe trajnejšega značaja ali če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora uporabnik upravljavcu zanje predložiti tehnološki projekt sanacije, izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter zaprositi upravljavca za izdajo soglasja, nato pa odobreno sanacijo izvesti in ponovno zaprositi za kanalizacijski priključek.

32.člen

Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali zliti odpadne vode, ki vsebuje škodljive ali nevarne snovi, določene s predpisom.
Če za določeno škodljivo snov ali vrsto odpadne vode pristojni minister ni sprejel standarda in zanjo ni veljavnih predpisov, se uporabljajo standardi oz. smernice, ki veljajo v Evropski uniji.

33.člen

Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti s takimi ali toliko snovmi onesnažene vode, da bi lahko:
· na kakršenkoli način ogrožala zdravje ljudi;
· povzročila požar ali nevarnost eksplozije;
· povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo
· povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi;
· stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije;
· povzročala ogrevanje odpadne vode preko (predpisane) dovoljene temperature;
· povzročala, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid;
· zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi;
· povzročala, da nastaja neprijeten vonj;
· povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi;
· povzročala kakršnokoli drugo po predpisih nevarno in škodljivo onesnaženje

 

VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

34.člen

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez obvestila prekine dobavo pitne vode iz vodovoda v naslednjih primerih:
1. če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,
2. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
3. če odpadna voda prekorači dovoljeno količino maščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih snovi, ki lahko same ali v kombinaciji z drugimi ogrožajo nemoteno delovanje omrežja in naprav.

Dobava pitne vode se prekine za toliko časa, da se vzrok prekinitve odpravi. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

35.člen

Uporabnik je dolžan povrniti škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, ki jo je povzročila njegova odpadna voda.

36.člen

Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in padavinske vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije.O času trajanja prekinitve mora najkasneje v roku 48 ur preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno obvestiti uporabnike.
V primeru intervencije na objektih in napravah lahko upravljavec prekine odvajanje odpadne vode in padavinske vode, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.

 

IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE V PRIMERU VIŠJE SILE

37.člen

V primeru višje sile , kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda, mora pa o tem obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

 

X. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

38.člen

Upravljavec ima pri odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode naslednje obveznosti:
1. skrbeti za predpisano vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju;
2. ravnati skladno z določbami pravilnika o pogojih, načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Žirovnica in z njim seznanja uporabnike;
3. obveščati uporabnike o prekinitvah odvajanja odpadne in padavinske vode preko sredstev javnega obveščanja, občinske uprave in neposredno;
4. voditi kataster objektov in naprav javne kanalizacije;
5. voditi evidenco uporabnikov;
6. izdajati soglasja v 30 dneh po popolni vlogi za izdajo soglasja in omogočati priključitev na javno kanalizacijo;
7. organizirati odvajanje odpadne vode v primerih višje sile ter pravočasno poročati pristojnemu občinskemu organu;
8. sistematično pregledovati objekte in naprave javne kanalizacije ter kanalizacijske priključke;
9. nadzirati gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov;
10. pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo;
11. kontrolirati vodotesnost kanalov in bazenov;
12. izvajati redno letno praznjenje individualnih greznic;
13. izvajati redno praznjenje skupinskih greznic v dogovorjenih terminih,
14. izvajati meritve na dotoku in iztoku iz komunalnih čistilnih naprav v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l.RS št. 35/96);

39.člen

Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljavca;
2. omogočati upravljavcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven obratovalnega časa;
3. redno vzdrževati kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami;
4. omogočiti dostop in izvajanje rednega letnega praznjenja individualne greznice;
5. redno kontrolirati sestavo tehnološke odpadne vode in rezultate posredovati upravljavcu;
6. pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji;
7. obveščati upravljavca o vseh spremembah pogojev za priključitev;
8. redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode na podlagi izdanih računov;
9. odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih v veljavnih predpisih;
10. prijaviti upravljavcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne in padavinske vode;
11. spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode;
12. tisti, ki odvajajo v javno kanalizacijo tehnološko odpadno vodo, morajo o vseh spremembah predložiti upravljavcu analizo odpadne vode, izdelano v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje;
13. pismeno obvestiti upravljavca o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja, če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov;
14. kontrolirati in redno čistiti lovilce olj in lovilce maščob na interni kanalizaciji;
15. poravnati stroške odprave škode zaradi nepravilnega ravnanja.

Uporabnikom ni dovoljeno:
1. odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi se z redčenjem dosegle zahtevane lastnosti in jo nato spuščati v javno kanalizacijo;
2. priključiti se na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca;
3. prekiniti odvoda odpadne vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.

40.člen

Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini javne kanalizacije, si morajo za ta dela pridobiti soglasje upravljavca ter mu pokriti vse s tem nastale stroške, vključno z upravljavčevim nadzorom in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane javna kanalizacija nepoškodovana. V primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki bi nastala zaradi poškodbe ali prekinitve odvajanja in čiščenja.

 

XI. NADZOR

41.člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo občinski redar in pristojne inšpekcijske službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
Organi iz prejšnjega odstavka lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Upravljavec in uporabniki so dolžni v skladu s tem odlokom kršitelje prijaviti občinskemu redarju ali pristojni inšpekciji, ki deluje na območju Občine Žirovnica.

 

XII. KAZENSKE DOLOČBE

42.člen

Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje upravljavec javne kanalizacije, če:
· ne izvede prekinitve odvajanja odpadnih vod v skladu s 37. členom tega odloka,
· ne izpolnjuje obveznost iz 38. člena tega odloka,
· ki ne izda soglasja iz 38. člena tega odloka,
· ne dovoli priključitve uporabniku, ki izpolnjuje obveznosti iz 14. člena tega odloka,
· ne vodi evidence uporabnikov z individualnimi greznicami (18. člen).

Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca.

43.člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek fizična ali pravna oseba, če:
· se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije (7. člen),
· ne izprazni opuščene greznice (8. člen),
· se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca ali v nasprotju z izdanim soglasjem (11. člen),
· ne prazni individualne greznice (18. člen),
· odda izvedbo kanalizacijskega priključka neusposobljenemu ali nepooblaščenemu izvajalcu (15. člen),
· odvaja tehnološke odpadne vode v nasprotju s 30., 31., 32. in 33.členom,
· upravljavca ne obvesti o vseh spremembah kvalitete in količine odpadne vode (28. člen),
· ravna v nasprotju z določbami 39. člena.

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44.člen

Upravljavec sprejme v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka pravilnik o pogojih, načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Žirovnica, ki določa podrobnejša navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, vzdrževanje in zaračunavanje stroškov, upravljanje in uporaba javne kanalizacije z namenom, da se poenoti izvedba in doseže zanesljivo delovanje.

45.člen

Upravljavec je dolžan v roku enega leta pripraviti pravilnik o praznjenju individualnih in skupinskih greznic v Občini Žirovnica, s katerim uredi pogoje in način praznjenja teh greznic.

46.člen

Upravljavec javne kanalizacije je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica, Javno komunalno podjetje JEKO-IN d.o.o. Jesenice.

47.člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ureditvi odvajanja odpadnih vod ter čiščenju greznic na območju Občine Jesenice (Ur.l.RS 2/91,18/91 pop., 23/91, 24/91-I, 32/91-I pop.).

48.člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Št.
Žirovnica, dne 20.junija 2002

Franc Pfajfar, inž.grad.
ŽUPAN