Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 13/02.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00) ter 18. in 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 32. seji dne 24.04.2002 sprejel naslednje


Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta


1. člen

V Poslovniku občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99) se spremeni 2. člen tako, da se po novem glasi: "Stalna delovna telesa sprejmejo za svoje delovanje svoje poslovnike v skladu s tem poslovnikom, za občasna delovna telesa pa se način dela določi v aktu o ustanovitvi delovnega telesa."

2. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: "Prvo sejo sveta vodi do potrditve mandata novemu županu dotedanji župan."

3. člen

Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: "S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha mandat članov nadzornega odbora ter mandat članov delovnih teles občinskega sveta."

4. člen

V tretjem stavku tretjega odstavka 23. člena se črta beseda "upravičeni".
Prvi in drugi stavek petega odstavka 23. člena se spremenita tako, da se glasita: "Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem in dnevnim redom seznanjeni vsi člani sveta. Na sami seji se lahko svetnikom predloži tudi gradivo za sejo."

5. člen

Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: "Svet najprej določi dnevni red seje. Prva točka dnevnega reda je vedno zapisnik prejšnje seje."

6. člen

Prvi odstavek 30. člena se črta.
Sedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se po novem glasi: "Župan lahko umakne posamezno točko z dnevnega reda brez razprave in glasovanja, če je sam predlagatelj."
Sedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

7. člen

V prvem stavku 44. člena se za besedo "večino" doda beseda "opredeljenih".

8. člen

Zadnji stavek drugega odstavka 49. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: "Administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja strokovni sodelavec za občinski svet ali delavec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave."

9. člen

V prvem stavku tretjega odstavka ter v zadnjem odstavku 52. člena se beseda "tajnik občine" nadomesti z besedo "strokovni sodelavec za občinski svet".

10. člen

V prvem stavku tretjega odstavka 56. člena se beseda "tajnik občine" nadomesti z besedo "strokovni sodelavec za občinski svet".

11. člen

V drugem odstavku 57. člena se za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: "občinskemu svetu predlaga kandidate za predstavnike občine v organe javnih zavodov in javnih podjetij oziroma v organe, kjer ima občina svoje predstavnike."

12. člen

Drugi stavek prvega odstavka 58. člena se dopolni tako, da se po novem glasi: "Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja, predloge in amandmaje k predlaganim odlokom."

13. člen

V 59. členu se besedilo "naslednji odbori in komisija" nadomesti z besedo "naslednja" ter na začetke prvih treh alinej doda beseda "odbor".

14. člen

V 60. členu se črta zadnji odstavek.

15. člen

V 61. členu se črta zadnji odstavek.

16. člen

Drugi odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi: "Predsednike stalnih odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov."

17. člen

V drugem odstavku 66. člena se beseda "skličejo" nadomesti z besedama "morajo sklicati".
V zadnjem stavku četrtega odstavka se za besedo "večino" doda beseda "opredeljenih".

18. člen

Drugi odstavek 69. člena se črta.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

19. člen

V tretjem odstavku 73. člena se za besedo "večina" doda beseda "opredeljenih".

20. člen

Prvi odstavek 75. člena se dopolni tako, da se po novem glasi: "V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta, komisije in odbori občinskega sveta ter predlagatelj z amandmaji."
V tretjem odstavku se besedi "tri dni" nadomestita z besedama "en dan".

21. člen

V prvem odstavku 76. člena se za besedo "večina" doda beseda "opredeljenih".

22. člen

V prvem odstavku 80. člena se doda nova alineja: "rebalans proračuna".

23. člen

Drugi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: "Župan predloži pred predlogom proračuna občine občinskemu svetu izhodišča za sestavo proračuna."

24. člen

V prvem odstavku 87. člena se pred besedo "vložijo" doda besedi "in odbori".

25. člen

V tretjem odstavku 100. člena se za besedo "večino" doda beseda "opredeljenih".

26. člen

Prvi odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi: "Za postopek za sprejem in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov."

27. člen

Naziv "tajnik občine" se v členih, kjer se pojavlja, razen če ni drugače določeno, nadomesti z nazivom "direktor občinske uprave".

28. člen

V 12. poglavju, ki se po novem glasi Končni določbi, se doda nov 110. člen, ki se glasi: "Oblika nazivov, ki jih imajo občinski funkcionarji, drugi organi občine ter delavci občinske uprave, se uporablja glede na trenutno zasedbo (moški, ženska)."

29. člen

V novem 111. členu (prej 110. členu) se besedi "uradnem listu" nadomesti z besedami "Uradnem vestniku Gorenjske".

30. člen

Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.


Številka: 01503-0002/2002-05
Datum: 24.04.2002
Franc PFAJFAR, inž. grad.
ŽUPAN