Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 24/02.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 40. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99 in 24/00) in 18. člena statuta občine Žirovnica (Ur.list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01) je občinski svet občine Žirovnica na svoji 35. seji dne 23.7.2002 sprejel


O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žirovnica za leto 2002


1. člen

V odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002 (Uradni list RS št. 109/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 442.043.000,00 SIT in odhodke v višini 461.098.000,00 SIT. Primanjkljaj plana prihodkov nad odhodki znaša 19.055.000,00 SIT.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena prejeta vračila danih posojil v višini 200.000,00 SIT in povečanje kapitalskih naložb v višini 3.000.000,00 SIT. Saldo računa finančnih terjatev in naložb znaša -2.800.000,00 SIT.

Račun financiranja obsega odplačila dolgov v višini 818.000,00 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša 818.000,00 SIT.

Zmanjšanje sredstev na računu proračuna za leto 2002 znaša 22.673.000,00 SIT in bo pokrito iz sredstev na računu iz preteklih let.


2. člen

Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.


3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.


Št.: 40302-0001/01
Žirovnica, 23.07.2002
ŽUPAN
Franc Pfajfar, inž.gradb.