Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 82 / 8. 10. 1999.

 

Na podlagi sklepa 10. seje Občinskega sveta občine Žirovnica z dne 15. septembra 1999 je članu občinskega sveta Francu Pfajfarju, podžupanu prenehal mandat, na podlagi 37.a in 43. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, št. U-I 13/94-95; 45/94 - odločba US RS, št. U-I 144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), zato je Občinska volilna komisija občine Žirovnica na 9. seji dne 15. 9. 1999

U G O T O V I L A,

da člana občinskega sveta Franca Pfajfarja nadomesti naslednji kandidat z liste SKD OO Žirovnica

to je Marija Zupan, rojena 5. 4. 1960, stanujoča Zabreznica 10, Žirovnica.

Št. 60/21-10/17

Žirovnica, dne 16. septembra 1999.

Predsednik

Občinske volilne komisije

občine Žirovnica

Dušan Rajgelj, univ. dipl. jur. l. r.