Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 26/02.


Na podlagi 2. odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ( Ur.list RS št. 58/2002) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Ur.list RS št. 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 3. izredni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

O D L O K O DOLOČITVI SEZNAMA UPRAVIČENCEV ZA VRAČILO VLOŽENIH SREDSTEV V TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE


1.člen
(vsebina odloka)


S tem odlokom se določi način in postopek določitve seznama oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, postopek za vračanje vloženih sredstev, način določitve sorazmernega deleža vračila, pogoje ter roke vračanja sredstev, ki jih bo Občina Žirovnica pridobila na podlagi zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.


NAČIN IN POSTOPEK DOLOČITVE SEZNAMA OSEB

2. člen
(določitev upravičencev za vračilo)

Občina Žirovnica določi seznam oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci na podlagi sklenjenih pogodb, ki jih je za priključitev in izgradnjo telefonskega omrežja z občani sklepala Krajevna skupnost Žirovnica v treh fazah in sicer za prvo fazo v letih 1983 in 1984, za drugo fazo v letu 1985 in za tretjo fazo v letih 1987 in 1988.

Seznam se lahko dopolni z osebami, ki so za priključitev in izgradnjo telefonskega omrežja sklenile pogodbo z Občino Jesenice, če bo dosežen dogovor z Občino Jesenice, da vlaganja v telekomunikacijsko omrežje po letu 1988, ki so bila realizirana za območje takratne Krajevne skupnosti Žirovnica, kot pravna naslednica uveljavlja Občina Žirovnica.

Seznam oseb vključuje tudi osebe iz naselja Potoki, za katere je telefonsko omrežje gradila Krajevna skupnost Žirovnica in s katerimi je pogodbe za priključitev in izgradnjo telefonskega omrežja sklepala Krajevna skupnost Edi Giorgioni.

3. člen
(postopek za določitev seznama)

Občina Žirovnica najkasneje v roku 15 dni po sklenitvi pisne poravnave iz 8. člena zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje sestavi po naseljih sezname oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci na podlagi sklenjenih pogodb iz 2. člena tega odloka in jih objavi na oglasni deski Občine Žirovnica, na spletnih straneh Občine Žirovnica, na KATV in v Novicah izpod Stola, če bo datum izida ustrezen.

Na seznam je možno dati pripombo oz. predlog za dopolnitev v roku enega meseca. Končni datum in naslov za posredovanje pripomb oz. predlogov mora biti objavljen skupaj s seznamom. Pripombe je možno dati samo na podlagi dokazil. Kot dokazilo za dopolnitev seznama se upošteva pogodba in dokazilo o plačilu priključka Krajevni skupnosti Žirovnica oz. po letu 1988 Občini Jesenice, če bo vlaganja po letu 1988 za območje Občine Žirovnica uveljavljala Občina Žirovnica.

4. člen

Na podlagi pripomb in predlogov bo župan Občine Žirovnica v roku 15 dni oz. najkasneje 60 dni po sklenitvi pisne poravnave objavil dokončne sezname oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci za vračilo po naseljih. Seznami se objavijo na oglasni deski Občine Žirovnica, na spletnih straneh občine Žirovnica in v Uradnem vestniku Gorenjske.


POSTOPEK ZA VRAČANJE PREPLAČIL

5. člen

Občina skupaj z dokončnim seznamom oseb objavi poziv za predložitev številk hranilnih knjižic ali tekočih računov in bank oz. hranilnic, pri katerih so računi odprti. Sredstva se vračajo osebam, ki so bile podpisniki pogodb. Če je oseba umrla, se sredstva izplačajo zakonitim dedičem na podlagi sklepa o dedovanju ali na podlagi pisnega dogovora med vsemi dediči oz. pravnim naslednikom za pravne osebe.


NAČIN DOLOČITVE SORAZMERNEGA DELEŽA VRAČILA PREPLAČIL

6. člen
(določitev sorazmernega deleža vračila)

Pri določitvi sorazmernega deleža vračila se predpostavlja, da so vse osebe v ceni, ki so jo plačale za priključek in izgradnjo telekomunikacijskega omrežja Krajevni skupnosti Žirovnica od leta 1983 do vključno 1988, plačale realno enako ceno priključka in izgradnjo telekomunikacijskega omrežja, ne glede na to, ali je bila cena priključka zaračunana posebej ali ne in ne glede na to ali je bilo delo plačano ali opravljano. Pri določitvi sorazmernega deleža vračila preplačila se vplačani znesek pri Krajevni skupnosti upošteva z vrednostjo 1.

Osebam, ki so plačale telefonski priključek kasneje Občini Jesenice, se vrednost izračuna kot sorazmerje med pogodbenim zneskom, povečanim za priključnino (če zajeta v pogodbenem znesku) in eventualne druge prispevke, povezane s priključitvijo, preračunanim v DEM na dan sklenitve pogodbe in vrednostjo 60.000 din po srednjem tečaju Narodne banke na dan 31. 12. 1983, preračunanim na dve decimalki, po kateri so priključek pridobili občani preko KS v letu 1983.

Sorazmerni delež vračila na osebo se izračuna tako, da se znesek, ki ga bo Občina Žirovnica prejela s poravnavo po 8. členu zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje deli s seštevkom vseh vrednosti vseh končnih upravičencev s seznama oseb za vračilo iz 4. člena tega odloka.

V primeru, da bo občina lahko uveljavljala vračilo sredstev za posamezno fazo, se tudi sredstva, pridobljena za vsako fazo, razdelijo med končne upravičence posamezne faze.

Osebam, ki so plačale telefonski priključek v višini, ki ne dosega cene priključka za to geografsko območje (v višini, ki bo opredeljena v tabeli iz 3. odstavka 5. člena Zakona) skupaj s prispevkom SIS, se vložena sredstva ne vračajo.


POGOJI IN ROKI VRAČANJA


7. člen
(pogoji in roki vračanja)

Pogoj za vračilo sorazmernega dela vlaganja je uvrstitev na seznam upravičencev iz 4. člena tega odloka, predloženi podatki o računu, na katerega se nakaže znesek in banki, pri kateri je račun odprt in predložena dokazila o dedovanju oz. pravnem nasledstvu, če vlagatelja ni več .
Občina bo upravičencem začela vračati sredstva v roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Občina objavi začetek vračanja skupaj s seznamom oseb iz 4. člena tega odloka.

Upravičencem bodo sredstva vrnjena do 10. v mesecu po preteku meseca, v katerem bodo predložili vso potrebno dokumentacijo. Sredstva se ne revalorizirajo in ne obrestujejo.

8. člen
(neizplačana sredstva)

Občina bo sredstva vračala še dve leti po prejemu sredstev na svoj račun.

Po preteku dveh let od prejema sredstev se neizplačana sredstva prenesejo med prihodke proračuna, osebe iz seznama iz 4. člena pa po tem datumu izgubijo pravico do prejema teh sredstev.

V primeru, da stroški nakazila (strošek položnice in provizija ) presežejo višino vračila, se vračilo ne izvede.

9. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.

Številka: 00201-0004/2002-002
Datum: 29. 8. 2002

Franc Pfajfar, gradb.inž.
ŽUPAN