Objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske št. 21/02.

Na podlagi 4. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96), ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01) je Občinski svet Občine Žirovnica na______ redni seji dne_________sprejel


PRAVILNIK
o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo upravičenci do dodelitve službenih stanovanj v najem, pogoji in merila za dodeljevanje službenih stanovanj v najem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.

2. člen

Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Žirovnica, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb zaposlenih v občinski upravi in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žirovnica in ki delujejo na območju Občine Žirovnica oz. nudijo svoje usluge občanom Občine Žirovnica.

3. člen

Službena stanovanja se oddajo v najem za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, v katerih so zaposleni v času pridobitve službenega stanovanja.

4. člen

Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi pravilnika veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.

 

ll. POGOJI IN MERILA ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

5. člen

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za pridobitev službenega stanovanja v najem so:
- da so prosilec in njegovi ožji družinski člani državljani Republike Slovenije;
- da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo ni najemnik oziroma lastnik-solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše na območju občine Žirovnica oziroma v območju oddaljenem do 50 km od občine Žirovnica;
- da je prosilec upravičenec iz 2. člena tega pravilnika.

V izjemnih primerih lahko na predlog župana v postopku za dodelitev službenega stanovanja v najem sodeluje tudi prosilec, ki ni državljan Republike Slovenije.

6. člen

Občinska službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih meril:

Merilo: točke
Stopnja strokovne izobrazbe
-doktorat ali magisterij 35
-visoka izobrazba 30
-višja izobrazba 25
-srednja izobrazba 20
-manj kot srednja izobrazba 10

Stanovanjski status
- udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja zase oz. za svojo družino 35
- udeleženec razpisa, ki ima stanovanje oddaljeno več kot 50 km 30
- udeleženec razpisa stanuje v samskem domu ali je podnajemnik 20
- udeleženec razpisa, ki stanuje pri starših ali sorodnikih 15

Kvaliteta bivanja
-bivanje v neprimernem stanovanju (manj kot 110 točk) 30
-do 4 m2 na družinskega člana 20
-od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana 15
-od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana 10

Skupna delovna doba udeleženca
- do 5 let 5
- od 5 do 10 let 10
- od 10 do 15 let 15
- od 15 do 20 let 20
- nad 20 let 25

Delovna doba v Občini Žirovnica
- do 5 let 5
- od 5 do 10 let 10
- nad 10 let 15

Prosilec se je v preteklosti že prijavil na razpis
- 1 krat 5
- 2 krat 10
- 3 krat 15

7. člen

Kadar imajo kandidati enako število točk, ima prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeleženec razpisa, ki opravlja deficitaren poklic, ima višjo strokovno izobrazbo, večje število otrok, neustrezne stanovanjske razmere in večjo oddaljenost bivanja od službe.

Prednost pri dodelitvi službenega stanovanja v neposredni bližini ali v objektu javnega zavoda, imajo zaposleni pri tej ustanovi, ki izpolnjujejo pogoje iz 5.člena tega pravilnika.

 

III. STANOVANJSKI STANDARDI

8. člen

Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo v okviru možnosti glede na razpoložljiva stanovanja naslednji maksimalni standardi:
__________________________________________________________________________
Število družinskih članov Stanovanjska površina m2
__________________________________________________________________________
1 do 44
2 do 63
3 do 76
4 do 85
5 do 102
6 do 110
__________________________________________________________________________

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 5 m2.

Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normativu in prosilec s tem pisno soglaša.

 

IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ

9. člen

V primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja župan občine na predlog pristojnega organa za stanovanjske zadeve objavi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem. Razpis se objavi na oglasni deski Občine Žirovnica in pošlje vsem javnim zavodom, ki razpis obesijo na svojih oglasnih deskah.

10. člen

Razpis za oddajo službenih stanovanj mora vsebovati:
- število in vrsto službenih stanovanj;
- višino najemnine;
- upravičence do najema službenih stanovanj;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
- dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi;
- rok in naslov za vložitev prijave;
- rok in način objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.

11. člen

Vlogi oziroma prijavi je potrebno priložiti:
- pogodbo o sklenjenem delovnem razmerju;
- izjavo prosilca, da sam ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner in nobeden od družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni lastnik ali najemnik primernega stanovanja
- podatek o površini, številu sob in oddaljenosti od kraja službe sedanjega stanovanja prosilca;
- potrdilo o številu družinskih članov;
- priporočilo predstojnika ali delodajalca;
- dokazilo o izobrazbi;
- dokazilo o skupni delovni dobi in o delovni dobi v Občini Žirovnica
- izjavo organizacije, kjer je upravičenec zaposlen, da ne razpolaga z ustreznim prostim kadrovskim stanovanjem.

12. člen

Na podlagi proučitve utemeljenosti prispelih vlog ter z dokumentirano poizvedbo v vlogi navedenih dejstev, pristojni organ oblikuje prednostno listo za dodelitev službenih stanovanj v najem.

Prednostno listo potrdi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan in ki jo sestavljajo:
1. predsednik: predsednik odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti
2. član: svetovalec župana za pravne zadeve
3. član: pripravljalec razpisa.

Sklep o uvrstitvi na prednostno listo in dodelitvi službenega stanovanja v najem izda direktor občinske uprave in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.

Na sklep je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča župan. Po odločitvi župana se oblikuje dokončna prednostna lista.

13. člen

Na podlagi dokončnega sklepa o oddaji službenega stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.

14. člen

Če občina in javni zavodi nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem, ali prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. Komisija lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim osebam, vendar le za dobo do enega leta, za neprofitno najemnino in z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Po poteku te dobe so najemniki dolžni vrniti stanovanja. Upravičenci iz 2. člena tega pravilnika so dolžni najemodajalca obvestiti o vsaki spremembi, ki se nanaša na spremembo zaposlitve najemnika občinskega službenega stanovanja.

Pogodbo za čas do enega leta sklene župan občine. S pogodbo se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.

15. člen

Župan občine lahko odda službeno stanovanje brez razpisa v najem tudi v primeru izrednih potreb občine ali javnega zavoda po uslužbencih določene stroke in s soglasjem občinskega sveta.

 

V. ZAMENJAVE SLUŽBENIH STANOVANJ

16. člen

Občina Žirovnica omogoča upravičencem menjave službenih stanovanj in pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov službenih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese glede lokacije stanovanja. Zamenjava službenega stanovanja se lahko izvede tudi brez razpisa, v kolikor je interesent samo eden.

 

VI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA

17. člen

Najemna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.

Najemna pogodba preneha tudi v primeru:
- če najemniku preneha delovno razmerje, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe;
- v primeru upokojitve;
- če najemnik po podpisu najemne pogodbe postane lastnik drugega ustreznega stanovanja ali stanovanjske hiše v območju oddaljenem do 50 km od občine Žirovnica
- iz razlogov in pod pogoji, določenimi v 53. členu Stanovanjskega zakona.

18. člen

Najemna pogodba za službeno stanovanje ni prenosljiva in v nobenem primeru ne preide na ostale uporabnike stanovanja.

V primeru prenehanja delovnega razmerja, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe, tudi v primeru upokojitve, ter iz razlogov in pod pogoji določenimi v 53. členu stanovanjskega zakona, je rok za izpraznitev stanovanja največ 90 dni.

Če upravičenec umre, rok za izpraznitev stanovanja uporabnikom ne more biti daljši od 6 mesecev.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Vse najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se morajo v roku 6 mesecev uskladiti s tem pravilnikom.

20. člen

Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.

21.člen

Seznam službenih stanovanj je priloga tega pravilnika in se hrani pri organu občinske uprave pristojnem za stanovanjske zadeve in pri upravljavcu teh stanovanj. Občinski svet službeno stanovanje lahko izjemoma prekvalificira v neprofitno ali obratno.

22. člen

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha za območje Občine Žirovnica veljati Pravilnik o oddajanju občinskih službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 4/94).

23. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Številka:
Žirovnica, dne 20.06.2002

Franc Pfajfar, inž.grad.
ŽUPAN