Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 5/02.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 100/00), 12. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 20. člena Popravka pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 16/87) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 109/01) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 30. seji dne 4.3.2002 sprejel


ODLOK
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2002


1. člen

Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2001.


2. člen

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava po JUS U.C.2.100 za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31.12.2000 146.054, 22 SIT/ m2.


3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Žirovnica za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/ha znašajo 20.447,59 SIT na m2 koristne stanovanjske površine od tega:
- za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi 9.201,42 SIT (45%),
- za komunalne objekte in naprave v kolektivni (skupni) rabi 11.246,17 SIT (55%).


4. člen

Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v odstotkih povprečne gradbene cene in sicer:
I.območje od 5% do 8%, ki obsega naselja, Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče, Smokuč, Rodine in Vrba;
II. območje od 2,5% do 5%, ki obsega vsa ostala območja občine Žirovnica, ki niso opredeljena v območju I ali so razpršena gradnja v skladu z dolgoročnim družbenim planom občine Jesenice za občino Žirovnica.

5. člen

Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na osnovi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS - združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.


6. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2001 (Uradni list RS, št. 24/01).


7. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.


Št.: 00200-0001/02
Datum: 4.3.2002


ŽUPAN
Franc PFAJFAR, inž.grad.