Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 13/02.

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 32. seji dne 24.04.2002 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica


1. člen

V Odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 17/00 in 11/01) se 4. člen spremeni tako, da se po novem glasi: "Na območju Občine Žirovnica se kot gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga ter čiščenje in urejanje javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka,
8. oskrba naselij s plinom iz lokalnih omrežij,
9. oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
10. urejanje pokopališč,
11. pogrebne storitve,
12. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč,
13. urejanje javnih parkirišč,
14. javna razsvetljava,
15. plakatiranje, reklamni napisi in okrasitve naselij,
16. urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
17. zatiranje insektov in škodljivih glodalcev,
18. skrb za zapuščene živali,
19. upravljanje, vzdrževanje in obnova infrastrukturnih objektov in naprav v lasti občine,
namenjenih za opravljanje javnih služb,
20. varstvo pred požari,
21. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
22. druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti občine.

2. člen

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: "Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 18. in 21. točke 4. člena tega odloka so obvezne lokalne gospodarske javne službe, ostale dejavnosti pa izbirne lokalne gospodarske javne službe. V kolikor opravljajo dejavnost varstva pred požari gasilske enote, je to obvezna javna služba, v drugih primerih pa izbirna.


3. člen

Prvi in drugi odstavek 16. člena se spremenita tako, da se po novem glasita: "Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 16. in 19. točke 4. člena se izvajajo v javnem podjetju na celotnem območju občine.
Dejavnosti iz 7., 8., 14. in 15. točke 4. člena se izvajajo na podlagi podeljene koncesije.
V četrtem odstavku se številka "25" nadomesti s številko "20", v petem odstavku pa se številka "27" nadomesti s številko "21".
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: "Dejavnosti iz 17. in 18. točke 4.člena se izvajata na podlagi neposredne pogodbe z izvajalcem."
Sedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek, v katerem se številka "28" nadomesti s številko "22".


4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.


Št.: 30008-0001/1999-003
Datum: 24.04.2002
Franc PFAJFAR, inž.grad.
ŽUPAN