Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 5/02.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99 in 79/01) in 18. člena Statuta občine Žirovnica (Ur. list RS št. 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet občine Žirovnica na svoji 31. seji dne 3.4.2002 sprejel

ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2001


1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Žirovnica za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.


2. člen

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2001 so bili realizirani v naslednjih zneskih (v tisoč SIT)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Prihodki
444.134
II. Odhodki
474.502
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
-30.368
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
317
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev
317
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje občine
0
VIII Odplačila posojil
857
IX. Neto zadolževanje
- 857
X. Povečanje (zmanjšanje sredstev na računih)
- 30.908
XI. Stanje sredstev na računih konec leta 2000
53.581
XII. Sredstva na računih (31.12.2001)
22.673


3. člen

Račun obvezne rezerve proračuna Občine Žirovnica za leto 2001 izkazuje (v tisoč SIT):

stanje (1.1.2001)
5.539
prihodki
1.000
odhodki
0
stanje (31.12.2001)
6.539


4. člen

Sredstva na računih proračuna občine Žirovnica po stanju 31. 12. 2001 v višini 22.673.000,00 SIT ostanejo na računu proračuna občine. Sredstva se porabijo v proračunskem letu 2002.


5. člen

Zaključni račun proračuna obsega pregled planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja in obrazložitev zaključnega računa proračuna, ki so priloga tega odloka.


6. člen

Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Št.: 40303-0001/02
Datum: 4.4.2002

Franc Pfajfar, inž.gradb.
ŽUPAN