Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 82 / 8. 10. 1999.

 

P O R O Č I L O

o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za župana Občine Žirovnica dne 29. avgusta 1999

Občinska volilna komisija Občine Žirovnica je na seji dne 31. 8. 1999 na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Žirovnica ter na podlagi zapisnika za predčasno glasovanje ugotovila:

1. glasovanje je potekalo v Občini Žirovnica na 6 voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 24., 25. in 26. avgust 1999, skupaj na 7 voliščih,

2. v Občini Žirovnica je v volilni imenik vpisanih 3.265 volivcev.

3. oddanih je bilo 1.626 glasovnic, od tega:

- je veljavnih 1.585 glasovnic

- ter neveljavnih 41.

Posamezni kandidati za župana Občine Žirovnica so dobili naslednje število glasov:

Franc Pfajfar 1.044 glasov ali 65,87%

Ignac Tomažič 337 glasov ali 21,26%

Marjan Dobnikar 204 glasove ali 12,87%

Za župana Občine Žirovnica je bil na nadomestnih volitvah dne 29. avgusta 1999 izvoljen Franc Pfajfar.

Št. 032-07/23

Žirovnica, dne 31. avgusta 1999.

Občinska volilna komisija

Tajnik Predsednik

Marija Mrak l. r. Dušan Rajgelj univ. dipl. jur. l. r.

Namestnica predsednika

Simona Ferjan, univ. dipl. jur. l. r.