Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 101 / 16. 12. 1999.

 

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 12. seji dne 30. 11. 1999 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999

1. člen

V odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999 (Uradni list RS, št. 38/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

“Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 292,427.000 SIT in odhodke v višini

272,695.000 SIT. Presežek plana prihodkov in odhodkov znaša 19,732.000 SIT.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena prejeta vračila danih posojil v višini 2,210.000 SIT in dana posojila v višini 0 SIT. Razlika med danimi in prejetimi posojili znaša 2,210.000 SIT.

Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1999 obsega odplačila posojil v višini 740.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša 740.000 SIT.

Povečanje sredstev na računih proračuna Občine Žirovnica za leto 1999 znaša 21,202.000 SIT, skupaj s sredstvi na računu iz preteklih let pa znaša saldo sredstev na računu 33,499.000 SIT.

Sredstva na računu po stanju 31. 12. 1999 se v letu 2000 porabijo za izvedbo programa prioritetnih investicij po sklepu Občinskega sveta občine Žirovnica.“

2. člen

8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

“Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 3,000.000 SIT. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev trimesečno obvešča občinski svet.“

3. člen

V 10. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Župan je pooblaščen, da odloči o pridobitvi občinskega nepremičnega premoženja do vrednosti 1,000.000 SIT.“

4. člen

Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-0002/99

Žirovnica, dne 30. novembra 1999.

Župan

Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.