Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 52 / 13. 6. 2000.

 

Na podlagi 4. člena odloka o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 101/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 16. seji dne 11. 5. 2000 sprejel

S K L E P

o spremembi sklepa o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica

1. člen

V sklepu o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 35/00) se v 8. členu spremeni zadnja alinea, tako da glasi:

“- Vidic Janko, Vrba 16.”

2. člen

Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06207-0001/00

Žirovnica, dne 11. maja 2000.

Župan

Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.