Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 18/02.

Na podlagi 241c. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/01) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 33. seji dne 23.05.2002 sprejel naslednji

ODLOK
o načinu in obrazcu za izrekanje opozoril ter vodenju evidence opozoril

1. člen

S tem odlokom se določa način izrekanja opozoril, ki jih izreka komunalni redar na kraju prekrška, vsebina obrazca opozorila ter način vodenja evidence teh opozoril.

2. člen

Komunalni redar ob ugotovitvi prekrška na kraju samem presodi, če je prekršek neznatnega pomena oziroma ali obstajajo z zakonom določeni pogoji za izrek opozorila.
V kolikor obstajajo pogoji za izrek opozorila, komunalni redar storilca prekrška najprej ustno opozori.
Če je za prekršek odgovorna pravna oseba, izreče komunalni redar ustno opozorilo predstavniku organa upravljanja, njeni odgovorni osebi ali osebi, zaposleni pri pravni osebi, ki je navzoča na samem kraju prekrška.
Opozorilo mora vsebovati pravno opredelitev prekrška, okoliščine, ki so bile podlaga za izrek opozorila, pomen opozorila in posledice, če je bil storilec za prekršek iz istega predpisa že dvakrat opozorjen v zadnjih dveh letih, šteto od dneva storitve prekrška dve leti za nazaj.

3. člen

Izrečeno opozorilo vpiše komunalni redar na obrazec za opozorilo o prekršku (pisno opozorilo) in ga izroči storilcu prekrška ali osebi iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka v podpis.
Če storilec prekrška ali oseba iz tretjega odstavka 2. člena noče podpisati pisnega opozorila, komunalni redar nanj zapiše datum, uro in razlog odklonitve podpisa ter izreče denarno kazen.
Obrazec pisnega opozorila je sestavni del tega odloka.

4. člen

Komunalni redar mora takoj, ko je to mogoče, preveriti, če je bil storilec za prekršek iz istega predpisa že opozorjen.
V kolikor ugotovi, da je bil storilec za prekršek iz istega predpisa v zadnjih dveh letih že dvakrat opozorjen, šteto od dneva storitve prekrška dve leti za nazaj, opozorilo razveljavi ter izreče denarno kazen in o tem obvesti storilca.

5. člen

O izrečenih opozorilih vodi evidenco skupen organ občinske uprave, ki mora o vodenju evidence mesečno poročati direktorju občinske uprave Občine Žirovnica.
Evidenca se vodi v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi o varovanju podatkov ter merilih in postopkih za določanje zaupnosti podatkov.
V evidenco se vnašajo podatki iz obrazca in sicer:
- podatki o storilcu prekrška: za fizično osebo osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, za tujca pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke; za pravno osebo firmo in sedež ter enotno matično številko;
- pravna opredelitev prekrška;
- čas in kraj izrečenega opozorila.
Podatki morajo biti vneseni v roku 8 dni od dneva izreka opozorila.
Dostop do evidence imajo le za to pooblaščene osebe organa skupne občinske uprave.

6. člen

Podatki o izrečenih opozorilih in o storilcih, katerim je bilo opozorilo izrečeno, se izbrišejo iz evidence po preteku dveh let, šteto od dneva storitve prekrška.
Po izbrisu se izpis iz evidence in obrazec, ki je podlaga za vpis, vložita v zbirko dokumentarnega gradiva v skladu s predpisi.

7. člen

Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.


Št.: 00201-0002/2002-002
Datum: 23.05.2002

Franc PFAJFAR, inž.grad.
ŽUPAN

Priloga:
Opozorilo zaradi prekršeka