Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 3 / 21. 1. 1999.

 

Na podlagi sklepa 1. seje Občinskega sveta občine Žirovnica z dne 14. 12. 1998 je članu občinskega sveta Antonu Dežmanu, prof., prenehal mandat na podlagi 37.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, št. U-1-

12/94-95, 45/94 - odločba US RS, št. U-1-144/94-18 in Uradni list RS št. 57/94, 14/95, zato je občinska volilna komisija na 5. seji dne 13. 13. 1998 na podlagi 43. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94)

u g o t o v i l a, da je mandat člana Občinskega sveta občine Jesenice prešel na naslednjega kandidata z Neodvisne liste za Žirovnico

Ta kandidat je Miran DOLAR, rojen 2. 7. 1959 na Jesenicah, stanujoč Zabreznica 53/c, Žirovnica.

Kandidat je dne 14. 12. 1998 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.

Predsednik

Občinske volilne komisije

občine Žirovnica

Dušan Rajgelj, dipl. jur. l. r.