Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 24/02.

Na podlagi 8.člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS štev. 62/94 in 17/97) in 1.točko 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet občine Žirovnica na svoji 35. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili

1.člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določajo vrste plakatnih mest, način, postopek in pogoje za dodelitev brezplačnih plakatnih mest, postopek za zagotovitev enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, plakatiranje zunaj določenih plakatnih mest, pravice in obveznosti koncesionarja in organizatorjev pri lepljenju plakatov, dodatna plakatna mesta, plakatiranje zunaj plakatnih mest, pristojnosti koncesionarja, uničevanje plakatov drugih, volilni molk, objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest in uveljavitev odloka.

2. člen
(pristojnosti občine)

Občina Žirovnica omogoča organizatorjem volilne kampanje:
brezplačno uporabo plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oz. kandidatu,
dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti plačilu.

3. člen
(brezplačna uporaba plakatnih mest)

Občina Žirovnica za brezplačno uporabo plakatnih mest za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili nameni obstoječa plakatna mesta na obstoječih panojih in tablah, s katerimi upravlja izvajalec javne službe plakatiranja (v nadaljnjem besedilu koncesionar). V primeru, da obstoječa plakatna mesta na panojih po številu in obsegu ne omogočajo organizatorjem volilne kampanje vsaj osnovnega informiranja volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu, občina k obstoječim panojem in tablam doda dodatna plakatna mesta, da zadosti temu pogoju. Obseg in površino plakatnih mest določi župan. Lokacije za plakatiranje za brezplačno plakatiranje se razdeli na posamezne sklope, v katerih so najmanj po štiri lokacije. Površina plakatnega mesta mora omogočati osnovno predstavitev liste kandidatov oz. posameznega kandidata in ne sme presegati površine ene tretjine površine obstoječih panojev (67 x 100 cm).

Uporaba plakatnih mest je brezplačna, organizatorji volilne kampanje pa so dolžni plačati storitev lepljenja in odstranjevanja plakatov koncesionarju po veljavnem ceniku.

4. člen
(enakopravnost pri dodelitvi plakatnih mest)

Vsem organizatorjem volilne kampanje je zagotovljena enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na plakatnih mestih.

Enakopravnost se organizatorjem volilne kampanje zagotovi tako, da občina javno objavi pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Žirovnica in pozove organizatorje volilne kampanje, da v določenem roku z vlogo zahtevajo želeno število plakatnih mest, dimenzijo in njihovo število ter zahtevo za dodelitev dodatnih plakatnih mest. V pozivu navede tudi rok, od katerega bo mogoče plakatiranje na določenih plakatnih mestih.

Posamezni sklopi plakatnih mest se organizatorjem dodelijo z žrebanjem, ki ga izvede koncesionar. Pri žrebanju so lahko prisotni predstavniki organizatorjev volilne kampanje. O uri in kraju žrebanja koncesionar obvesti vse organizatorje volilne kampanje najmanj dva dni pred predvidenim žrebanjem. Koncesionar pisno obvesti vse organizatorje volilne kampanje o dodelitvi posameznih sklopov plakatnih mest.

5. člen
(dodatna plakatna mesta proti plačilu)

Organizatorjem so na razpolago dodatna plakatna mesta na štirih lokacijah in sicer na Breznici, v Vrbi, V Smokuču in v Žirovnici. Pogoje plakatiranja na dodatnih plakatnih mestih in velikost plakatnih mest določi župan glede na število zahtev. Pogoji morajo zagotavljati enakopravnost posameznih organizatorjev volilne kampanje. Dodatna plakatna mesta so organizatorjem na razpolago proti plačilu stroškov uporabe plakatnih mest in storitve plakatiranja.

6. člen
(plakatiranje zunaj plakatnih mest)

Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 2. in 5. člena tega odloka je dovoljeno samo s soglasjem lastnika oz. upravljavca tabel, stavb, zemljišč in drugih objektov.

7. člen
(pristojnosti koncesionarja)

Na plakatnih mestih iz 2. in 5. člena tega odloka lahko plakatira samo koncesionar. Organizatorji volilne kampanje morajo koncesionarju najaviti plakatiranje vsaj en dan pred izvedbo plakatiranja. V primeru, da najave ni, je koncesionar dolžan izvesti plakatiranje naslednji dan po oddaji plakatov oz. drugega propagandnega volilnega materiala.

Koncesionar izvaja dnevni nadzor plakatnih mest in nadomešča raztrgane in poškodovane plakate. Za zadostno število plakatov odgovarja organizator volilne kampanje.

Koncesionar poskrbi, da so najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstranjeni s plakatnih mest iz 2. člena vsi plakati in druga volilna propagandna sporočila. Za odstranitev drugih plakatov in drugih reklamnih sporočil so zadolženi organizatorji volilne kampanje.

8. člen
(uničevanje plakatov drugih)

Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.

Organizatorjem volilne kampanje, ki bodo s svojimi plakati v nasprotju s tem odlokom prelepili plakate drugih organizatorjev, se odstranjevanje in nadomeščanje prelepljenih plakatov zaračuna dvojno.

9. člen

V času volilnega molka je prepovedano lepiti oz. nameščati nove plakate.

10. člen
(objava pogojev)

Župan Občine Žirovnica mora pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest iz 1. člena javno objaviti najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja.

11. člen
(objava in uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.


Številka: 00201-0003/2002-002
Datum: 18. 7. 2002
ŽUPAN
Franc Pfajfar, gradb.inž.