Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 13/02.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/01), 29. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 17. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 35/00, 39/00, 61/00 in 100/00) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 31. seji dne 03.04.2002 sprejel naslednji

ODLOK
o javnem redu in miru v Občini Žirovnica


1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za zagotavljanje javnega reda in miru, varstva občanov, premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, varovanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju ter ravnanja z opuščenimi vozili v Občini Žirovnica.


2. člen

Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v Občini Žirovnica (v nadaljevanju: občina). Tako občani, ki stalno ali začasno prebivajo na njenem območju, kot tudi osebe, ki niso njeni občani, pa se nahajajo na območju občine, so dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da skrbijo za prijeten videz svojega kraja in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.


3. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo. Če prekršek stori mladoletnik ali oseba pod skrbništvom oziroma v rejništvu, za prekršek odgovarjajo njegovi starši, skrbniki ali rejniki.


4. člen

Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi veljavnega zakona o javnih shodih in prireditvah.
Organizator javne prireditve ali javnega shoda (v nadaljevanju: prireditve) na območju Občine Žirovnica je dolžan o vsaki prireditvi obvestiti občinsko upravo Občine Žirovnica najkasneje 8 dni pred prireditvijo. Obvestilo o prireditvi ne izključuje vloge za dovoljenje ali nujne priglasitve na pristojni upravni enoti.
Za vzdrževanje javnega reda in miru na prireditvi je odgovoren vodja prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem obratu pa lastnik ali druga odgovorna oseba.
Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v gostinskem obratu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo obiskovalce prireditve oziroma goste;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in izprazniti gostinski lokal najkasneje v 60 minutah po izteku obratovalnega časa;
4. po končani prireditvi najkasneje v 24 urah prostor očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje;
5. poskrbeti, da lahko obiskovalci prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu.


5. člen

Za zagotovitev določbe iz 2. člena tega odloka je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred sedmo uro;
2. točiti v gostinskem obratu alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola;
3. popivati v prodajalnah in javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač;
4. točiti alkoholne pijače mladoletnikom;
5. kaditi v javnih prostorih in gostinskem obratu, kjer je kajenje prepovedano;
6. prenočevati po tujih objektih, parkih, avtobusnih postajah, zapuščenih vozilih in drugih za to neprimernih prostorih;
7. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih, igriščih ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom;
8. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na zelenicah ali drugih zelenih površinah, ki niso namenjene za parkiranje;
9. parkirati prevozna sredstva, puščati zabojnike za smeti na površinah, kjer bi ovirali promet ali pešce;
10. parkirati tovorna vozila na parkirnih površinah, namenjenih osebnim vozilom;
11. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poteh zelenice, parka, igrišča ali drugega javne površine, kjer je prepovedana vožnja s kolesom ali drugim vozilom ter na kakršenkoli način ovirati pešce na površinah, ki so jim namenjene;
12. sankati, smučati, drsati, kotalkati, rolkati, žogati in izvajati druge športne aktivnosti na javnih prometnih površinah, razen za na to predvidenih odsekih javnih prometnih površin;
13. vleči hlodovino po lokalnih cestah in javnih poteh;
14. ovirati promet na javni površini z odlaganjem kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, kolikor pa tako odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani material potrebno odstraniti takoj;
15. ovirati promet na javnih površinah s postavljanjem miz in stolov pred gostinskim obratom, če za to ni izdanega ustreznega dovoljenja;
16. odlagati les ali drug material na javno površino, na jaške kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja ali drug objekt za splošno rabo;
17. namerno puščanje oziroma odlaganje poškodovanih ali pokvarjenih (nevoznih), neregistriranih vozil in drugih prevoznih sredstev na javnih in zasebnih površinah;
18. zasaditi živo mejo in drugo grmičevje ob bližini javnih prometnih površin v nasprotju z določili prostorsko izvedbenih aktov;
19. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti;
20. motiti ali ovirati oziroma ogrožati organizirane sprevode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne prireditve;
21. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, prireditvah ali v gostinskem obratu orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba;
22. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določeni oziroma se postavijo brez dovoljenja pristojnega organa in brez predhodnega soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča in pristojnega inšpekcijskega organa;
23. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisane table, žive meje, javna (opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za odpadke, stojala za kolesa, parkirne stebre, druge naprave ali predmete za splošno rabo;
24. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje na javnih površinah;
25. stopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba;
26. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, širjenjem in vsiljevanjem idej in naukov ter s prodajo predmetov in storitev proti njihovi volji;
27. na javnih mestih reklamirati in prodajati pornografski tisk, če za to ni izdano dovoljenje;
28. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem prostoru ali v gostinskem lokalu;
29. puščati predšolske otroke brez nadzora na cestah ali drugih javnih mestih;
30. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter domače živali;
31. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov;
32. metati kamenje ali druge predmete in streljati, kjer je ogrožena varnost ljudi in premoženja;
33. izzivati pretepe, nerede in prepire;
34. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico ali z iztrebki onesnažujejo zelenice, parke in javne površine, kjer se igrajo otroci in druge javne površine ter rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj prostorov, ki so namenjeni za rejo;
35. puščati pse brez nadzora ali voditi popadljivega psa brez nagobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in vznemirja okolico ter opuščati opozorila "HUD PES", če je pri hiši tak pes;
36. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane, vode in zaščite;
37. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
38. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, na otroška igrišča ter pokopališča, če je to izrecno prepovedano;
39. puščati iztrebke domačih živali na javnih in drugih površinah;
40. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziroma, če se le-to začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok meteorne vode po jarkih,
41. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v nasprotju s predpisi o odlaganju komunalnih odpadkov;
42. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročajo zamašitev le-teh;
43. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, spuščati odplake, fekalije ali gnojnice v potoke, v opuščene vodnjake, javne poti in cestne jarke, kakor tudi na območje objektov za oskrbo s pitno vodo;
44. gnojiti tla v nasprotju z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96 in 35/01);
45. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali drugim okolju in zdravju škodljivimi snovmi ter izlivati v kanalizacijo odpadna olja, kisline in druge za okolje škodljive snovi;
46. prevažati vse vrste odpadkov v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in na kakršenkoli način onesnažujejo okolje;
47. prevažati žagovino in druge sipke stvari tako, da se raznašajo po cestišču in okolici in utegnejo škodovati zdravju ljudi;
48. puščati neočiščeno cestišče po delu;
49. odlagati dotrajano stanovanjsko opremo ali kakršnokoli navlako na javnih površinah in v okolici stanovanjskih enot;
50. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke, umetne mase ter druge snovi, ki s smradom in gostim dimom onesnažujejo naravno okolje ter motijo okolico;
51. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte ali spuščati odplake iz greznic ali objektov po površini;
52. pisati, risati ali na kakršenkoli drugi način poškodovati zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
53. imeti nepokošeno travo v naselju na vidnih mestih ob javnih površinah;
54. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;
55. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;
56. prati motorna vozila, delovne stroje in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov ter na zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;
57. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju tako, da je ogroženo zdravje ljudi;
58. na javnih prireditvah, gostinskih obratih in drugih javnih mestih ter tudi v zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih sprejemnikov, med 22. in 6. uro;
59. z vpitjem, petjem, poki, uporabo zvočnih naprav in glasbil, hrupom motornih vozil, koles z motorjem, uporabo petard in drugih pirotehničnih sredstev ali na kak drug način motiti okolico, zlasti nočni mir in počitek občanov med 22. in 6. uro, preko vsega dne pa povzročati hrup ali ropot v bližini šole, vrtca, zdravstvenega doma, v gosteje naseljenem stanovanjskem naselju, bližini cerkva in pokopališč;
60. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;
61. uporabljati motorne kosilnice, žage in druge hrupne naprave ter izvajati druga hrupna vrtna in hišna opravila v naselju med 19. in 8. uro ter ob nedeljah in praznikih, kar ne velja za opravila, povezana s kmetijsko dejavnostjo.


6. člen

Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljavec:
1. obnoviti ali odstraniti objekte, ki ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi;
2. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost in ovirajo promet vozil in pešce na javnih krajih;
3. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri katerih obstaja nevarnost, da ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.


7. člen

Lastniki ali najemniki stanovanjskih hiš ali stanovanj, upravljavci javnih površin in upravljavci cest ter upravljavci stanovanjskih in poslovnih zgradb ob cestah so dolžni zagotoviti:
1. da se očisti sneg, ki je zapadel ali padel z objektov na javne površine čimprej, najpozneje pa do 8. ure zjutraj, podnevi pa odstranjevati novo zapadli sneg;
2. da so ob poledici vhodi k poslovnim zgradbam posuti s soljo ali peskom.

Snega s cest in drugih javnih površin ni dovoljeno odstraniti na dohode k stavbam, na parkirna mesta in druge javne površine.

Vzdrževalci oziroma upravljavci cest so dolžni zaradi varnosti prometa in čistoče ob koncu zimske sezone odstraniti z asfaltnih površin pesek, ki so ga posipali zaradi poledice. Enako velja za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.


8. člen

Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo dnevno očistiti javne prometne površine, ki so jih onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma površine, ki so jih onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana uporaba javne površine.


9. člen

Lastniki objektov so dolžni obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz kraja ter odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz kraja.


10. člen

Lastniki ali vodniki psov ne smejo puščati pasjih iztrebkov na kmetijskih površinah. Odlagati jih morajo v zato namenjena pasja stranišča ali v posode za komunalne odpadke.


11. člen

Definicije pojmov v tem odloku:
1. Javne površine so površine v javni rabi in sicer so to: javne prometne površine, zelenice, parki, igrišča.
2. Javne prometne površine so lokalne ceste, javne poti, avtobusne postaje, pločniki, kolesarske steze in parkirišča.


12. člen

Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj in stoji na javni površini, zeleni površini, kmetijski površini ali gozdni površini.
Odstranitev opuščenega vozila odredi občinski komunalni redar z odločbo. Odločbo o odstranitvi se vroči lastniku vozila ali izvajalcu, kadar lastnik ni znan.
Komunalni redar v postopku odstranjevanja opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščenega vozila z nalepko na vozilu. Nalepka na opuščenem vozilu pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku 24 ur odstraniti vozilo. Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega vozila, izda komunalni redar odločbo o odstranitvi opuščenega vozila, v kateri določi, da lastnik vozilo odstrani v določenem roku oziroma ga po poteku roka odstrani pooblaščeni izvajalec na njegove stroške na za to predviden, varovan prostor in o tem obvesti upravo za notranje zadeve. Lastnik vozilo lahko prevzame v roku 14 dni na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo.
V kolikor v roku štirinajst dni, ko je vozilo varovano na točno določenem mestu, lastnik vozila ne prevzame, se smatra, da je lastnik vozilo opustil. V tem trenutku pridobi lastninsko pravico na opuščenem vozilu Občina Žirovnica.
Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik opuščenega vozila, odredi komunalni redar odstranitev vozila na stroške proračuna Občine Žirovnica, vozilo pa postane last Občine Žirovnica.
Lastništvo vozila ugotavlja komunalni redar v skladu s svojimi pristojnostmi.
Komunalni redar v zvezi z odstranitvijo opuščenega vozila sestavi zapisnik o stanju vozila in vozilo fotografira. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku vozila z nalepko, tip vozila, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokacijo opuščenega vozila, datum izdaje odločbe in datum odstranitve.


13. člen

Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz:
- 3., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 20., 24., 34., 37., 38., 39., 49. in 53. točke 5. člena,
- 6. in 10. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz:
- 13., 16., 17., 18., 19., 23., 26., 27., 30., 40., 46., 47., 48., 50. in 54. točke 5. člena,
- 7., 8. in 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 70.000 SIT se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz:
- 1., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 24., 26., 27., 30., 34., 39., 40., 46., 47., 48., 49., 50., 53. in 54. točke 5. člena,
- 6., 7., 8. in 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Za uvedbo postopka o prekrških, navedenih v prejšnjih odstavkih, je pristojen občinski komunalni redar.


14. člen

Za uvedbo postopka o prekršku iz 2., 4., 5., 10., 21., 22., 25., 31., 32., 33., 35., 36., 41., 42., 43., 44., 45., 51., 52., 55., 56., 57., 58., 59., 60. in 61. točke 5. člena so pristojni državni organi na podlagi zakona in drugih predpisov (policija, inšpektorji).


15. člen

Storilec, ki plača denarno kazen takoj na kraju prekrška ali v roku 8 dni po izdaji plačilnega naloga, plača le polovico denarne kazni, izrečene na kraju prekrška.


16. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se preneha uporabljati odlok o javnem redu in miru Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 9/91 in 9/93).


17. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.


Št.: 00201-0001/02-005
Datum: 03.04.2002

Franc PFAJFAR, inž.grad.
ŽUPAN