Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 101 / 16. 12. 1999.

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,

20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99),

1. člena odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 73/95), 4. člena statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 92/98) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 12. seji dne 30. 11. 1999 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2000

1. člen

Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Žirovnica za leto 2000 znaša 8,87 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000.

Št. 00200-0002/99

Žirovnica, dne 30. novembra 1999.

Župan

Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.