Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 18/02.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. l. RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet občine Žirovnica na 32. seji, dne 24.4.2002 sprejel


Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov športa v občini Žirovnica


1. člen

V Pravilniku za vrednotenje programov športa v občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 69/99) se 4. člen spremeni tako, da se po novem glasi: » Občina sofinancira sledeče programe športa:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

· Športna vzgoja predšolskih otrok
· Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
· Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
· Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
· Interesna športna vzgoja mladine
· Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. seji
· Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
· Interesna športna dejavnost študentov

2. Športna rekreacija in rekreativne športne prireditve
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Razvojne in strokovne naloge v športu
7. Športni dodatek kategoriziranim športnikom
8. Izgradnja in vzdrževanje lokalno pomembnih javnih športnih objektov«

2. člen

V 5. členu se besedilo »Pogoje, merila in normative« nadomesti z besedo »Merila«.

3. člen

V 1. odstavku 6. člena se besedilo »pogojev, meril in normativov« nadomesti z besedo »meril«.
V 4. odstavku se beseda »štirih » nadomesti z besedo »sedmih« in besedi »3 predstavniki« z besedama »pet predstavnikov«.

4. člen

V 1. odstavku 7. člena se drugi stavek spremeni tako, da se po novem glasi »Pogodba opredeljuje vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, pričakovane dosežke, obseg sredstev iz občinskega proračuna ter druge medsebojne pravice in obveznosti.«

5. člen

Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Številka: 65100-0001/02
Datum: 24.4.2002

Franc Pfajfar, inž.gradb.
ŽUPAN